Mine områder
Hjelp

Foreslått endring - foreldrepenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2021 08:21 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Barne- og familiedepartementet har kommet med forslag om endringer i reglene for uttak av foreldrepenger. Hovedmålet med forslagene er å gi foreldrene større fleksibilitet og større mulighet til å velge når de vil ta ut foreldrepenger. I tillegg blir ordningen enklere for foreldrene og lettere å administrere for Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

 

Fri utsettelse av foreldrepenger

Det foreslås å gi foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket. Foreldrepengene må være tatt ut innen barnet fyller tre år.

 

Etter departementets vurdering er det fornuftig å utvide adgangen til å utsette foreldrepengeuttaket slik at foreldrene fritt kan velge når de vil ta ut foreldrepenger innenfor en gitt tidsramme på tre år. Ved en slik utvidelse vil det ikke lenger være behov for regler om når og på hvilke grunnlag foreldrepengeuttaket kan utsettes og hvilke vilkår som stilles før forelderen kan utsette perioden med foreldrepenger.

 

Det foreslås derfor endringer i dagens regelverk for å forenkle muligheten til å utsette foreldrepengene, samt at regelen om sammenhengende uttak tas bort. Foreldrene vil da slippe å søke om utsettelse og kan melde fra til NAV når de ønsker å ta ut foreldrepenger.

 

Skjæringstidspunkt for rett til og beregning av foreldrepenger

Departementet skisserer to ulike løsninger for skjæringstidspunkt for opptjening og beregning av foreldrepenger for foreldre (i praksis fedre) som utsetter uttaket:

 

1) Videreføring av dagens regler 

Det betyr at far får vurdert om han har rett til foreldrepenger og størrelsen på disse når hans del av stønadsperioden starter, selv om han skal utsette denne.

 

Ved dette alternativet vil ikke far få muligheten til å tjene opp foreldrepenger under utsettelsen. Han vil da heller ikke ha mulighet til å legge sitt uttak til et tidspunkt med høyere inntekt og dermed få høyere ytelse.

 

2) Endre skjæringstidspunktet til tidspunktet for første uttak

Foreldrepenger beregnes på tidspunktet forelderens uttak av foreldrepenger tar til. For foreldre som utsetter uttaket, innebærer dette alternativet at beregningstidspunktet flyttes til første uttak av foreldrepenger.

 

Her ønsker departementet høringsinstansenes syn på hvilket alternativ som vil være best.

 

Høringsfrist

Høringsfrist for forslaget til regelendringer er 22.12.2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon dersom det blir vedtatt endringer i regelverket.

 

Du kan lese mer om de foreslåtte endringene på nettsidene til regjeringen.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"