avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Hvor mye ferie kan overføres til 2019?

Monica Bremtun-Olaussen -

Nå nærmer ferieåret 2018 seg slutten, og det er viktig at arbeidsgiver har en oversikt over arbeidstakers feriesaldo. Dette er fordi ferieloven har klare bestemmelser om fastsetting av ferie, overføring av ferie og hvordan ikke avviklet ferie skal håndteres.

 

Feriens lengde - ferieloven

I henhold til ferieloven § 5 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si alle sorte dager på kalenderen – også lørdag. 25 virkedager ferie vil altså si 4 uker og 1 dag ferie.

 

I tillegg er det slik at når man når en viss alder så har man krav på tilleggsferie. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd.

 

Arbeidstaker plikter som hovedregel å avvikle all feriefritiden hvert år. Dette gjelder også tilleggsferien arbeidstaker får pga alder.


Hvem bestemmer når ferie skal avvikles?

Det er arbeidsgiver som i utgangspunktet har styringsretten mht. når ferien skal avvikles i ferieåret. Arbeidsgiver står imidlertid ikke helt fritt ved fastsettelsen av ferietidspunktet. Ferieloven setter visse begrensninger i forhold til arbeidsgivers mulighet til å fastsette ferien, man må blant annet være oppmerksom på reglene om drøfting og underretning, og reglene om plassering av hovedferie og restferie.

 

Fastsettelse av ferien

I henhold til ferieloven § 6 er arbeidsgiver pålagt en drøftingsplikt i forbindelse med fastsettelse av ferie. På denne måten får de ansatte en mulighet til selv å påvirke tidspunktet for ferien ved å sette opp ønsker.

 

Fører ikke drøftingene fram og partene ikke blir enige, er det arbeidsgiver som fastsetter ferien. Det er således arbeidsgiver som endelig bestemmer tiden for ferien så lenge han gir arbeidstakeren full ferie innen ferieåret.

 

Ferielovens § 6, nr. 2 inneholder en regel om at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen. Arbeidstaker kan i henhold til denne regelen kreve å få underretning om fastsatt ferie tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til.

 

Restferie

Ferieloven har også regler vedrørende hovedferie og restferie som arbeidsgiver må forholde seg til. Hovedferieperioden, som er tiden fra 1. juni til 30. september, er nå over, så vi velger her å fokusere på restferien.

 

Ferieloven § 7, nr. 2 fastsetter at arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret. Restferien er på 7 virkedager (25 virkedager ferie – 18 virkedager hovedferie). Det er arbeidsgiver som bestemmer når restferien skal avvikles.

 

Eksempel: Arbeidsgiver drøfter årets ferie med Kari. Kari ønsker ferie de 3 første ukene i juli. Arbeidsgiver har forståelse for ønsket, men dette ferieåret passer det ikke at hun har ferie i denne perioden. Arbeidsgiver gir dermed Kari ferie 4 uker og 1 dag i august. Hun har dermed fått 3 uker sammenhengende i hovedferieperioden, samt restferien sin samlet. Arbeidsgiver har dermed oppfylt ferielovens krav til hovedferie og restferie.

 

Avtale overføring

Arbeidstaker og arbeidsgiver har anledning til å skriftlig avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie (2 uker ferie) til påfølgende ferieår, jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan kreve slik overføring. Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

 

Automatisk overføring

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som arbeidstaker har til gode overføres til neste år.

 

Eksempel: Kari ble syk i juli 2018. Hun var 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avvikler hun ikke ferie dette året, og 31.12.2018 hadde hun igjen 25 virkedager ferie, (4 uker og 1 dag). Alle disse dagene samt feriepengene tilhørende disse dagene, skal overføres til ferieåret 2019.

 

Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår også her. I et slikt tilfelle har det skjedd et brudd på ferielovens bestemmelser ved at arbeidsgiver ikke har sørget for at all ferien har blitt avviklet i ferieåret. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

 

Husk feriepengene

Merk at det er ikke kun feriedagene som skal overføres. Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

Avtalefestet ferie

Reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager, man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie.

 

Disse avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere når det gjelder hvordan disse skal håndteres. Disse dagene kan man, med mindre avtalen har noen begrensninger, blant annet avtale å overføre til neste år i tillegg til de 12 virkedagene ferie som man kan overføre etter ferielovens regler, eller man kan avtale å slette disse 5 virkedagene ferie og utbetale feriepengene tilhørende disse dagene.

 

 

Ønsker du å lære mer om ferielovens regler?

I nettkurset Ferie - kjente utfordringer får du en gjennomgang av kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger.