Mine områder
Hjelp

Når og hvordan skal permisjoner rapporteres i a-meldingen?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hvis arbeidstaker har hel eller delvis permisjon i mer enn 14 dager er dette rapporteringspliktig i a-meldingen. Dette gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjoner, lønnede og ulønnede permisjoner.

 

Permisjonsbeskrivelsene

Hvordan permisjonen skal rapporteres i a-meldingen, avhenger av hva slags permisjon arbeidstaker har.

 

Det er seks ulike typer permisjonsbeskrivelser man kan velge mellom når permisjonen skal rapporteres:

 

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon (lovfestet)
 • Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)
 • Andre lovfestede permisjoner
 • Andre ikke-lovfestede permisjoner

 

Permisjon med foreldrepenger

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har foreldrepermisjon der det mottas foreldrepenger fra NAV.

 

Går arbeidstaker fra permisjon der det mottas foreldrepenger, til å ha ulønnet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5, må den ulønnede permisjonen rapporteres inn på en annen permisjonsbeskrivelse. Denne skal da rapporteres som “Andre lovfestede permisjoner”.

 

Permisjon ved militærtjeneste

Permisjonen skal rapporteres som “Permisjon ved militærtjeneste”, når det er permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

 

Utdanningspermisjon (lovfestet)

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har permisjon til utdanning i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-11.

 

Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)

Har arbeidstaker utdanningspermisjon som innvilges av arbeidsgiver, men som ikke er lovfestet i arbeidsmiljøloven, skal man bruke beskrivelsen “Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)”.

 

Andre lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for alle andre lovfestede permisjonstyper som ikke er dekket av permisjonsbeskrivelsene over. Dette gjelder både for lønnet og ulønnet permisjon.

 

Eksempler på permisjoner som hører hjemme i denne kategorien er:

 • Utvidet foreldrepermisjon (permisjon i inntil 2 år etter perioden med foreldrepenger)
 • Permisjon ved overtakelse av fosterbarn
 • Pleie av alvorlig sykt barn eller pleie av noen i livets sluttfase - mottar pleiepenger
 • Fravær for å delta i opplæring for å kunne ta seg av sykt barn
 • Omsorgspermisjon ved fødsel (far, eller annen som bistår mor, sin rett til permisjon i to uker)
 • Omsorgspermisjon til adoptivforeldre og fosterforeldre ved overtakelse av omsorg (to uker)
 • Religiøse høytider (inntil 2 dager)
 • Offentlige verv
 • Svangerskapskontroll
 • Ammefri
 • Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, eller registrert partner (inntill 10 dager)
 • Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år (inntil 10 dager).

 

Når arbeidstaker har omsorgsdager (hjemme med kortvarig syke barn eller ved barnepassers sykdom) skal dette ikke rapporteres som permisjon.

 

Andre ikke-lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for permisjoner som ikke er hjemlet i lov, men som er avtalt gjennom tariffavtaler eller blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Dersom arbeidstaker har sykefravær som varer mer enn 12 måneder, skal fravær etter det tidspunktet rapporteres som permisjon. Man skal da velge permisjonbeskrivelsen “Andre ikke-lovfestede permisjoner”.

 

Eksempel:
Eva har 100 % stilling. Hun har vært syk i 12 måneder, og når maksdato for sykepenger 31. august. Hun får innvilget arbeidsavklaringspenger, og er fortsatt 100 % fraværende frem til og med 15. november.

 

Fra 1. september - 15. november skal arbeidsgiver rapportere at hun har permisjon. Dette skal rapporteres med permisjonbeskrivelsen “Andre ikke-lovfestede permisjoner”.

 

Hennes stillingsprosent skal fortsatt tilsvare det som står i arbeidsavtalen, det vil si 100 %.

 

Fagkonferansen våren 2024

Vårens fagkonferanse er en dag fylt med nyheter og spennende tema. Den arrangeres både digitalt og i lokalene til Visma på Skøyen.

Du kan lese mer og melde deg på her.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"