Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-11 (Upgrade 28)

24-10-2022 09:39 (Bijgewerkt op 28-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 883 Weergaven

Mededelingen

CAO Provincies 2022-2023

Waarom

Recentelijk is een nieuwe CAO Provincies definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-11.

Actie

Voor de aanpassingen in HR Core Beaufort het volgende:

Loonontwikkeling

Per 1-1-2022 zijn de schaalbedragen met € 75 verhoogd op fulltime basis, Deze aangepaste maximum schaalbedragen zijn niet beschikbaar in HR Core Beaufort. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast met terugwerkende kracht tot 1-1-2022. Zie de release notes Payroll Gemal voor voorbeelden van het bepalen van de nieuwe RSP.

Per 1-7-2022 zijn de salarisbedragen met 3% verhoogd. De gewijzigde salarisregeling (28) is op 31 oktober 2022 beschikbaar voor download in Gemal Direct. Deze salarisregeling kun je importeren in HR Core Beaufort nadat de hiervoor genoemde RSP's zijn aangepast.

Per 1-7-2022 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimum uurloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur. Tegelijkertijd dienen de medewerkers ingeschaald in Participatieschaal A uitgesloten te worden van toepassing van het CAO minimumloon. Dit kan gedaan worden door middel van een collectieve mutatie met terugwerkende kracht tot 1-7-2022 van rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur.

Voor meer informatie met betrekking tot synchronisatie zie https://sc-raet.itrp.com/knowledge_articles/6093

Waarde verlofuur

In de nieuwe CAO is gesteld dat de salariswijziging geen invloed mag hebben op de waarde van een verlofuur in het kader van de koop en verkoop van verlofuren. Hiervoor moet met terugwerkende kracht een afwijkend uurloon vastgelegd worden in de rubriek voor het afwijkende uurloon die correspondeert met de verlofregeling die gebruikt wordt voor het kopen/verkopen van verlof.

Zie de release notes van Payroll Gemal voor meer informatie inzake de onderhavige codes.

Nieuw 

Consignatiediensten in Tijdregistratie voor de CAO Ziekenhuizen

Waarom 

Met ingang van juli 2022 zijn in de nieuwe CAO Ziekenhuizen verschillende tarieven geïntroduceerd voor de beloning van bereikbaarheids- en consignatiediensten. Zie artikelen 10.5 en 10.6 van de CAO. 

Tot dan toe waren de tarieven gelijk en kon in de module Tijdregistratie worden volstaan met één regeling “bereikbaarheids-/aanwezigheidsdiensten” en één activiteitsoort 91 “Bereikbaarheid” voor zowel bereikbaarheids- als consignatiediensten. Nu de tarieven verschillen moeten bereikbaarheids- en consignatiediensten worden gesplitst.

Hoe 

Voor consignatiediensten zijn daarom 

 • nieuwe rubrieken (P01990, P01991, P01992 en P01993), 
 • een nieuwe activiteitsoort (90 = Consignatiedienst) en 
 • een nieuwe medewerker regeling (Consignatiedienst) voor consignatiediensten gecreëerd. (zie menu optie Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie)

Actie

Als klant dient u zelf

 • één of meerdere activiteiten en  
 • een regeling voor consignatiediensten aan te maken
 • en tot slot voor de relevante medewerkers de medewerker regeling “Consignatiedienst” te vullen.

De activiteit(en) kunt u naar eigen inzicht benoemen zolang deze maar gekoppeld is/zijn met de nieuwe activiteitsoort 90 “Consignatiedienst”.  In de release notes van 08-2022 hebben we geschreven dat je ten behoeve van registratiedoeleinden al een nieuwe activiteit 'Consignatiedienst' kon vastleggen gekoppeld aan een dummy activiteitsoort. Als u dit toen gedaan heeft kunt u bij deze activiteit de activiteitsoort wijzigen naar 90.

 

image (27).png

Voor de regeling maakt u gebruik van een nieuwe (extra) regeling “bereikbaarheid/ aanwezigheid”. U kunt deze een eigen code en naam geven. Van deze nieuwe regeling maakt u gebruik van de percentage codes 11, 12 en 13, met respectievelijk de rubrieken P01992, P01991 en P01990. De percentage codes 21, 22, 23, 31, 32 en 33 richt u in als dummies. Zie voorbeeld hieronder. Vergeet ook niet de dagsoorten en afw. dagen in te richten.

