Mine områder
Hjelp

Rett til ferie i oppsigelsestid eller ikke?

av Sven Ivar Lønneid

Reglene

Spørsmålene vedrørende ferieavvikling i oppsigelsestid er regulert i ferielovens § 8. 

 

Bestemmelsen i fl.§ 8 skiller mellom oppsigelse fra arbeidsgiver og de tilfeller hvor arbeidstaker selv velger å avslutte arbeidsforholdet.  Arbeidsgivers adgang til å endre en allerede fastsatt ferie er særskilt regulert i fl. § 8 (3). Ferieloven § 8 (4) har regler om arbeidstakers rett til å kreve ferie i oppsigelsestid.

Når det gjelder avtalefestede feriedager, regulerer ikke ferieloven disse direkte, slik at det er avtalen om utvidet ferie som regulerer spørsmål om ferieavvikling i oppsigelsestid. Vår erfaring er likevel at mange avtaler (tariffavtaler) ikke har egne bestemmelser om avvikling av ferie i oppsigelsestid. De fleste vil dermed ofte følge ferielovens bestemmelser her. 

 

Oppsigelse fra arbeidstaker

Når arbeidstaker selv sier opp sin stilling, er ferielovens utgangspunkt at arbeidsgiver kan legge ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstakers oppsigelse har med andre ord ingen innvirkning på ferieavviklingen. Arbeidsgiver må respektere drøftelses- og varslingsreglene i fl. § 6 samt reglene om hovedferie og restferie i fl. § 7.
 
I de tilfeller der ferien er fastsatt før arbeidstakers egen oppsigelse er et faktum, kan ikke arbeidsgiver endre ferien utelukkende på grunn av oppsigelsen, jf. fl. § 8 (3). Skal arbeidsgiver ensidig kunne endre ferien her, må dette skje på grunn av virksomhetens forhold og da i henhold til de krav som følger av fl. § 6 (3). Arbeidstaker kan imidlertid samtykke i at feriefritiden endres. 

 

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Oppsigelsestid 3 måneder eller lengre

Det er arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer når ferien skal avvikles, jf. fl. § 6 (1).  I fl. § 8 (1) fremgår det at arbeidsgiver fritt kan legge ferien til oppsigelsestiden når denne er tre måneder eller lengre. 

Arbeidstaker har imidlertid rett til å kreve at hovedferien legges innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september). 

Er det etter utløpet av oppsigelsestiden fortsatt tid til avvikling av hovedferien innen hovedferieperioden, behøver ikke arbeidsgiver å akseptere at ferien blir avviklet i oppsigelsestiden. I slike tilfeller vil det være opp til arbeidstakeren selv å sørge for at ferie avvikles etter fratreden, eventuelt før stillingen hos ny arbeidsgiver tiltres. 

De alminnelige vilkår om drøfting, underretning og hovedferie må arbeidsgiver også i disse tilfeller overholde.

 

Eksempel: 

Arbeidstaker blir sagt opp i januar. Vedkommende har 3 måneder oppsigelsesfrist. Fristen løper i februar, mars og april. Bedriften har 5 uker ferie. Arbeidstaker krever at 3 uker av ferien skal tas ut i hovedferieperioden (1 juni - 30 september). Arbeidsgiver vil her kunne legge 2 uker av ferieårets feriedager. I tillegg kan eventuelle overførte feriedager fra tidligere år legges i oppsigelsestiden. 

 

Oppsigelsestid kortere enn 3 måneder

Er oppsigelsestiden kortere enn tre måneder, kan ikke arbeidsgiver legge ferie til tid hvor oppsigelsestiden løper, med mindre den ansatte samtykker.

 

Forbudet mot å legge ferie i oppsigelsestid gjelder kun i den periode hvor oppsigelsestiden (gjelder både avtalefestede og lovfestede frister) faktisk løper.

 

Arbeidstaker kan samtykke i at ferien kan legges i oppsigelsestid som er kortere enn tre måneder, jf. fl. § 8 (1). Et slikt samtykke kan ikke gyldig inngås før oppsigelse er gitt, jf. fl. § 8 (5).

 

I enkelte tilfeller vil ferien være fastlagt på det tidspunkt arbeidstaker blir sagt opp. Faller den fastsatte ferien sammen med oppsigelsestiden, kan arbeidstaker motsette seg å avvikle ferien så lenge oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder, jf. fl. § 8 (1) annet punktum.

 

Sammenhengende oppsigelsesfrist 

Høyesterett har fastslått at arbeidstakere med mindre enn tre måneders oppsigelsestid etter den gamle arbeidervernlov hadde krav på «sammenhengende» oppsigelsestid til utløp av en kalendermåned, jf. Rt. 1967 s. 468. Høyesterett fastslo i denne saken at konsekvensen av ferieavvikling i tiden etter arbeidsgivers oppsigelse var at fristen først begynte å løpe etter at ferien var avviklet. I denne saken ble:

..”en arbeidstager oppsagt 11. juni, med en måneds varsel regnet fra 30. juni. Fellesferie var på forhånd fastsatt til 13. juli - 4. august. Bedriften mente at første del av oppsigelsestiden skulle løpe til ferien og resten etter ferien frem til 21. august. Arbeidstageren krevet lønn til 30. september og fikk medhold. Ferien kunne ikke legges i oppsigelsestiden, og det måtte antas at det skulle gis en måneds sammenhengende oppsigelsestid til utløp ved slutten av en kalendermåned.”

