avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Har arbeidstaker som blir syk i ferien rett på sykepenger?

av Vanja Ramsrud (Oppdatert ‎03-05-2021 08:06 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Ferieloven fastsetter at arbeidstaker som blir helt arbeidsufør i ferien har rett til å utsette ferie tilsvarende det antall dager vedkommende var syk. Om arbeidstaker i et slikt tilfelle vil ha krav på sykepenger følger ikke av ferieloven, men av bestemmelser i folketrygdloven om vilkår for retten til sykepenger. 


Meldeplikt

Det følger av folketrygdloven at arbeidstaker som blir syk har krav på sykepenger fra arbeidsgiver tidligst fra og med den dag arbeidstakeren har gitt melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiver. En arbeidsgiver kan med andre ord fritas for betalingsplikt også i arbeidsgiverperioden dersom arbeidstaker ikke har meldt fra om fraværet sitt. Loven gir ingen unntak fra meldeplikten for arbeidstakere som har ferie. Det betyr at arbeidstaker må melde fra første dag han benytter seg av retten til å utsette ferie for å sikre seg rett til sykepenger for de dagene i ferien han er syk.Utenlandsk sykmelding

Hvis arbeidstaker blir syk på ferie i utlandet oppstår det noen tilleggsspørsmål i forhold til retten til sykepenger. For det første følger det av ftrl. § 8-9 at sykepenger som hovedregel bare skal ytes til arbeidstakere som oppholder seg i Norge. I tillegg er det et krav til at fraværet dokumenteres på gyldig måte. 

 

Dersom arbeidstaker blir syk og befinner seg innenfor EU/EØS-området kan arbeidstaker ha rett til sykepenger etter norsk lov forutsatt at fraværet er gyldig dokumentert. Innenfor EU/EØS-området likestilles utenlandske sykmeldinger med norske sykmeldinger og regnes som en søknad om sykepenger. I tillegg må arbeidstaker sende inn en egenerklæring.

 

Utenlandsk sykmelding fra utenfor EØS-området godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon ift. retten til sykepenger. Arbeidstakere som i denne situasjonen har utsatt ferie, vil derfor ikke ha krav på sykepenger.  

 

Når det gjelder kun kravet  om utsatt ferie på grunn av sykdom, er det tilstrekkelig at arbeidsuførheten er dokumentert med en legeerklæring. Her er det altså ikke, som ved retten til sykepenger, noe krav til hvor arbeidstaker har oppholdt seg. 

 

Kort oppsummert vil arbeidstakere som har blitt syke i utlandet ha rett til ny ferie i større grad enn de har rett til sykepenger ved opphold i utlandet. 

 

Kurs

Lær mer om ferie og sykdom i nettkurset “Ferie - kjente utfordringer”