Mine områder
Hjelp

Håndverkerbiler og skatt

av Tormod Johansen
Som hovedregel må du betale skatt av en firmabil som du også bruker privat, men det finnes visse unntak.

Håndverkere med biler som er spesialtilpasset deres yrke vil i noen tilfeller måtte betale skatt, og i andre tilfeller ikke. Undersøk om du må betale skatt av firmabilen og hvilke fallgruver du må se opp for.

Disposisjon utløser som hovedregel skatteplikt

Arbeidstakere som disponerer ordinære firmabiler skattlegges etter standardiserte regler (disse kalles ofte sjablonregler). Beskatning av firmabiler foretas fordi arbeidstaker disponerer denne til privat bruk. Som privat bruk regnes også at arbeidstaker bruker bilen til kjøring mellom hjem og arbeidssted.
 
Det er imidlertid noen yrkesgrupper som disponerer biler som er noe annerledes enn vanlige personbiler. Vi tenker da spesielt på håndverkere som har yrkesbiler som er spesialinnredet, men det kan også være andre yrkesgrupper hvor ansatte disponerer spesialbiler.
 
Håndverkere som har slike yrkesbiler tar disse ofte med seg hjem etter at arbeidsdagen er over. De kjører ofte også rett ut til kunde/oppdrag når dagen starter. Forholder man seg da til hovedregelen skal disse bilene skattlegges som om de er helt ordinære firmabiler. Imidlertid er det laget spesielle regler som gjør at slike biler kan unntas fra alminnelig firmabilbeskatning.
 
For å komme inn under disse unntaksreglene er det visse betingelser som må oppfylles:

  1. Bilen defineres som lite egnet til privat bruk
  2. Bilen ikke er ment å brukes privat
  3. Bilen ikke brukes til private reiser ut over kjøring mellom hjemmet og arbeidsstedet

Er disse betingelsene oppfylt unntas arbeidstakeren for skatteplikt etter de vanlige reglene for firmabil. Men, de må tåle beskatning av kjøringen som foretas mellom hjemmet og arbeidsstedet.

Denne kjøringen skattlegges slik:

  • De første 4.000 km i året: kr 3,30 pr km
  • Overskytende km i året: kr 1,50 pr km

Når er en bil lite egnet til privat bruk?

En av forutsetningene er at bilen anses som lite egnet til privat bruk. Ved vurderingen av om bilen er lite egnet er det bilens konstruksjon og/eller innredning som er avgjørende. F eks vil biler med innredninger, skuffer og skap, mye verktøy og utstyr og som ikke lett lar seg fjerne av hensyn til privat bruk, normalt falle inn under begrepet lite egnet. Typisk biler som brukes av rørleggere, elektrikere, snekker, og lignende.
 
Det er ikke nok at bilen har grønne skilter. Bilen må i tillegg være av en slik beskaffenhet som nevnt over.
 
Skattedirektoratet har i Lignings-ABC laget en fin oversikt over hvilke kriterer som må vurderes.

Hvordan dokumentere at bilen ikke er brukt til privatkjøring?

Det må også være slik at bilen rent faktisk ikke er benyttet privat, ut over kjøringen mellom hjemmet og arbeidsstedet. Det er ofte her problemet oppstår, da mange misforstår nettopp dette punktet.
 
For at skattemyndighetene skal tro deg på at du ikke har brukt bilen privat krever de at dette kan sannsynliggjøres. En godt utfylt kjørebok tillegges stor vekt, erfaringsmessig også i rettsavgjørelser og i kontrollsammenheng. Det finnes ikke regler som kan pålegge noen å føre kjørebok og skattemyndighetene kan heller ikke kreve dette. Men de kan kreve at du sannsynliggjør bruken av bilen, og det er vanskelig å se for seg løsninger som gir en bedre oversikt over dette enn en kjørebok.

Konsekvenser av å ikke følge reglene

Dersom det er slik at arbeidstakeren faktisk bruker yrkesbilen til privat kjøring, ut over kjøring mellom hjem og arbeidssted, utløses alminnelig beskatning etter sjablonreglene.
 
Oppdages dette i ettertid, f eks ved en kontroll, risikerer arbeidstaker å få økt sin skattepliktige inntekt med fordel av firmabilen. Det kan også ilegges tilleggsskatt.
 
For arbeidsgiver vil manglende innberetning kunne medføre ansvar for skattetrekket som skulle vært foretatt. Det må også betales arbeidsgiveravgift av den innberetnings- og skattepliktige fordelen. Det er ikke uvanlig at det ilegges tilleggsavgift på ikke betalt arbeidsgiveravgift.

Har du all den kompetanse du trenger innenfor lønnsfaget?

Visma tilbyr ikke bare et lønnssystem, men også et kompetansemiljø rundt lønnsfaget. Vi arrangerer flere kurs som både kunder og ikke-kunder kan delta på.
 
Lønn Update 2013 er et aktuelt kurs hvor vi blant annet går gjennom reglene for firmabiler, og viser hvordan dette skal lønnsinnberettes.
 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"