avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Fedrekvote - når kan denne utsettes?

Monica Bremtun-Olaussen -

Stønadsperioden for foreldrepenger kan deles inn i mødrekvote, fedrekvote og en fellesperiode som foreldrene selv kan velge hvordan de skal fordele. Lengden på fedrekvoten er nå på 15 uker.

 

For at far skal ha rett til fedrekvote, så er det et vilkår at både far og mor har opptjent seg rett til foreldrepenger. Det vil si at der far har opptjent rett til foreldrepenger, men ikke mor, så vil ikke far ha rett på fedrekvote.

 

Fedrekvoten kan som hovedregel tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Unntaket er ukene før termin og de første 6 ukene etter fødsel, disse ukene er som hovedregel forbeholdt mor.

 

Fleksibelt uttak

Far kan, dersom han ikke ønsker å ha et sammenhengende uttak av fedrekvoten, velge å benytte seg av fleksibelt uttak av stønadsperioden. Fleksibelt uttak vil si at han enten mottar graderte foreldrepenger, eller at han utsetter stønadsperioden.

 

Graderte foreldrepenger

Folketrygdloven åpner for at det kan ytes graderte foreldrepenger i kombinasjon med arbeid. Ved gradert uttak av foreldrepenger reduseres foreldrepengene forholdsmessig ut fra stillingsandelen. ​Graderte foreldrepenger utgjør differansen mellom en 100% stilling og arbeidstakers ​stillingsandel. Dette gjelder uavhengig av hvor stor stillingsprosent arbeidstaker i utgangspunktet har hatt i arbeidsforholdet.

 

​Det er et vilkår for gradert uttak av foreldrepenger at det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV ​anser søknaden fra stønadsmottaker om gradert uttak av foreldrepenger som en bekreftelse på at en slik avtale foreligger. Hver forelder kan kun inngå avtale om gradert uttak med en arbeidsgiver av gangen.

 

Mor og far kan også dele foreldrepengene, slik at begge mottar graderte foreldrepenger samtidig, f.eks med 50 % hver. På denne måten kan foreldrene kombinere deltidsarbeid og foreldrepenger.

 

Utsettelse

Stønadsperioden for foreldrepenger kan utsettes i følgende situasjoner:

  • når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie,
  • når den som mottar foreldrepenger er i inntektsgivende arbeid på heltid,
  • dersom stønadsmottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon
  • dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.

For å utsette fedrekvoten pga arbeid på heltid, så kreves det at det foreligger en skriftlig avtale med arbeidsgiver. Arbeidstaker bekrefter at det foreligger en slik skriftlige avtalen når han søker NAV om utsettelse.​

 

For å kunne vurdere retten til utsettelse i tilfeller der arbeidstaker er for syk til å ta seg av barnet, så ​​krever NAV dokumentasjon på den nedsatte funksjonsevnen, og hvilken betydning denne har for ​​muligheten til å ta vare på barnet. Slik dokumentasjon må fremkomme i en legeerklæring.


Søknad - NAV

Far må søke NAV dersom han ønsker å utsette, eller gradere uttaket av fedrekvoten. Det er laget et digitalt søknadsskjema som ligger på nettsidene til NAV. NAV må ha mottatt søknaden om utsettelse senest siste dag i fellesperioden.

 

Det er viktig å merke seg at det er en frist på 3 år for uttak av foreldrepenger. Det vil si at dersom far ikke har tatt ut hele fedrekvoten sin innen tre år, så vil resterende uker falle bort når man når denne fristen.

 

Ønsker du å lære mer om hvilke rettigheter småbarnsforeldre har? På vårt kurs Lønnsforum høst 2019 har vi blant annet en gjennomgang av reglene for foreldrepenger og pleiepenger. På begge områdene har det trådt i kraft flere lovendringer i år som det er viktig å få med seg.