avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    I versjon 12 så kan du velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. I Visma Lønn versjon 12.00 kan dere nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".    MERK! Etter oppgradering til versjon 12 har dette feltet standard en huke for at fraværet skal forbli låst.    Spørsmål til support: - Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.  - Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Absence og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence, og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net. Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert.     
Vis hele artikkelen
 I Visma Lønn versjon 12.00 har vi prøvd å samle det som skal importeres fra Visma.net i et bildet ved navn "Visma.net Import". Eksport til Visma.net av fraværskoder, fridager og ferie, og historisk fravær ligger nå i bildet "Visma.net Eksport".   Visma.net Import "Visma.net Import" finner du enten ved å gå på "Rutiner / Registrering / Visma.net / Import" eller i hurtigmenyen til høyre.   Import fra Visma.net "Lønnsår" og "Kjørenummer" må du velge om du skal importere timer eller reiseregninger. "Timetransaksjoner regsistrert frem til og med" er datoen for siste dag du skal ha inn timer. Skal du f.eks. hente inn timer som er registrert frem til den 15. i måneden legger du inn det. "Dersom fastlønnet, overføre timer til flg. lønnsart": Hvis en ansatt som ligger med avlønningstype "Fastlønnet" og den ansatte har registrert timer i Visma.net Calendar vil disse timene legges inn på denne lønnsarten. Du leser inn timer ved å velge "Les inn timetransaksjoner". "Reiser / Utlegg godkjent fra og med, til og med": Her velger du reiseregninger som er godjent i en periode som skal importeres til lønnskjøringen.  Du leser inn reiseregninger ved å trykke på "Les inn reiser / utlegg". "Les inn fravær" trykker du på for å lese inn fravær fra Visma.net Calendar. Da vil alt fraværet som er registrert og eventuelt godkjent etter siste innlesning bli lest inn.  "Oversikt over fravær til NAV" er en ny rapport i Visma Lønn versjon 12. Denne rapporten vil vise deg fravær som du ikke har sendt Inntektsskjema på til NAV. I utskriftsparameteret kan du velge å bare vise transaksjoner som har kommet fra Visma.net.   Kontroller timer og fravær Under "Kontroll av timer og fravær" kan du kontrollere det som er registrert av timer og fravær i Visma.net mot det du har fått lest inn i Visma Lønn. Denne rutinen er laget for at vi enklere kan oppdage hull. "Fra dato" og "Til dato": Her velger du hvem periode du ønsker å kontrollere. Har du mange ansatte vil vi anbefale at du tar en måned om gangen slik at det ikke tar så lang tid. "Kontroller og bestill manglende timer og fravær": Når du trykker på denne knappen vil Visma Lønn og Visma.net samarbeide om å finne transaksjoner som ikke finnes i Visma Lønn og det som ikke finnes i Visma Lønn vil bli sendt på nytt slik at du kan importere transaksjonene. "Avstemmingsoversikt": Denne vil vise deg hva som manglet i Visma Lønn av transaksjoner som ligger i Visma.net. Det som ligger under "Forespurt / mottatt" vil være transaksjonene som manglet og nå ligger klare for innlesnig. Så fort transaksjonene er lest inn i Visma Lønn vil de bli flyttet til fanen "Behandlet". Merk! For å få de manglende transaksjonene inn i Visma Lønn må du velge å importere fravær eller timer ut ofra hva du manglet.    Visma.net Eksport "Visma.net Eksport" finner du under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Eksport". I dette bildet kan du: Eksportere fraværskoder til Visma.net: Alle fraværskoder med huke for "Benyttes i Visma.net" vil bli overført. Eksportere feriesaldo og fridager til Visma.net: Her overføres antall feriedager som ligger på den ansatte i tabellen "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger" og fridagene som er registrert på den ansatte i fraværskalenderen under "Fravær".  Eksportere historisk fravær til Visma.net: Dette gjøres kun første gang du starter med Visma.net Calendar. Da vil fravær, som er registrert før den dagen du starter med Visma.net, bli overført til Calendar.
