avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Snart endres reglene for beregningen av sykepenger - dette må arbeidsgivere vite

Vanja Ramsrud

I januar 2019 innføres det nye regler for beregning av sykepenger. Endringene gjelder både for sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden. De nye reglene vil med andre ord berøre alle som jobber med sykepenger.

 

Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke. For arbeidsgivere som forskutterer er det viktig å kunne reglene for å sikre at sykepengene som utbetales samsvarer med faktisk refusjon fra NAV.

 

Hva er sykepenger?

Formålet med sykepenger er å dekke arbeidstakers inntektsbortfall ved fravær som skyldes sykdom. Sykepengene skal i størst mulig grad tilsvare den inntekt som bortfaller i perioden arbeidstaker er syk. Reglene for beregning av sykepenger er derfor laget for å hensynta variasjoner i inntekt og arbeidstid for ulike grupper av arbeidstakere.

 

Sykepenger i arbeidsgiverperioden

Når de nye reglene for sykepenger trer i kraft i januar 2019, vil hovedregelen for fastsetting av sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden være at sykepengene skal beregnes på bakgrunn av inntekten som er innrapportert gjennom a-meldingen de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble arbeidsufør. Denne beregningsperioden vil etter de nye reglene gjelde for alle arbeidstakere, det vil si både ansatte med fast arbeidstid og timelønn, fast arbeidstid og månedslønn og for arbeidstakere som er i et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

 

Unntak

Ved arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre kalendermåneder, er det fastsatt at det kortere tidsrommet skal legges til grunn. Det samme vil gjelde der arbeidstaker har fått varig lønnsendring i løpet av, eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet. I dette tilfellet er det tidsrommet etter lønnsendringen som skal danne grunnlaget for beregningen.

 

Sykepenger fra NAV

Når arbeidsgiverperioden utløper, er det NAV som overtar betalingsansvaret for sykepenger. Det er den aktuelle månedsinntekt som arbeidsgiver har beregnet som danner utgangspunktet for fastsetting av sykepengene i trygdeperioden. For å fange opp tilfeldige variasjoner i sykepengegrunnlaget, og for å sikre et mest mulig representativt grunnlag for den sykmeldte, har det nye regelverket videreført en mulighet til å kunne fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn der avviket mellom faktisk og beregnet inntekt blir for stor.  

 

En gruppe som lett vil kunne oppleve tilfeldige utslag i sykepengegrunnlaget er  arbeidstakere med store variasjoner i arbeidsperioder og inntekter. Her vil beregningsperioden på tre måneder i noen tilfeller ikke gi et representativt grunnlag for hva arbeidstaker rent faktisk vil tape i inntekt i fraværsperioden. I de nye reglene skal derfor NAV fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn i de tilfeller der omregnet årsinntekt på bakgrunn av arbeidsgivers beregning avviker mer enn 25 % fra inntekt innrapportert til a-ordningen de siste tolv kalendermåneder før arbeidsuførheten inntraff.       

 

Lær mer om de nye beregningsreglene for sykepenger og den digitale inntektsmeldingen som kommer i januar 2019 på vårt nyhetskurs "Nye regler - Sykepenger - rutiner og digitalisering."

 

Les mer og meld deg på!

1 Kommentar
CONTRIBUTOR *

Hei

Når en ansatt som har fast månedslønn med t-trinns tillegg blir syk, så skal man se på de tre månedene før sykefravær for å beregne hva som skal innrapporteres til NAV. Har den ansatte jobbet ekstra, skal dette tas med i beregningen.

Hvordan skal vi registrere dette ved lønnsutbetaling for å fange opp denne endringen i lønn som kommer på grunn av denne beregningen. Den vil jo avvike fra det som vi ville utbetalt ut fra tidligere regler? Fins det en ny lønnskode?