avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Lovlig fravær før sykdom - hvordan beregne sykepenger riktig?

Arbeidstaker kan, dersom vilkårene i folketrygdloven kapittel 8 er oppfylt, ha krav på sykepenger for å dekke lønnsbortfall ved sykdom.

 

Hvordan sykepenger skal beregnes er regulert i folketrygdloven §§ 8-28 og 8-30, og det er den historiske inntekten som har betydning for beregningen. Det betyr at sykepengene fastsettes på bakgrunn av hva vedkommende har tjent før han ble syk, og ikke hva han skulle ha tjent dersom han ikke hadde blitt arbeidsufør.

 

Sykepengegrunnlaget fastsettes altså ut fra en nærmere angitt beregningsperiode før arbeidstaker ble arbeidsufør, og skal gi et mest mulig representativt bilde på hva som skulle vært utbetalt i lønn fremover dersom vedkommende ikke hadde blitt syk.


Sykepengegrunnlag - beregningsperioden

Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden skal fastsettes etter en beregnet aktuell månedsinntekt, jf. ftrl. § 8.28​. Den aktuelle månedsinntekten fastsettes som hovedregel ut fra den gjennomsnittlige innrapporterte inntekten til a-ordningen i de siste tre måneder før tidspunktet for arbeidsuførhet.


Kortere arbeidsforhold og varig lønnsendring

Ved korte arbeidsforhold, og ved varige lønnsendringer gjøres det unntak fra denne hovedregelen.

 

I arbeidsforhold som har vart kortere enn beregningsperiodens lengde skal sykepengene fastsettes til et gjennomsnitt av faktisk opptjent inntekt i det kortere tidsrom.

 

Ved varig lønnsendring i løpet av beregningsperioden på tre måneder eller etter siste innrapportering til a-ordningen, men før tidspunktet for arbeidsuførhet, skal tidsrommet etter lønnsendring legges til grunn. Arbeidsgiver skal da på bakgrunn av inntekt opptjent i det kortere tidsrommet finne fram til en aktuell månedsinntekt.


Lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden

Hvordan lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden skal håndteres, er også regulert i folketrygdloven § 8-28.


Lovlig fravær uten lønn skal ikke føre til at sykepengegrunnlaget reduseres. Lovlig fravær uten lønn kan for eksempel være ferie, permisjon, permittering, fravær på bevegelige helligdager osv.

 

Ved lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, skal det fastsettes en inntekt i fraværsperioden som tilsvarer den inntekt vedkommende ville hatt dersom han/hun ikke hadde vært borte fra arbeidet. Finner arbeidsgiver at det ligger lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, må det følgelig fastsettes en inntekt for perioden slik at grunnlaget oppjusteres.

 

Eksempel
Arbeidstaker blir sykmeldt 10. september. Beregningsperiode for sykepenger er juni, juli og august. Arbeidstaker har fast månedslønn på 20 000,-.

 

I juli har arbeidstaker avviklet 3 uker ferie og det er derfor rapportert 4619,- i lønn. Dersom arbeidsgiver ikke tar hensyn til fraværsperioden uten lønn, vil sykepengegrunnlaget til arbeidstaker bli redusert. Arbeidsgiver må derfor i dette tilfellet fastsette en inntekt for fraværsperioden som skal tilsvarer det arbeidstaker ville hatt dersom vedkommende hadde vært på jobb i denne perioden.

 

Ulovlig fravær uten lønn i beregningsperioden

I motsetning til ved lovlig fravær uten lønn i beregningsperioden, så skal ulovlig fravær uten lønn redusere sykepengegrunnlaget.

 

Dette betyr at dersom fraværet i ovenstående eksempel var ulovlig så skulle den lavere lønnsutbetalingen legges til grunn for beregningen av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakeren vil da få et lavere sykepengegrunnlag i hele sykmeldingsperioden, fordi han har et ulovlig fravær i beregningsperioden.

 

Ønsker du å lære mer om de nye reglene for sykepenger som trådte i kraft 1. januar 2019, digital inntektsmelding og digital sykmelding så lærer vi deg mer om dette på vårt populære kurs “Sykepenger - det du må vite”. Les mer og meld deg på her.