 

Tijdregistratie consignatiediensten.png

 

Deze nieuwe regeling geeft u vervolgens op voor de relevante medewerkers in de medewerker regeling “Consignatiedienst”. Daarmee weet Tijdregistratie welke regeling voor een medewerker toegepast moet worden voor consignatiediensten. 

 

 

image (28).png

Het berekeningsverslag en het salarismutaties tijdregistratie overzicht zijn in deel 2b en in het totaal generaal uitgebreid met de drie nieuwe percentages/rubrieken (csd-11, csd-12 en csd-13) voor consignatiediensten.

In de perioderesultaten ziet u de waardes terug voor de nieuwe rubrieken P01990, P01991 en P01992.  Deze worden door de periodeberekening automatisch berekend. 

 
 
 • Rubriek P01993 “Uren consignatiedienst + 50 %” wordt niet door tijdregistratie berekend.  De controle die over meerdere tijdvakken, voor specifiek consignatiediensten op weekenddagen dient plaats te vinden wordt niet ondersteund door Tijdregistratie. Indien gewenst kunt u deze rubriek muteren via de standaard functies voor stam en variabele mutaties. Daarbij zal dan veelal ook een correctie moeten plaatsvinden op de eerdere vergoeding die door tijdregistratie is berekend, een vergoeding zonder de 50% toeslag. 
 • Indien er door de medewerker arbeid wordt verricht tijdens een consignatiedienst dan maakt u net als voorheen gebruik van activiteiten gekoppeld met activiteitsoort 06 “gewerkte uren tijdens bereikbaarheid”. De vergoeding voor gewerkt tijdens consignatiediensten wijkt in de nieuwe CAO ziekenhuizen immers niet af van de vergoedingen voor gewerkt tijdens bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten.
 • In de release notes van Payroll Gemal is in juli een vooraankondiging geplaatst (zie CAO Ziekenhuizen 2022-07/49) en in augustus heeft de uitlevering plaatsgevonden van de nieuwe invoercodes voor consignatiediensten (zie 2022-08/4 en CAO Ziekenhuizen 2022-08/52, 2022-08/53). Deze invoercodes zijn in HR Core Beaufort gekoppeld met de 4 nieuwe rubriekcodes.
 • Het spreekt voor zich dat eerdere maanden na het inrichten van de nieuwe regeling niet automatisch met terugwerkende kracht worden berekend voor eventuele consignatiediensten.

 

Gewijzigd en verbeterd

Wijziging van de check van de BSN nummer

Waarom 

Het was niet toegestaan om het BSN-nummer (Burger Service Nummer) te muteren als de bijbehorende dienstverband(en) van een persoon een datum in dienst heeft/hebben in het vorige kalenderjaar en zijn aangeleverd aan Payroll Gemal. Op basis van input op de Ideeënportal blijkt deze controle voor veel klanten te strikt te zijn. In een situatie waarbij bijvoorbeeld een PNIL-ler of stagiair op een later moment in dienst treedt, kan het BSN nummer door deze controle niet alsnog worden ingevuld. De enige optie is dan het aanmaken van een nieuw persoonsnummer met alle onwenselijke gevolgen van dien.

Hoe

De huidige controle op het wijzigen van een BSN is gewijzigd zodanig dat het mogelijk wordt een BSN vast te leggen in een situatie dat deze nog niet gevuld is.  De controles op het wijzigen van een BSN (van een oude waarde naar een nieuwe waarde) blijven verder gelijk.

Actie

Geen

 

Opgeloste meldingen

Initialisatie nieuwe EDI-ontvanger bij een fictieve hersteldatum (change 2831968) 

Melding 

Bij het initialiseren van een nieuwe EDI-ontvanger (functie 233015) werden niet de juiste berichtkoppen aangemaakt in geval van ziektemeldingen met een fictieve hersteldatum in de toekomst (zwangerschapsverlof). In een dergelijk geval werden berichtkoppen aangemaakt voor het zwangerschapsverlof i.p.v. voor het ziektegeval.

Oplossing 

In de beschreven situatie worden bij een nieuwe initialisatie in alle gevallen de juiste berichtkoppen aangemaakt.

Voorloopnullen BSN-nummer ontbreken bij Export Tactische Modules  (change 3569615) 

Melding

In het export bestand Tactische Modules wordt het BSN nummer weggeschreven zonder voorloopnullen als het BSN nummer korter is dan 9 posities.  Dit levert problemen op in de tactische module MLM 2.0 (Medical Leave Management).

Oplossing

Het BSN nummer korter dan 9 posities wordt nu in het export bestand weggeschreven met voorloopnullen tot 9 posities.

