avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyansatte

av Julianne Habberstad

Arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven slår fast at det skal inngås arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. § 14-5. Det er ikke avgjørende om man er fast- eller midlertidig ansatt, heltid- eller deltidsansatt eller hvor lenge ansettelsesforholdet har eller skal vare.

 

Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale som minst inneholder de krav til innhold som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6, jf arbeidsmiljøloven § 14-5.

Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge;

  • Snarest mulig og senest 1 måned etter arbeidsforholdets begynnelse (tiltredelsen).
  • I arbeidsforhold som gjelder tilsetting av kortere varighet enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås arbeidsavtale.
  • Ved utenlandsstasjonert arbeidstaker skal arbeidsavtale foreligge før avreise.

Prøvetid

Arbeidsgiver kan ha behov for å prøve ut om en ansatt fungerer i stillingen, da er det viktig at arbeidsgiver benytter muligheten til å inngå avtale om prøvetid. En slik avtale skal inngås skriftlig etter de nærmere bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I hovedsak får en avtale om prøvetid følgende konsekvenser:

  • Oppsigelsesvernet er svakere enn det som gjelder ellers
  • Oppsigelsesfristen er kortere
  • Som hovedregel har ikke rett til å stå i stilling

Les mer om hvordan arbeidsgiver bruker prøvetiden godt.

 

Opplæring

Arbeidsgiver må sette nyansatte inn i rutiner og prosedyrer i virksomheten slik at den nyansatte er i stand til å utføre sitt arbeid. Det anbefales at det utarbeides en skriftlig plan for slik opplæring, og at den ansatte kvitterer med underskrift på at det er gjennomført.

 

Som ett ledd i HMS arbeidet i virksomheten plikter bl.a. arbeidsgiver å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring for ansatte i bruk av maskiner og utstyr før de setter i gang med å bruke dette, les mer om disse pliktene i arbeidsmiljøloven § 3-2.

 

Rett til sykepenger og omsorgspenger ved barns sykdom

For å få rett til sykepenger og omsorgspenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i minst 4 uker umiddelbart før en blir arbeidsufør. Opptjeningstiden regnes fra det tidspunktet lønn beregnes, det er med andre ord ikke er krav om arbeidstaker rent faktisk må ha arbeidet i 4 uker.

 

Arbeidstaker behøver ikke å ha vært i arbeid i fire uker hos sin nye arbeidsgiver for å ha rett til sykepenger. Dersom arbeidstaker nettopp har skiftet arbeidsgiver, vil arbeidstaker likevel ha rett til sykepenger, men da fra trygden. Når det gjelder retten til sykepenger fra arbeidsgiver er det en forutsetning at arbeidstaker har vært ansatt hos den konkrete arbeidsgiveren i minst fire uker, folketrygdloven § 8-18.

 

For å dokumentere fravær med egenmelding for egen sykdom må den ansatte ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder, ftrl. § 8-24.

 

For å dokumentere fravær med egenmelding for barns sykdom må den ansatte ha jobbet hos arbeidsgiver i minst 4 uker, ftrl. § 9-7.

 

Lær mer om når en ansatt har rett på sykepenger og de nye endringene for beregning av sykepenger. 

 

Ferie

Ferieloven gjelder som utgangspunkt alle arbeidstakere - også nyansatte. Ferieloven § 7 nr. 1 gir en særregel for arbeidstakere som tiltrer stillingen 16. august eller senere i ferieåret. Slike arbeidstakere kan ikke kreve å få avvikle 18 virkedager ferie i hovedferieperioden. Det er her tiltredelsestidspunktet man skal legge til grunn, og ikke for eksempel det tidspunkt hvor ansettelsesavtalen ble undertegnet.

 

Det er imidlertid verd å merke seg at denne bestemmelsen ikke sier noe om hvor mye ferie vedkommende nyansatte person har krav på, men bare om når ferien skal avvikles. Det følger av ferieloven § 5, nr. 3 at man har krav på full feriefritid hvis man tiltre stillingen senest 30. september.

 

Feriedager avviklet hos tidligere arbeidsgiver i ferieåret kommer til fradrag i ferie hos ny arbeidsgiver.

 

Lær mer!

På vårt kurs Lønnsforum høst 2019, har vi blant annet en gjennomgang av reglene for foreldrepenger og pleiepenger. På begge områdene har det trådt i kraft flere lovendringer i 2019 som det er viktig å få med seg.