Mine områder
Hjelp

Ferie - sykdom

av Anonymous (Oppdatert ‎20-04-2018 10:13 ( )

Sykdom i ferien – hvilke regler gjelder? I forbindelse med ferieavvikling dukker det gjerne opp tilfeller der arbeidstaker blir syk enten før, eller under ferieavvikling. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette?

Ferieloven § 9, nr. 1 inneholder regler om ferieavvikling i forbindelse med sykdom. Bestemmelsen regulerer arbeidstakers rettigheter når sykdom inntrer før ferieavviklingen eller når sykdommen inntrer i ferien.

Sykdom før ferien
Når det gjelder sykdom som inntrer før ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det stilles krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør for å få utsatt ferien. Det holder altså ikke med at man for eksempel, har en gradert sykmelding. Arbeidsuførheten må også dokumenteres med en legeerklæring. Kravet om å få utsatt ferien må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før feriens start.

Sykdom i ferien
Når det gjelder sykdom som inntrer i ferien, kreves det også her hel arbeidsuførhet samt legeerklæring for å ha rett til å utsette ferien sin. Virkedager refererer her til ferielovens virkedagsbegrep. Som virkedager regnes i ferieloven alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, (det vil si alle sorte dager på kalenderen).

Dersom man får utsatt ferien sin pga sykdom i ferien, får arbeidstaker kun tilbake de dagene han/hun faktisk var syk i ferien. Har arbeidstaker hatt 4 uker ferie, men var syk i 8 av disse dagene, er det 8 dager han/hun da kan kreve utsatt til senere i ferieåret. Dersom arbeidstaker derimot benytter seg av muligheten til å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden. Har arbeidstaker for eksempel avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien, må han/hun tilbake på jobb så snart man blir frisk, selv om dette er i løpet av disse tre ukene. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"