avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endring i reglene for utsettelse av foreldrepenger

av Monica Bremtun-Olaussen -

Reglene i folketrygdloven om utsettelse av foreldrepenger endres fra 1. oktober 2021. Endringene innebærer at det åpnes for fri utsettelse av foreldrepengeuttaket, og at skjæringstidspunktet for rett til, og beregning av foreldrepenger til far endres.


Hvorfor endres reglene?

Etter dagens regler må foreldrene som hovedregel ta ut foreldrepengene sammenhengende. Det åpnes for at enkelte grupper kan utsette foreldrepengene, dette gjelder dersom stønadsmottakerne enten arbeider på heltid, avvikler lovbestemt ferie, på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, eller dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.

 

Man har sett at dagens regel om sammenhengende uttak i flere tilfeller har ført til at fedre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt om utsettelse for sent. Det har også kommet innspill fra foreldre om at det er behov for å utsette foreldrepengeperioden av andre årsaker enn de som det er åpnet for i loven i henhold til dagens regler, f.or eksempel på grunn av studier, eller avvikling av avtalefestet ferie.

 

Endringen som nå er vedtatt innebærer at alle foreldre får mulighet til å utsette foreldrepengene uten å ha noe særskilt begrunnelse for utsettelsen. Dette gir foreldrene en større fleksibilitet enn dagens regler. Ved å gjøre denne endringen i regelverket blir ordningen også enklere å administrere for Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

 

Fri utsettelse av foreldrepengene

Regelendringen gir foreldrene muligheten til fri utsettelse av uttak av foreldrepenger. For foreldrene betyr dette at de selv kan bestemme når foreldrepengene skal tas ut så lenge uttaket er avsluttet innen barnet fyller tre år og permisjon gis etter arbeidsmiljøloven. 

 

Dette gir et regelverk som er mer fleksibelt for foreldrene, sammenlignet med i dag. Endringen innebærer også en forenkling for NAV ved at etaten blant annet slipper å innhente dokumentasjon og vurdere om vilkår for utsettelse er oppfylt.

 

Det er viktig å påpeke at det som endres er folketrygdlovens regler om foreldrepenger. I hvilke tilfeller arbeidstakeren har rett til fri fra arbeidet reguleres ikke av folketrygdloven, men av arbeidsmiljøloven, jf. kapittel 12, og disse reglene endres ikke. Det vil si at fristene for varsling til arbeidsgiver i forkant av permisjonen og eventuelle begrensninger i retten til å ta ut foreldrepermisjon etter arbeidsmiljølovens regler vil gjelde som før. Det kan oppstå konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvordan permisjonen skal avvikles. Ved slik uenighet, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven. 

 

Skjæringstidspunkt for rett til og beregning av foreldrepenger

Dagens regler

Etter dagens regler vil retten til og beregning av foreldrepenger vurderes på det tidspunktet stønadsmottakeren starter sitt uttak. For mødre vil starten av uttaket være senest tre uker før fødsel. For fedre som starter foreldrepengeuttaket når mor avslutter sitt uttak vil tidspunktet han startet foreldrepengeuttaket sitt være direkte etter mors periode. Dersom far før regelendringen trer i kraft utsetter sitt uttak, beregnes foreldrepengene etter inntekten på skjæringstidspunktet ved mors siste uttak.

 

Eksempel - Dagens regler:

Mor har siste dag i sin foreldrepengeperiode 5. juni. Fars uttak starter da 6. juni. Far utsetter sitt uttak p.g.a. heltidsarbeid, og starter sitt uttak 28. september. Her vil foreldrepengegrunnlaget beregnes på det tidspunktet han skulle ha startet sitt uttak, det vil si 6. juni.

 

Nye regler fra 1. oktober 2021

Fra 1. oktober trer det i kraft endringer når det gjelder skjæringstidspunktet for rett til og beregning av foreldrepenger. Dette er endringer som kun vil påvirke far.

 

Foreldrepengene skal da beregnes på tidspunktet for stønadsmottakers første uttak. Dersom far starter foreldrepengeuttaket når mor avslutter sitt uttak, skal han som i dag, få vurdert sin rett til foreldrepenger på dette tidspunktet, da dette vil være tidspunkt for hans første uttak. Dersom far derimot velger å utsette sitt uttak av foreldrepenger, vil skjæringstidspunktet for opptjening og beregning av foreldrepenger være tidspunktet for hans første uttak, det vil si når han starter sitt uttak etter utsettelsen. Dette vil føre til at inntektsgrunnlaget for far vil være mer representativt for hans inntekt på uttakstidspunktet.

 

Eksempel - Regler fra 1. oktober:

Mor starter sin foreldrepengeperiode 8. oktober 2021. Hun har siste dag i sin stønadsperiode 2. juni 2022. Fars uttak starter 3. juni. Far utsetter sitt uttak p.g.a. heltidsarbeid, og starter sitt første uttak 1. august. Her vil foreldrepengegrunnlaget beregnes på det tidspunktet han starter sitt første uttak, det vil si 1. august.

 

Grunnlaget beholdes hele foreldrepengeperioden

Det som endres er altså skjæringstidspunktet for retten til og beregning av foreldrepengene. Når grunnlaget for foreldrepenger først er fastsatt, vil foreldrene beholde dette inntektsgrunnlaget gjennom hele foreldrepengeperioden selv om perioden utsettes en eller flere ganger. Inntektsgrunnlaget endres altså ikke selv om det er endring i inntekten i løpet av en løpende stønadsperiode. Dette er samme regel som vi har i dag.

 

Inntektsmelding

Endringen vil kunne føre til at arbeidsgiver skal sende inn inntektsmelding for far på et senere tidspunkt enn i dag.

 

Etter dagens regler skal foreldrepengene til far beregnes når hans periode skulle ha startet, det vil si senest når mor avslutter sitt uttak. Arbeidsgiver må sende inntektsmelding i tide til at foreldrepengegrunnlaget kan beregnes ut fra hans inntekt på dette tidspunkt. Det vil si at dersom far skal utsette sitt uttak av foreldrepenger, så sendes inntektsmeldingen en stund før far faktisk skal starte sin permisjon. Dette endres når de nye reglene trer i kraft ved at arbeidsgiver da først skal sende inn inntektsmeldingen i forkant av når arbeidstakers første uttak av foreldrepenger faktisk starter.

 

Periode som ikke kan utsettes

Perioden før fødsel og de første seks ukene etter fødsel er forbeholdt mor av helsemessige årsaker. Her foreslås det ikke endringer i dagens regelverk. Disse ukene kan som hovedregel ikke utsettes. Det er unntak fra hovedregelen som gjør det mulig å utsette uttaket på grunn av sykdom i de første seks ukene etter fødsel. Det vil si i tilfeller der mor på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, eller der barnet er innlagt i helseinstitusjon. Dette må dokumenteres med legeerklæring. Disse reglene videreføres.

 

Tidsramme for uttak av foreldrepenger

Dagens regler for hvilken tidsramme man har for å ta ut foreldrepengene endres ikke. Det vil si at foreldrepengene må tas ut før barnet fyller tre år ellers så faller de bort.

 

Stønadsdager som ikke er tatt ut, faller bort når stønadsperiode for et nytt barn starter.

 

Reglene i foreldrepengeordningen som gjelder for fedre, gjelder tilsvarende for medmødre. For enkelhets skyld omtales kun fedre i denne artikkelen.

 

Du kan lese mer om de nye reglene i Prop. 127 L (2020–2021).

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD.