Mine områder
Hjelp

"Tipssaken" avgjort i Høyesterett

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎10-05-2023 16:14 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Tips

Med tips eller drikkepenger menes vanligvis en pengegave til en person som belønning eller godtgjørelse for en utført tjeneste eller et arbeid. 

 

Bakgrunn i saken

Bakgrunnen er at arbeidsgivere i 2019 fikk ansvar for å rapportere inn og trekke forskuddsskatt av pengene de ansatte fikk i tips av kundene. Oslo Plaza og Hotel Bristol besluttet derfor å holde tilbake deler av tipsbeløpet til dekning av økte kostnader for arbeidsgiveravgift og administrasjon. De ansatte ved Oslo Plaza og Hotel Bristol gikk til søksmål mot arbeidsgiverne sine med påstand om at arbeidsgiver ikke hadde rett til å holde tilbake deler av tipsbeløpet. 

 

Rettskraftig dom i Høyesterett

Oslo tingrett kom til at trekkene lå innenfor hva arbeidsgiverne kunne fastsette i kraft av styringsretten, jf. TOSLO-2020-182651.

 

Saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett (LB-2021-127698) som avsa dom i april 2022 med motsatt konklusjon - der de ansatte fikk medhold.

 

Høyesterett har nå endelig avgjort saken og slår fast at hotellene ikke hadde rett til å trekke fra tipsen for å dekke inn egne kostnader. Høyesterett tar utgangspunkt i at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse og en betaling til arbeidstakerne.  Arbeidstakerne har krav på å få utbetalt tipsen. HR-2023-728-A

 

Heller ikke de to arbeidstakerne som inngikk arbeidsavtaler etter at trekkordningen ble innført, og som valgte å bli med i søksmålet, kunne ansees bundet av ordningen. Høyesterett la vekt på at de ansatte ikke hadde positivt samtykket til den aktuelle trekkordningen.

 

Høyesterett viser til at styringsretten gir arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Å bruke deler av tipsen til dekning av egne nevnte kostander ligger imidlertid utenfor denne styringsretten. 

 

Dommen avklarer mao. at det ligger utenfor rammene for styringsretten å gjøre fradrag i tipsen for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Utover dette må det i utgangspunktet være adgang for arbeidsgiver til å inngå avtaler med de ansatte om en slik trekkordning. I denne saken var avtale om trekk uansett ikke inngått.

 

Vi forventer vel at dommen vil kunne få virkninger også for virksomheter som har foretatt trekk i de ansattes tips med bakgrunn i samme ordningen som hotellene i denne saken . 

 

Når det gjelder arbeidsgivers adgang til å gjøre trekk i feriepenger og pensjonsinnskudd tar ikke Høyesterett direkte stilling til dette i dommen.  Vi mener at pensjonssparing og feriepenger er midler som tilhører arbeidstakeren, men som arbeidsgiveren gjennom trekket bare sørger for å "spare" for arbeidstakeren. I praksis utføres ikke trekk på brutto tips beløp innbetalt fra besøkende gjester, men arbeidsgiver innberetter brutto tips på den enkelte ansatte og gjennom lønnsarten trekkes det for avsetning feriepenger og pensjon.

 

 

 

Les dommen i sin helhet her.

3 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"