Mine områder
Hjelp

Rett på sykepenger fra arbeidsgiver, men ikke fra NAV

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎05-03-2024 21:19 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Arbeidstaker kan ved sykdom ha rett på sykepenger for å kompensere for inntektsbortfallet under fraværet. I noen tilfeller vil arbeidstaker kun ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver, ikke fra NAV.

 

Sykepengegrunnlaget under 50 % av G

Det er et vilkår for rett til sykepenger fra NAV at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet på årsbasis. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 

Dette betyr at i tilfeller der arbeidstaker har sykepengegrunnlag som utgjør mindre enn 50 % av G på årsbasis, vil arbeidstaker kun få utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden. Fra dag 17 vil inntektstapet være for lite til at man får utbetalt sykepenger fra NAV, jf. folketrygdloven § 8-3, annet ledd.

 

Maksdato for sykepenger er nådd - hva nå?

 

Sykepenger fra NAV
Når arbeidstaker har nådd maksdato for retten til sykepenger fra NAV, må det opptjenes nye sykepengerettigheter. Det følger av ftrl. § 8-12, 2. ledd at arbeidstaker må være helt arbeidsfør i 26 sammenhengende uker etter at vedkommende sist fikk sykepenger fra trygden, før man igjen har rett på sykepenger fra trygden.

 

Sykefravær som ikke går utover arbeidsgiverperioden vil ikke avbryte opptjeningsperioden for nye sykepengerettigheter fra NAV.

 

Sykepenger fra arbeidsgiver

Når maksdato for sykepenger er nådd, kan arbeidstaker ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden før retten på sykepenger fra NAV er opptjent på nytt.

 

For at det skal bli ny arbeidsgiverperiode, etter fravær der full arbeidsgiverperiode er utbetalt, må arbeidstaker ha gjenopptatt arbeidet fullt ut i henhold til sin stillingsprosent, og deretter vært arbeidsfør i minst 16 kalenderdager. Når disse to vilkårene er oppfylt, vil arbeidstaker ha opptjent seg rett til sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode.

 

Les mer om når arbeidsgiver skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiode etter maks stønadsdato for sykepenger fra NAV er nådd her.

 

Avtaler som gir bedre rettigheter enn folketrygdloven

Det er ikke anledning til å inngå avtaler som gir dårligere ordninger enn folketrygdlovens regler. Det er derimot anledning til å inngå avtaler som gir bedre rettigheter enn hva arbeidstaker har etter bestemmelsene i folketrygden.

 

Har man inngått en avtale som gir bedre rettigheter enn hva loven oppstiller, vil arbeidsgiver være pliktig til å yte lønn under fraværet etter disse avtalebestemmelsene. En slik avtale om bedre rettigheter vil ikke endre på hva man har krav på fra NAV. Det vil si at NAV uansett forholder seg til folketrygdlovens bestemmelser ved utbetaling av sykepenger.

 

Eksempel:
Astrid har en avtale som gir henne rett til sykepenger utbetalt fra arbeidsgiver i 6 måneder hvert kalenderår.

 

Hun er syk i hele 2023 og når maksdato for sykepenger 31. desember. 1. januar 2024 er hun tilbake på jobb. 5. januar blir hun på nytt syk. Hun er syk ut februar.

 

Her vil arbeidsgiver måtte dekke lønn under sykefraværet i januar og februar i 2024. Dette på grunn av avtalen som gir rett på dette. NAV vil ikke dekke sykepenger for noe av fraværet da hun ikke har opptjent seg nye sykepengerettigheter fra trygden.

 

Arbeidsgiver vil ikke få refusjon for lønnen de utbetaler under sykefraværet til Astrid.

 

Det er viktig at arbeidsgiver, når det gis bedre rettigheter enn folketrygdlovens bestemmelser, har en god og tydelig forståelse av hva avtalen innebærer. I de tilfellene arbeidstakere har avtaler som gir rett til sykepenger ut over hva loven gir rett på, vil arbeidsgiver ikke motta refusjon fra NAV.

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

 

Hør RegelPOD her.

 

Fagkonferansen våren 2024 

På vårens fagkonferanse ser vi blant annet nærmere på hva arbeidsgiver skal utbetale i sykepenger i arbeidsgiverperioden, digital inntektsmelding og utbetaling av feriepenger. Fagkonferansen arrangeres både digitalt, og på Skøyen.

 

Se fullstendig agenda, og meld deg på konferansen her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"