Mine områder
Hjelp

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt over 750 000 kroner - oppsummering

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎10-02-2023 14:43 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger terskelbeløpet på 750 000 kroner. Det er av avgiftsgrunnlaget utover 750 000 kroner det skal beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift.

 

Pr. arbeidsgiver

Ekstra arbeidsgiveravgift blir først blir aktuelt når lønnen fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen. 

 

Grensebeløpet gjelder for hvert selskap, også i konsernforhold. Ved bevisste omgåelser der det brukes flere arbeidsgivere for å redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, for eksempel i et konsern, kan skatteetaten foreta gjennomskjæring.

 

Avgiftssats og soner

Satsen er 5 % i alle soner, også for arbeidsgivere i kommuner som i dag har 0-sats for ordinær arbeidsgiveravgift.

Unntak: Plikten til å beregne ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke for lønnsytelser til arbeidstakere i lønnstrekkordningen på Svalbard og arbeidstakere på Jan Mayen eller bilandene.

 

Avgiftsgrunnlag

Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal beregnes av det samme grunnlaget som legges til grunn for ordinær arbeidsgiveravgift, unntatt arbeidsgivers premie-tilskudd til kollektive pensjonsordninger.

 

Grunnlaget for avgiften er i utgangspunktet all rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser, trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og private pensjonsinnskudd mv. til den enkelte ansatte.

 

Det betyr at avgiftspliktige naturalytelser som firmabil, ek-tjeneste, personalforsikringer og trekkpliktig overskudd av bil- og diettgodtgjørelse skal inngå i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift.

 

Pensjonsordninger OTP - AFP

I henhold til forskriften skal premiebetaling og tilskudd til kollektiv pensjon ikke være med i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. Det vil si at premie og innskudd til kollektive pensjonsordninger holdes utenom beregningsgrunnlaget. 

 

Dette omfatter arbeidsgivers OTP-ordninger, som innskuddspensjon og foretakspensjon.

 

Individuelle pensjonsordninger

Premie og innskudd til individuelle pensjonsordninger er skattepliktige og skal være med i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift.


Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal beregnes fra den kalendermåneden fastsatt beløpsgrense overskrides, for den delen som overstiger beløpsgrensen.

 

Refusjoner fra NAV for forskutterte sykepenger og omsorgspenger mv.

Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når:

 

  • det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og
  • ytelsen faktisk er refundert fra NAV.

Det betyr at refusjoner som gjelder 2022 og refunderes i 2023, ikke kan redusere grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift da det naturlig nok ikke ble beregnet ekstra arbeidsgiveravgift ved forskutteringen i 2022.

 

Brukertips 

Payroll - 5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023

 

Eksempel ved refusjon av sykepenger fra NAV

Arbeidstaker har til og med juli en avgiftspliktig lønn på 650 000 kroner. Lønnen er i august 110 000 kroner. Arbeidsgiver beregner ekstra arbeidsgiveravgift av et grunnlag på 10 000 kroner i august.

 

Arbeidstakeren er blitt syk og er i august sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver mottar i september 20 000 kroner i refusjon fra NAV for arbeidstaker sin sykepengeperiode i august.

 

I a-melding for september rapporteres fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift slik:

 

Beregningskode

Generelle næringer

Sone

Sone 1

Avgiftsgrunnlag

- 20 000 kroner

Avgiftssats

14,1 %

 

I a-melding for september rapporteres fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift slik:

 

Beregningskode

ekstraArbeidsgiveravgift

Sone

Sone 1

Avgiftsgrunnlag

- 10 000 kroner

Avgiftssats

5 %

 

I tillegg skal det oppgis andre obligatoriske opplysninger som for eksempel arbeidsforhold.

 

Når skal du rapportere

Du skal gi opplysninger om ekstra arbeidsgiveravgift i a-meldingen hver måned du oppgir lønn og andre ytelser som det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av.

 

Refusjon av sykepenger mv. som medfører reduksjon av avgiftsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift, skal du oppgi den kalendermåneden du har fått refusjon av NAV.

 

Betaling

Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale den ekstra arbeidsgiveravgiften sammen med betaling av ordinær arbeidsgiveravgift og etter de samme frister.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"