Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 30

av Hermod Gundersen

Nyheter for avstemmingsfunksjoner finnes beskrevet her.

 

Innsendelse til Altinn
I denne versjonen er det åpnet for innsendelse til Altinn for følgende mottakere:

 • RF-1086 Aksjonærregisteroppgave 2017
 • RR-0002 Årsregnskap til Regnskapsregisteret

Følgende mottakere vil det bli åpnet for fra 2. januar 2018:

 • Grunnlagsdata for boligselskaper
 • Grunnlagsdata for boligsameie
 • Grunnlagsdata gaver til visse organisasjoner mv
 • Grunnlagsdata betaling for pass og stell av barn
 • Grunnlagsdata betalinger til næringsdrivende

Aksjonærdatabase og RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

Det var et problem i 2016 for aksjonærer med aksjonærlån, og som samtidig mottok et utbytte som ble utbetalt. Aksjonærregisteret hos Skatteetaten ville automatisk regne utbyttet som en motregning mot aksjonærlånet, slik at det måtte registreres et nytt lån i en egen transaksjon i tillegg for å få utbyttet til beskatning.

 

Det er kommet et nytt felt i RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave post 21 Utbytte. Dette er et avkrysningsfelt “Beholde aksjonærlån”. Dette feltet gjør at slik motregning ikke vil skje.

 

Utbyttetransaksjonen som motregnes aksjonærlån vil fra og med versjon 30 være en transaksjonstype uten avkryssing “Beholde aksjonærlån” mens normalt utbytte får avkryssing “Beholde aksjonærlån”. Avkryssingen kommer kun for aksjonærer som faktisk har aksjonærlån, og ikke i andre tilfeller.

 

Det er kommet følgende nye transaksjonstyper i årets aksjonærregisteroppgave:

 • Nyemisjon ved konvertering av fordring ved økning av pålydende (endringstransaksjon)
 • Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag
 • Fradrag for investering i oppstartselskap
 • Skattefrie utbytteaksje (avgang egne aksjer)
 • Skattefrie utbytteaksjer (tilgang)
 • Overgang fra VPS

Nyemisjon ved konvertering av fordring ved økning av pålydende
Transaksjonstypen tilsvarer Nyemisjon ved øking av pålydende, men anvendes i tilfeller der det er foretatt konvertering av fordring. Transaksjonen må registreres både på aksjonær og på aksjeklassen.

Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag
Denne transaksjonstypen gjelder tilfeller med den nye regelen med innskudd i gründerselskaper, og krever minimumsbeløp på kr 30.000 pr aksjonær og maksimumsbeløp på kr 1,5 mill. for selskapet totalt for året.

 

Fradrag for investering i oppstartselskap
Denne transaksjonstypen er for anvendelse i holdingselskaper som investerer i gründerselskaper, og der skattefradraget gis til personlige aksjonærer i holdingselskapet. Det er holdingselskapet som anvender denne transaksjonstypen for innrapportering til sine egne aksjonærer. Det er viktig at det oppgis org.nr. til gründerselskapet på transaksjonen.

 

Skattefrie utbytteaksje
Selskaper som deler ut egne aksjer som utbytteaksjer til egne aksjonærer anvender transaksjonstypen Skattefrie utbytteaksje (avgang egne aksjer). Transaksjonen motsvares av transaksjonstypen Skattefrie utbytteaksjer (tilgang) som anvendes for tilgangstransaksjonen.


Overgang fra VPS
Denne transaksjonstypen anvendes for selskaper som har anvendt ISIN-nummer via VPS, men som går ut av VPS. Transaksjonen opprettes på aksjeklassen, og dato skal være 01.01. i inntektsåret. Opprinnelig ISIN-nummer for aksjeklassen må angis på transaksjonen. Transaksjonen sørger for kobling mot fjorårets data.

 

Saldogruppe C

Tidligere saldogrupper C1 Varebiler/taxi og C2 Lastebiler, busser og vogntog er slått sammen til saldogruppe C1 Varebiler, lastebiler og busser mv. Det er kommet en ny saldogruppe C2 for varebiler med nullutslipp.

 

Saldogruppe C1 og C2 konverteres automatisk til saldogruppe C1 uten at det gis meldinger til brukeren.

 

Andre endringer vedrørende avskrivninger

 • Startavskrivninger er bortfalt.
 • Avskrivningssatser i saldogruppe C1 er endre ttil 24 % og i C2 til 30 %.

Endringer i skattesatser

Skattesatsene for 2017 er endret til 24 % og for 2018 til 23 %. Denne endringen skjer automatisk på klientene. Det gis også feilmelding ved anvendelse av feilaktige skattesatser.

 

Utsatt skatt beregnes med skattesats for det kommende regnskapsåret, normalt 23 %, og 24 % for foretak med avvikende regnskapsår.

 

Skatt for finansforetak
Finansforetak har fortsatt 25 %, og funksjonen for finansforetak er uendret.

 

Utsatt skatt pr 31.12.2017 anvender 25 % for finansforetak, som er skattesatsen i 2018 for finansforetak.

 

Det er kommet følgende nye standardkontokoder for finansforetak:

 • 2775 Skyldig finansskatt på lønn
 • 2786 Påløpt finansskatt på ferielønn mv.
 • 5409 Finansskatt på lønn

Endringer i formue av fast eiendom RF-1098

Det er gjort betydelige endringer i RF-1098 Formue i næringseiendom i forbindelse med de nye reglene om verdsettelsesrabatt. Skjemautfyllingen er endret. Nye verdsettelsessatser og kalkulasjonsfaktor foreligger ikke før i januar.

 

Skattemeldingen for AS mv er endret betydelig når det gjelder fast eiendom (side 4) og det er kommet en ny side 5 med oppsummering. Det er nå på side 5 en tydelig splitt mellom aksjeverdsettelse og verdsettelse av formue for selskaper som er formuesskattepliktige.

 

Verdsettelsesrabatt for formuesskattepliktige foretak (bl.a. samvirkeforetak) i RF-1028 Skattemelding for AS mv

Det er kommet nye skatteregler for verdsettelsesrabatt for 2017. Ved beregning av formue er det på RF-1028 Skattemelding for AS mv kommet nye poster på side 5. Utfyllingen er ferdig utarbeidet i denne programversjonen.


Siste rest av korreksjonsinntekt blir fradragsført i 2017

Framført korreksjonsinntekt kan i 2017 fradragsføres med hele restbeløpet for de få selskapene som fortsatt har korreksjonsinntekt til fremføring. Dette ivaretas automatisk i programmet.

 

Andre endringer

 • Ved innsendelse til Visma Boardroom vil valg av årsregnskap som standard være krysset av.
 • Regnskapsårets sluttdato i RR-0002 Årsregnskap til Altinn tas også med som regnskapsårets sluttdato i RF-1167 Næringsoppgave 2.
 • Ved sikkerhetskopiering i Visma Finale Årsoppgjør / Rapportering / Driftsmidler / Konsolidering / Rapportering / Avstemming vil man alltid bli spurt om man ønsker å åpne mappen med sikkerhetskopier.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"