 

 Dette standpunkt er også senere fulgt opp av Høyesterett i en dom inntatt i Rt. 1997 s. 37:

«Ferieavvikling i oppsigelsestid, jfr. ferieloven av 29. april 1988 nr. 21, § 8 nr. 1. Arbeidstakerne ble sagt opp slik at oppsigelsestiden delvis falt i den tidligere fastsatte ferien. Arbeidstakerne fikk medhold i at oppsigelsestiden først skulle begynne å løpe etter utløpet av den fastsatte ferien. Uttalt at ferieloven av 1988 ikke hadde endret rettstilstanden i forhold til dommen i Rt.1967, 468.»

 

Hensynet bak disse reglene er at arbeidstaker skal slippe å bruke sin ferie til å se seg om etter annet arbeid.

 

Arbeidstakers rett til å kreve ferie i oppsigelsestiden

Hovedregel - arbeidstaker kan ikke kreve ferie i oppsigelsestid

Utgangspunktet er at arbeidsgiver bestemmer tiden for ferien, jf. fl. § 6 (1). Hovedregelen er derfor at arbeidstaker ikke kan kreve ferie lagt til oppsigelsestid. 

 

Unntak

På bakgrunn av hensynet til normal ferieavvikling, vil arbeidstaker unntaksvis kunne kreve ferien lagt til oppsigelsestiden. Dette gjelder uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som bringer arbeidsforholdet til opphør.

 

Når loven bruker formuleringen ”arbeidstaker kan kreve”,  vil arbeidstaker selv fremsette  krav om ferie i oppsigelsestiden før arbeidsgiver må forholde seg til dette. Kravet må arbeidstaker kunne gjøre både muntlig og skriftlig.
 

Hovedferieperioden

Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden, jf. fl. § 8 (4) og § 7 (1).

 

Denne regelen tar sikte på den situasjon der ferien ikke er fastlagt før oppsigelsen er et faktum. Poenget er da at arbeidstaker skal sikres ferie innenfor hovedferieperioden. Er det ikke tid til å avvikle ferien innen hovedferieperioden etter oppsigelsesfristens utløp, vil arbeidstaker kunne kreve å få avvikle hovedferien (tre uker) i oppsigelsestiden.

 

Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september. På denne måten sikrer arbeidsgiver seg mot at arbeidstaker for eksempel sier opp sin stilling i slutten av august og deretter forlanger å få avvikle tre uker ferie i september.

 

Denne særregelen gjelder kun i de tilfeller hvor arbeidstaker selv sier opp arbeidsforholdet. Er det arbeidsgiver som sier opp arbeidsforholdet, vil arbeidstaker kunne kreve å få avvikle tre uker ferie før 30. september, selv om oppsigelsen finner sted etter 15. august.

 

Dersom arbeidstaker selv sier opp sin stilling i perioden 16. august til 30. september, vil ferielovens hovedregel i § 6 (1) gjelde. Det betyr at arbeidsgiver står fritt til å bestemme tidspunkt for ferieavviklingen innenfor ferieåret.

 

Er ferien fastlagt før oppsigelsen er at faktum, gjelder ferielovens alminnelige regler. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan endre ferietidspunkt på grunn av oppsigelsen.

 

Ferieårets utløp

Arbeidstaker kan også kreve ferien lagt til oppsigelsestid hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferien innen ferieårets utløp, jf. fl. § 8 (4). Denne regelen vil typisk kunne brukes dersom arbeidstaker sier opp sin stilling på slutten av året.

 

Da vil arbeidstaker kunne kreve å få avvikle resten av sin ferie i oppsigelsestiden.

 

Dette gjelder uavhengig av hvor lenge det er igjen av ferieåret når oppsigelsen er et faktum. Her vil da arbeidsgiver kunne risikere å få relativt kort tid til å områ seg. Arbeidsgiver vil likevel kunne bestemme når i oppsigelsestiden arbeidstaker får sin ferie.

 

Eksempel:

Arbeidstaker har 3 måneder oppsigelsestid. Vedkommende blir sagt opp fra arbeidsgiver 31. oktober. Oppsigelsesfristen løper dermed ut januar i neste år. Arbeidstaker har igjen 10 virkedager ferie i inneværende ferieår. Arbeidstaker krever å få avvikle disse i desember samme år. 

 

Arbeidsgiver vil gjerne benytte arbeidstaker i hele oppsigelsestiden, men må her forholde seg til ferielovens §8 nr 4 og gi arbeidstaker mulighet til å avvikle de 10 feriedagene før årsskiftet. 

 

Arbeidstaker over 60 år

Arbeidstakere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke, jf. fl. § 5 (2). Med mindre annet er avtalt, er det arbeidstaker som selv bestemmer når denne ekstra ferieuken skal avvikles, jf. fl. § 6 (1) fjerde ledd. Arbeidstakere over 60 år kan med andre ord legge denne ekstra ferieuken i oppsigelsestiden, uansett når oppsigelsestiden løper innen ferieåret. Arbeidsgiver kan likevel kreve å få varsel med minimum 14 dagers frist.

 

Avtale

Ferieloven § 8 (5) regulerer partenes adgang til å fravike lovens regel om ferie og oppsigelse. Reglene om ferie og oppsigelse i fl. § 8 kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelse har funnet sted.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"