Vis hele artikkelen
For at timelistene skal importeres med riktig lønnsart til Visma Lønn i lønnskjøringen så må timekodene i Visma.net Time knyttes til riktige lønnsarter   Dersom timelistene er godkjent og du ikke har knytte timekoden til  en lønnsart eller knyttet til en ugylidg lønnsart så finnes det to mulige løsninger å løse dette.   En administrator kan gjøre følgende: Gå inn på "Visma.net Calendar / Innstillinger". Knytt timekodene til riktige lønnsarter Slett timetransaksjonene som er registrert på timekoder med feil lønnsart. Her må hver enkelt transaksjon på hver enkelt bruker slettes. Registrer timetransaksjonene på nytt igjen. Nå skal timekoden være knyttet til en riktig lønnsart. Bekreft og godkjenn timelisten, og overføret deretter til Visma Lønn.   I versjon 12 av Visma Lønn har vi nå fått en ny mulighet å koble transaksjonene til riktige lønnsarter: Gå inn på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" Legg inn 700332 i feltet "Start skjermbilde". Her kan du sette lønnsartnummeret i endremodus enten ved å høyreklikke på lønnsartnummeret, eller stå på lønnsartnummeret det gjelder og trykke på F2. Les inn timetransaksjoner på nytt igjen.   Anbefaling fra support: Ved oppsett av nytt firma i Visma.net Time anbefaler vi at det gjøres en test på at timekodene er satt opp korrekt ved å registrere timer og overføre til lønn på f.eks. en administrator. Dette for å unngå at timekodene er koblet på feil lønnsart eller mangler lønnsart.
Vis hele artikkelen
Informasjon om scriptfeil i Visma Lønn og hvordan man kan jobbe seg rundt det.
Vis hele artikkelen
 Når du skal lønne en ansatt som ikke har norsk fødselsnr. eller D-nummer må du gjøre følgende: Opprett den ansatte som normalt, men feltet fødselsnr. skal stå blankt. Gå så til fane "6 Utenlandsopplysninger". I feltet "Identifikatortype" velg en av de 4 mulige verdiene. Registrer så inn identifikator verdien fra id-papiret. Du må også legge inn landkoden.   I tillegg til disse feltene må du inn på fane "7 Personalopplysninger" og legge inn fødselsdato i feltet "Fødselsdato". Det er fødselsdato som brukes av Altinn for å knytte rapportering av verdier på denne utlendingen når denne får norsk fødselsnr. / D-nummer. Du må derfor være 100% sikker på at du har fått korrekt fødselsdato. Spørsmål til support: Den ansatte har nå fått norsk fødselsnr. / D-nummer, hva gjør jeg?  - Bare legg inn fødselsnr. / D-nr. i feltet fødselsnr. Det er skal ikke gjøres noen endringer på verdiene på fanen  "6 Utenlandsopplysninger".   Den ansatte har nå fått norsk fødselsnr. / D-nummer, nå jeg sender inn ny A-melding så får jeg melding om åpent arbeidsforhold på denne ansatte?  Dette skyldes at fødselsdato. som nå kommer fra fødselsnr. / D-nummer er forskjellig fra den som er sendt inn i forrige måned. Du må nå sende inn erstattningsmelding på alle måneder hvor du har sendt inn denne ansatte tidligere.
Vis hele artikkelen
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønnsart". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart".  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 105 714 4800 109 153-A 4900 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil (fjern kjedingen på lønnsarten i Visma Lønn). 100 711 4900 103 153-A 4900 Båt 105 714 4800 109 153-A 4900 El-Bil 102 712 5000 103 153-A 4900 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4900 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4900 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 105 714 4800 109 153-A 4900 Motorsykkel over 125 ccm 105 714 4800 109 153-A 4900 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4900 Skog- og anleggsvei 105 714 4800 109 153-A 4900 Snøscooter og ATV 105 714 4800 109 153-A 4900 Tilhenger 105 714 4800 109 153-A 4900               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg  300           Avis / tidskrift 140           Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. 
Vis hele artikkelen
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Hver gang du skal betale terminoppgjør, bør konti i regnskap kontrolleres mot beløpene som fremkommer av terminoppgavene.
Vis hele artikkelen
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Legg opp lån som en fast transaksjon for den ansatte.
Vis hele artikkelen
Fra og med 2017 innføres det en finansskatt. Finansskatten består av to elementer.
Vis hele artikkelen
Innberetning av forsikringer
Vis hele artikkelen
Forslag til oppsett av fordelsbeskatning av elektronisk kommunikasjon.
Vis hele artikkelen
Ønsker man å utbetale dagslønn må man opprette en egen lønnsart for dette i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Hvordan rette feilføring av firmabil i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Hvordan registrere ekstra forskuddstrekk på ansatte, og hvordan korrigere skatt som er registrert feil i forhold til ansattes skattekort.
Vis hele artikkelen
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Ønsker du en test klient i din Visma Lønn installasjon kan du bruke datasettet som ligger i dette brukertipset
Vis hele artikkelen
Relevante linker