Mine områder
Hjelp

Innleie av arbeidskraft - nye regler fra 1. april 2023

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎12-07-2023 09:39 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Nye regler

1 april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte, i det et av de mest brukte rettslige grunnlagene for å leie inn arbeidskraft blir opphevet. I tillegg innføres det et totalforbud mot innleie for byggenæringen på Østlandet. I de nye reglene innføres også en presisering som skal gjøre det enklere å skille mellom innleie og bruk av underleverandører (entreprise).

 

De nye begrensningene vil gjelde innleie fra vikarbyrå eller andre bemanningsforetak. 

 

Adgangen til innleie til arbeid av “midlertidig karakter” oppheves

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak krever grunnlag i lov. Aml. § 14-12 slår fast at innleie fra virksomheter som har til hensikt å drive utleie, typisk vikarbyråer og bemanningsforetak eller andre virksomheter hvor en vesentlig del av virksomheten er å leie ut egne ansatte, er undergitt de samme begrensningene som gjelder for midlertidig ansettelse i medhold av aml. § 14-9. 

 

I aml §14-9 finnes et av de mest benyttede rettslige grunnlagene for lovlig å leie inn ansatte - nemlig ved “arbeid av midlertidig karakter”. Typisk vil dette være situasjoner der en virksomhet har sesongvariasjoner i arbeidsmengde, for å ta av “topper” og der det er nødvendig for en særskilt kompetanse på et prosjekt. Dette grunnlaget for lovlig innleie fjernes nå fra 1 april 2023. 

 

Bakgrunnen for at adgangen fjernes, er blant annet at grunnlaget har vært benyttet i større utstrekning enn det loven har gitt adgang til.  Ved å fjerne muligheten for innleie ved arbeid av midlertidig karakter søker regjeringen å hindre misbruk og omgåelser. 

 

Totalforbud mot innleie i byggenæringen på Østlandet

De nye reglene innebærer et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser til utføring av bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det åpnes ikke for unntak fra dette forbudet. 

 

Det vil likevel fortsatt være mulig for andre næringer å benytte seg av innleie fra bemanningsforetak. Anleggsbransjen rammes ikke av totalforbudet. 

 

Forbudet gjelder innleie til bygningsarbeid, slik dette står beskrevet i den nye forskriften. Det betyr at det ikke gjelder et totalforbud for innleie til andre typer arbeid.

 

Det er ikke lenger adgang til å avtale unntak fra reglene om totalforbud ved å signere en tariffavtale. Denne adgangen har vært benyttet i stor utstrekning frem til nå.

 

Innleie fra såkalte produksjonsbedrifter er fortsatt tillatt. “Produksjonsbedrift” vil si selskaper som ikke har til formål å leie ut arbeidstakere. 

 

Fortsatt mulig med innleie fra vikarbyrå og bemanningsselskaper

Det vil fremdeles være adgang til innleie til vikariater, dvs som vikar for en eller flere som er fraværende, og praksisarbeid i opplæringsøyemed. 

 

I tillegg innføres det en forskrift hvor det tillates innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. 

 

I samme forskrift finnes også et unntak etter nærmere vilkår, for innleie av spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt. Det er her blant annet et vilkår om at prosjektet må avvike fra virksomhetens ordinære drift. Det kan videre leies inn spesialkompetanse selv om selskapet allerede har ansatte med samme fagbakgrunn som den innleide, forutsatt  at de øvrige vilkårene er oppfylt . Et typisk eksempel kan være en virksomhet som som leverer IT tjenester, som fortsatt vil kunne leie inn IT-eksperter til klart avgrensede prosjekter, selv om bedriften allerede har ansatte med IT kompetanse. Adgangen til innleie kan imidlertid ikke brukes til å ta arbeidstopper innenfor selskapets ordinære drift. 

 

Det vil fremdeles være adgang til å avtale unntak fra innleiebegrensningene for virksomheter som er bundet av tariffavtaler inngått med fagforeninger med innstillingsrett. Det vil i praksis være de store landsdekkende tariffavtalene. 

 

Å sette ut oppdrag til underleverandører i form av entrepriser vil fremdeles være tillatt. Det er ofte en utydelig grense mellom å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå og det å leie inn et firma som underentreprenør. Derfor tydeliggjøres skillet mellom innleie og entreprise i de nye reglene. Det er realiteten i kontraktsforholdet som er avgjørende her og det må vurderes i hvert tilfelle. 

 

Krav på fast ansettelse

Fra og med 1. april vil ansatte som har vært leid inn i mer enn tre år ha krav på fast ansettelse i innleievirksomheten. Dette vil gjelde ved innleie på grunnlag av tariff, og ved innleie på annet grunnlag.

 

Overgangsregler

De nye reglene trer i kraft fra 1. april 2023, men det vil gjelde en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. 

 

Det betyr at opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter får virkning fra 1. juli 2023 for: 

  • Konkrete innleieavtaler som foreligger 1. april 2023.
  • Oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023 under forutsetning at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før 1. april 2023. 

Tydeliggjøringen av skillet mellom tjenesteentreprise og innleie gis virkning fra 1. juli 2023 for oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023.

 

For innleie til avløsning i jordbruksforetak, utsettes ikrafttreden for opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter inntil videre. 

 

Du finner mer om endringene i følgende dokumenter

Prop. 131 L (2021-2022)

Lovvedtak 27 (2022–2023)

Forskrift om endring i forskrift om innleie fra bemanningsbyrå

 

Ny veileder 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en ny veileder for reglene om innleie av arbeidskraft i Norge. Denne er ment for virksomheter, arbeidstakere, tillitsvalgte, tilsynsmyndigheter og andre som i ulike sammenhenger må forholde seg til regelverket.

Veileder

 

Regjeringen foreslår et begrenset unntak fra nye innleieregler for virksomheter innen arrangementsbransjen.

Forslaget departementet sender på høring innebærer et begrenset unntak for virksomheter innen arrangementsbransjen. Unntaket som nå foreslås omfatter kun arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement, der arbeidet er av midlertidig karakter. Innleievirksomheten må kunne dokumentere grunnlaget for innleien når egne tillitsvalgte ber om det.

Les mer om forslaget her.

 

Bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør RegelPOD  her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"