Mine områder
Hjelp

Ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1. januar 2018

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 13:39 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Den nye loven erstatter følgende fire lover:

 

 1. likestillingsloven,
 2. diskrimineringsloven om seksuell orientering,
 3. diskrimineringsloven om etnisitet og
 4. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.


Den nye loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men skal også styrke diskrimineringsvernet på enkelte områder. Noen hovedpunkter å merke seg i ny lov er:

 • Diskrimineringsgrunnlagene graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon og omsorgsoppgaver er nå skilt ut som egne diskrimineringsgrunnlag lovteksten.
 • Forbudet mot å innhente opplysninger i en ansettelsesprosess er utvidet til å omfatte opplysninger om etnisitiet og funksjonsnedsettelse.
 • Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.
 • Forskrift om positiv særbehandling av menn i stillinger med undervisning/omsorg for barn som var hjemlet i likestillingsloven § 7 er opphevet og erstattet med en generell adgang til positiv særbehandling direkte i loven.
 • Aktivitetsplikten styrkes, alle arbeidsgivere har nå en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling på alle lovens diskrimineringsgrunnlag.
 • Lovens bestemmelser kan ikke fravikes ved avtale. Bestemmelser i individuelle og kollektive avtaler som er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven er ugyldige
 • Det er fom 1. januar opprettet en ny diskrimineringsnemnd. Nemnda skal overta oppgavene som tidligere har ligget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Du finner ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) på nettsidene til lovdata.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"