Signalering meerdere datum uit dienst mutaties in een periode (change 3086023)

Melding

Als er voor één dienstverband in dezelfde salarisperiode meerdere mutaties met betrekking tot rubriek P00830 (datum uit dienst) mutaties met een onderling afwijkende ingangsdatum zijn vastgelegd, kan dit - vanuit gebruikersoptiek - resulteren in de aanlevering van de 'onjuiste' P00830 mutatie aan Gemal. Voor de goede orde: de aanlevering en mutatieverwerking zijn strikt genomen correct maar de gebruiker kan dit anders ervaren. 

Oplossing

Omdat het generieke mutatieloggingsmechanisme correct werkt, wordt daar geen wijziging in doorgevoerd. Als alternatief is functie 160220 (Controleren salarismutaties WN) uitgebreid met een extra controle.  Deze controle zal signaleren dat er in een dergelijk geval sprake is van meerdere P00830 mutaties met als melding:

 • Waarschuwing: De rubriek P00830 (Datum uit dienst) heeft meerdere salarismutaties in periode pp/eejj.

Op basis van deze waarschuwing kan worden geverifieerd of in een dergelijke uitzonderingssituatie sprake is van aanlevering van de juiste P00830 mutatie.

Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242)

Melding

Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie (mutatieverantwoording).  Wel worden de correcte salarismutaties aangemaakt.

Oplossing

Bij het doorvoeren van een mutatie via 700350 - Incidentele variabele mutaties werd alleen gecontroleerd of de waarde was gewijzigd alvorens een correcte systeemmutatie werd aangemaakt. Deze controle is aangepast zodat ook als alleen de verrekenperiode wijzigt er een systeemmutatie wordt aangemaakt.

EDI bericht afgekeurd als 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat (change 3672148)

Melding

Het EDI bericht met betrekking tot een arbeidsgehandicapte medewerker wordt afgekeurd als in het bericht de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' een waarde bevat.

Oplossing

De naamgeving van de tag 'Bedrag WSW subsidie excl wg premies' bevatte een typefout waardoor deze niet voldeed aan de UWV specificaties.  Dit is opgelost zodat de berichten voortaan correct worden verzonden.

 

Wet- en regelgeving

WW tarief uitkeringen op aparte uitvoercodes

Op dit moment zijn er in het kader van de WAB sprake van 3 WW-tarieven in de belastingaangifte en in Gemal:

 • Awf hoog
 • Awf laag
 • Awf herzien

Vanaf 2023 komt daar een vierde tarief bij: Awf-uitkering.  Hiertoe wordt de inrichting in Beaufort uitgebreid en zijn een aantal bestaande omschrijvingen van uitvoercodes, rubrieken en importrubrieken gewijzigd.

 

Nieuwe uitvoercode

Uitvoercode

Omschrijving

02377

Grsl WW-Awf uitk

 

Gewijzigde omschrijving uitvoercode:

Uitvoercode

Omschrijving

02345

Afdr WW-Awf uitk

02339

Grsl WW-Awf hoog

02341

Grsl WW-Awf laag

02343

Grsl WW-Awf herz

02340

Afdr WW-Awf hoog

02342

Afdr WW-Awf laag

02344

Afdr WW-Awf herz

02348

Grsl WW-Awf v VCR

02349

Grsl WW-Awf n VCR

 

Nieuwe standaard rubriek

Rubriekcode

omschrijving

P92377

Grsl WW uitkering

 

Gewijzigde omschrijving rubriek

Rubriekcode

omschrijving

P92345

Afdr WW-Awf uitk

P92339

Grsl WW-Awf hoog

P92341

Grsl WW-Awf laag

P92343

Grsl WW-Awf herzien

P92340

Afdr WW-Awf hoog

P92342

Afdr WW-Awf laag

P92344

Afdr WW-Awf herzien

P92348

Grsl WW-Awf voor VCR

P92349

Grsl WW-Awf na VCR

 

Nieuwe importrubriek

Importcode

omschrijving

02377

Grsl WW-Awf uitkering

 

Gewijzigde omschrijving importrubriek

Importcode

omschrijving

2345

Afdr WW-Awf uitkering

2339

Grsl WW-Awf hoog

2341

Grsl WW-Awf laag

2343

Grsl WW-Awf herz

2340

Afdr WW-Awf hoog

2342

Afdr WW-Awf laag

2344

Afdr WW-Awf herz

2348

Grsl WW-Awf voor VCR

2349

Grsl WW-Awf na VCR

 

Medewerkers