avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Rabatter - avklaringer og innstramminger

av Karianne Robøle-Sørensen

1.1 2019 trådte nye regler om rabatter i arbeidsforhold i kraft. Siden den tid er reglene endret og presisert flere ganger. 6. mai offentliggjorde Skattedirektoratet (SKD) to prinsipputtalelser om rabatter i arbeidsforhold;  den ene er en veileder og den andre er “svar på ofte stilte spørsmål” (FAQ).

 

Vi har forsøkt å oppsummere noen av de endringene og avklaringene som er kommet nå i vår. Hvis du jobber i en virksomhet hvor ansatte får rabatter av arbeidsgiver anbefaler vi at du leser prinsipputtalelsenene i sin helhet. SKD har svart på over 50 konkrete spørsmål knyttet til rabatter som det er viktig at arbeidsgiver da er kjent med.

Når vil en rabatt være skattepliktig?

Skatteetaten har nå ytterligere presisert hva som skal til for at en rabatt eller andre naturalytelser den ansatte får gjennom arbeidsforholdet skal anses som en skattepliktig fordel. Det er for det første et krav om at rabatten den ansatte har fått har tilknytning til arbeidsforholdet (tilknytningskravet). For det andre må rabatten innebære at den ansatte har fått en privatøkonomisk fordel. Det vil si at prisen han har betalt for en vare eller tjeneste er lavere enn den prisen som er allment tilgjengelig for andre på samme tidspunkt.

 

Er det gitt en rabatt som oppfyller begge vilkårene så er det arbeidsgiver som er forpliktet til å beregne og innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt rapportere ytelsen i a-meldingen.

Tilknytningskravet

Skattedirektoratet har presisert at rabatter mv. gitt av arbeidsgivers forretningsforbindelser normalt vil anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet for å si at rabatten er skattepliktig.

 

Begrepet forretningsforbindelse skal forstås vidt og omfatter blant annet arbeidsgivers

  • Kunder
  • Leverandører
  • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
  • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f.eks. ved tjenestereise eller andre tjenstlige innkjøp)
  • Andre virksomheter dersom det foreligger et element av bytteforhold ved at arbeidsgiver yter noe til denne for at arbeidstaker skal få rabatt

Når det gjelder nabolagsrabatter, dvs rabatter en virksomhet  tilbyr i bedrifter i sitt nærområde, presiserer SKD at i de tilfellene slike rabatter tilbys ensidig  vil det normalt ikke medføre skatteplikt for mottaker. Rabatten anses da ikke ha tilknytning til arbeidsforholdet. Dette forutsetter at mottakers arbeidsgiver ikke kan ha hatt noen rolle i etableringen av ordningen/rabatten, og eventuell medvirkning fra arbeidsgivers side kan ikke gå utover ren videreformidling av rabattilbudet.

 

Hvis arbeidsgiver har medvirket til å fremforhandle avtalen om rabatt, eller det foreligger en gjensidighet i avtaleforholdene mellom bedriftene om rabatt, er tilknytningskravet oppfylt. I disse tilfellene vil rabatten kunne være skattepliktig

Privatøkonomisk fordel

Hvis den ansatte får en rabatt av arbeidsgivers forretningsforbindelser som innebærer at  prisen han betaler er lavere enn den prisen alle andre som kjøper samme vare eller tjeneste betaler på samme tidspunkt, vil rabatten som utgangspunkt være skattepliktig. Man sier at skatteplikt er avhengig av at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel.

 

Hvis den ansatte har fått en rabatt, men prisen han betaler anses som allment tilgjengelig, utgjør rabatten ingen skattepliktig fordel. For at en pris skal anses som allment tilgjengelig må den være tilgjengelig for alle, uavhengig av tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere. Det vil si at skatteplikt kun er aktuelt hvor den ansatte via arbeidsforholdet har fått en fordel som andre må betale for.

 

Varer eller tjenester som kun er til tjenstlig bruk vil ikke utløse skatteplikt. SKD nevner som eksempel en fotballklubb som dekker en billett for sin trener til å se en fotballkamp for å vurdere rekruttering. Et annet eksempel er et teater som dekker teaterbillett for en ansatt for å se et stykke som er relevant til forberedelse av en ny oppsetning. I slike tilfeller, der varen eller tjenesten er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene og ikke kan brukes for rent private formål, vil den ansatte normalt ikke bli ansett for å ha mottatt en skattepliktig naturalytelse.

Forsikringer

SKD presiserte at i de tilfellene arbeidsgiver fremforhandler en pris på private forsikringer som ligger lavere en omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet, så ville differansen mellom omsetningsverdien og kostprisen være skattepliktig.

 

Etter sterk kritikk stadfestet finansminister Siv Jensen at det vil komme et unntak for forsikringer. Hvis arbeidsgiver dekker private forsikringer så verdsettes fordelen som før basert på kostpris; det vil si premien som arbeidsgiver faktisk har dekket.

Flybonuspoeng

Hvis ansatte opptjener flybonuspoeng på tjenestereise som brukes når den ansatte bestiller private reiser så vil dette utløse skatteplikt når bonuspoengene benyttes. I uttalelsen fra SKD i november 2018 ble det sagt at flybonuspoeng opptjent i jobb, som blir benyttet til fast track eller lounge mv på private reiser er skattefrie. Dette er nå endret.  Alle fordeler som oppnås ved privat bruk av flybonuspoeng opptjent i arbeidsforholdet er skattepliktig.

 

Hvis det er fordeler som f.eks oppnås ved bruk av “gullkort” mv, uten bruk av poeng, så er dette vurdert som skattefritt.

Transportnæringen

Transportnæringen fikk tidligere i år utsettelse av fristen for å tilpasse ordningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges med nye seks måneder til 1. januar 2020.

Personalrabatter

Arbeidsgiver kan gi ansatte en rabatt inntil 100 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester som omsettes i virksomheten. Rabatten ikke kan overstige 8000 kroner i løpet av inntektsåret.Det er nå presisert at skattereglene om personalrabatter også gjelder når ansattes venner og familie tilbys kjøp med den ansattes personalrabatt.

 

Det er videre presisert at reglene om personalrabatter også gjelder rabatter ansatte beholder når de går av med pensjon.

 

Det anbefales av prinsipputtalelsen hvor det gis svar på konkrete spørsmål leses i sin helhet for et fullstendig bilde. Denne artikkelen gir kun eksempler på presiseringer som er fortatt ift rabatter i arbeidsfold.