avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Viktige endringer fra 1. januar 2019

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎03-01-2019 08:51 )

Fra 1. januar 2019 skjer det en rekke regelendringer. Lovendringene gjelder ytelser som ofte oppstår i arbeidsforhold og hvor arbeidsgiver kan berøres i en eller annen grad. Her gir vi deg en oversikt over de mest aktuelle endringene.

 

Permittering

  • Lønnspliktperioden for arbeidsgiver endres. Antall lønnspliktdager under permittering for arbeidsgiver øker fra 10 til 15 dager.
  • Perioden arbeidsgiver kan permittere uten lønn reduseres fra 49 til 26 uker.

Disse endringen gjelder kun for nye tilfeller, det vil si nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.

 

Foreldrepenger

Ved valg av redusert sats (80 %), ved uttak av foreldrepenger, så vil fedrekvoten og mødrekvoten økes fra 15 uker til 19 uker. Total stønadsperiode er ikke endret, og fellesperioden vil derfor etter endringen reduseres fra 26 til 18 uker. Endringen gjelder for tilfeller der første stønadsdag er 1. januar 2019 eller senere.

 

De nye beregningsreglene for sykepenger gjelder også for foreldrepenger fra 1. januar 2019, les mer om de nye reglene under punktet sykepenger.

 

For personer som går direkte over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger, blir det fra 1. januar 2019 lovfestet at utbetalte arbeidsavklaringspenger skal inngå i grunnlaget for beregning av foreldrepenger.

 

Det skjer også en endring i retten til å utsette foreldrepenger. I dag må foreldrepenger tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager før arbeidstaker kan utsette uttaket av foreldrepenger. Dette kravet fjernes fra 1. januar 2019. Men for kvinner som føder, vil det fortsatt ikke være mulig å utsette den første delen av foreldrepengeperioden. Mor som føder må starte stønadsperioden senest 3 uker før termin, og hun må ta ut minst 6 uker etter fødsel før det er mulig å utsette videre uttak.

 

Dagens praksis om at gjenværende del av stønadsperioden faller bort når stønadsperiode for nytt barn starter, blir nå lovfestet.

 

Sykepenger

Beregning av sykepenger

Fra 1. januar 2019 blir regelverket for beregning av sykepenger for arbeidstakere endret. Dette gjelder både for hvordan arbeidsgiver skal beregne sykepenger, og for hvordan NAV skal beregne sykepenger.

 

Merk at denne endringen også gjelder for beregning av foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-, omsorgs- og opplæringspenger. Dette er fordi disse ytelsene skal beregnes på samme måte som sykepenger.

 

Hovedregelen for fastsettelsen av sykepengegrunnlaget etter de nye reglene, er en beregnet månedsinntekt som er basert på gjennomsnittet av inntekt som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før man blir arbeidsufør. Dersom arbeidsforhold har vart så kort tid at det ikke foreligger tre måneder med inntekt, eller dersom det har vært varig lønnsendring i beregningsperioden, skal beregnet månedsinntekt utgjøre et gjennomsnitt av inntekten i tidsrommet etter oppstart av arbeidsforholdet, eller etter lønnsendringen.

 

Når NAV mottar inntektsmelding fra arbeidsgiver, så omregnes den beregnede månedsinntekten som arbeidsgiver har oppgitt til en årsinntekt. Denne årsinntekten sammenlignes med rapportert inntekt til a-ordningen de 12 siste månedene før arbeidsuførheten. Hvis det er mer enn 25 % avvik mellom den omregnede årsinntekten og rapportert inntekt de siste 12 månedene skal sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra skjønn.

 

Digital inntektsmelding

Fra 1.januar 2019 må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger til NAV på den digitale inntektsmeldingen. Denne erstatter inntektsopplysningsskjema. Dette kan gjøres enten via Altinn, eller fra lønns- og personalsystem.

 

Vi får mange spørsmål om de nye beregningsreglene for sykepenger, hvordan man skal sende inn digital inntektsmelding, og hvilken betydning disse reglene får for beregningen av andre ytelser. Vi arrangerer i 2019 kurs i Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim og Kristiansand der du kan lære mer om de nye reglene for beregning av sykepenger, og den digitale inntektsmeldingen. Les mer og meld deg på her. Vi har også onlinekurs dersom dette passer bedre for deg.

 

IA-avtalen

Den nye IA-avtalen ble signert 18. desember, og gjelder fra 01.01.2019 til 31.12 2022.

 

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Dette vil blant annet si at hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. Når det gjelder utvidet egenmelding, så kan virksomheter som i dag har utvidet egenmelding fortsette med det, men det er opp til virksomhetene om de ønsker å videreføre dette. Det oppfordres også i avtalen at virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding bør vurdere å innføre dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

 

Les mer om den nye IA-avtalen på nettsidene til regjeringen.

 

Svangerskapspenger, pleie-, omsorgs- og opplæringspenger

De nye beregningsreglene for sykepenger betyr at grunnlaget for svangerskapspenger, pleie-, omsorgs- og opplæringspenger også skal beregnes på en ny måte. Les mer om hvordan dette skal gjøres under punktet sykepenger i denne artikkelen.

 

Kvoten med antall dager med pleiepenger er fjernet fra 1. januar, og pleiepenger gis nå varig innenfor aldersgrensen.