avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Kan arbeidstaker fratas retten til å bruke egenmelding?

Monica Bremtun-Olaussen -

Arbeidstaker har i noen tilfeller anledning til å dokumentere sykefravær i arbeidsgiverperioden med egenmelding. Det stilles krav til opptjeningstid hos arbeidsgiver for å kunne benytte egenmelding. Det er også begrenset hvor mange dager av sykefraværet som kan dokumenteres med egenmelding, og hvor mange egenmeldinger arbeidstaker kan benytte i løpet av en 12 måneders periode.

 

I noen tilfeller har arbeidsgiver mulighet til å frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding jf. ftrl. § 8-27. Dette kan arbeidsgiver gjøre i følgende tilfeller:

 

4 egenmeldingstilfeller de siste 12 måneder

Arbeidsgiver kan for det første frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding dersom arbeidstakeren har hatt fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene. Dette gjelder fra siste egenmeldingsdato og 12 måneder bakover i tid.

 

Dersom arbeidstaker har egenmelding som er etterfulgt av sykmelding, så skal egenmeldingen regnes med som et egenmeldingstilfelle.

 

Dersom arbeidstaker gjenopptar arbeidet etter en egenmelding, skal et eventuelt tilbakefall regnes som et nytt egenmeldingstilfelle.

 

Eksempel:
Arbeidstaker benytter egenmelding på mandag, er på jobb tirsdag, bruker egenmelding onsdag, er på jobb torsdag, bruker egenmelding fredag, og er på jobb mandag igjen. Her vil han ha brukt tre egenmeldingstilfeller av de fire han har rett til å bruke innenfor siste 12 måneders periode.

 

Rimelig grunn til å anta at sykefraværet ikke skyldes sykdom

Arbeidstaker kan også fratas retten til å dokumentere sykefravær med egenmelding dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Det kan av hensyn til en eventuell tvist, være lurt å ha gode bevis, men reglene sier ingenting om bevisvurdering.

 

Egenmelding som aksjonsform

Det siste tilfellet der arbeidsgiver kan frata arbeidstaker egenmeldingsretten, er dersom arbeidsgiver mistenker at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt. Arbeidsgiver kan da kreve at arbeidstaker dokumenterer sykefravær med legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.

 

Fremgangsmåte ved fratakelse av egenmeldingsrett

Det er ingen automatikk i at arbeidstaker taper sin rett til bruk av egenmelding, dersom han for eksempel har brukt egenmelding 4 ganger innenfor den siste 12 måneders perioden. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om retten han har til å frata arbeidstakeren muligheten til å dokumentere sykefravær med egenmelding skal benyttes. Arbeidsgiver må i så fall gi arbeidstakeren beskjed om at han er fratatt retten til bruk av egenmelding. Folketrygdloven stiller ikke krav til skriftlighet, men beskjeden bør likevel gis skriftlig av hensyn til bevisførsel.

 

Arbeidstakeren skal gis anledning til å uttale seg før retten til å benytte egenmelding fratas. Dersom arbeidstakeren benytter egenmelding utover de fire tilfellene, uten at bedriften har varslet stans i bruk av egenmelding, vil arbeidsgiver måtte betale for de dager som er benyttet inntil beskjed er gitt.

 

En beslutning om å frata en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder, men arbeidstaker får ikke automatisk tilbake egenmeldingsretten når det har gått seks måneder. Arbeidsgiveren skal da foreta en ny vurdering av sin avgjørelse, der det bl.a. kan legges vekt på tidligere korttidsfravær, muligheter for misbruk og lignende.

 

I en del arbeidsavtaler og arbeidsreglement er det bestemt at arbeidstakeren bare skal kunne benytte egenmelding de fire gangene loven gir adgang til. I andre arbeidsforhold bestemmer arbeidsgiveren dette i det enkelte tilfellet, først etter at arbeidstakeren har hatt fire egenmeldingsfravær. Begge deler er akseptert i forhold til folketrygdlovens regler.

 

Behandling av sykepenger er et tema på kurset Lønnsforum vår 2019. Her kan du få svar på dine spørsmål om den nye digitale inntektsmeldingen, og de nye reglene for beregning av sykepenger.