Mine områder
Hjelp

Ny rapportering av permisjoner i a-meldingen

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 13:40 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fra 1. januar 2018 er det gjort endringer på hvordan permisjoner skal rapporteres i a-meldingen. Tidligere var det kun en permisjonsbeskrivelse ved rapportering, dette er nå endret til fire ulike permisjonsbeskrivelser ved rapportering av permisjon:

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon
 • Velferdspermisjon

Det er kun krav til å rapportere permisjoner utover 14 dager. Ved flere kortere permisjoner, oppgis dette som permisjon hvis de til sammen varer 14 dager eller mer i løpet av 12 måneder. Du kan oppgi alle permisjoner, også kortere permisjoner på mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav.

 

Permisjon med foreldrepenger

Her skal du rapportere permisjonen dersom arbeidstaker har permisjon med rett til foreldrepenger etter folketrygdlovens regler.

 

Det er kun den perioden der arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, enten ved direkte utbetaling fra NAV, eller ved at arbeidsgiver forskutterer stønaden, at arbeidstaker skal rapporteres inn på denne permisjonsbeskrivelsen.

 

Permisjon ved militærtjeneste

Dersom arbeidstaker har permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste etter aml. § 12-12, så skal fraværet rapporteres som Permisjon ved militærtjeneste.

 

Etter arbeidsmiljølovens § 12-12 har en arbeidstaker rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette.

 

Utdanningspermisjon

Har arbeidstaker lovfestet permisjon ved utdanning,enten lønnet eller ulønnet, så er det permisjonsbeskrivelsen Utdanningspermisjon som er riktig måte å innrapportere på.

 

Etter aml. § 12-11, har en arbeidstaker rett til utdanningspermisjon dersom arbeidstaker har vært i arbeidslivet i minst tre år og har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år. Man har da rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

 

Velferdspermisjon

Alle øvrige permisjoner, både lovfestede og ulovfestede, skal rapporteres inn som Velferdspermisjon. 
Dette kan for eksempel være:

 • Svangerskapspermisjon
 • Omsorgspermisjon
 • Foreldrepermisjon utover perioden med foreldrepenger
 • Barns sykdom
 • Pleie av nærstående
 • Offentlig verv
 • Religiøse høytidsdager
 • Ved sykdom utover ett år med sykepenger (AAP)
 • Permisjon ved lege eller annen behandling
 • Annen type permisjon som arbeidsgiver innvilger
5 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"