Mine områder
Hjelp

Høyesterett med viktig dom om graderte sykepenger

av Sven Ivar Lønneid

Dommen (HR 2021-2126 A) innebærer en viktig avklaring av forholdet mellom reduksjon i arbeidsevne og reduksjon i inntekt med hensyn til rett til sykepenger. 

 

Saken omhandler en kvinne som hadde to deltidsstillinger. Hun jobbet 60% hos arbeidsgiver A og 40% hos arbeidsgiver B. Hun bble sykmeldt fra den ene stillingen, den samlede arbeidstiden ble redusert med 20 prosent. På grunn av forskjellig lønnsnivå i de to stillingene ble inntektstapet kun redusert med 18%. 

 

Folketrygdloven § 8-13 første ledd setter som vilkår for å få sykepenger at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent». Problemstillingen i denne saken var da om kvinnen hadde rett til graderte sykepenger i et slikt tilfelle?

 

Nav, Trygderetten og Lagmannsretten avslo hennes krav om sykepenger fordi inntektstapet var mindre enn 20 prosent.

Reduksjon i arbeidstid/arbeidsevne er avgjørende

Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for graderte sykepenger at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Det avgjørende etter en naturlig forståelse av lovens ordlyd, er reduksjonen i arbeidstid

 

Verken Navs rundskriv eller Trygderettens praksis ga etter Høyesteretts syn grunnlag for en annen tolkning enn det som kunne leses direkte av ordlyden i folketrygdlovens §8-13. 

 

Dommen vil ha særlig betydning for arbeidstakere som jobber deltid, og de som har flere stillinger.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"