Mijn Communities
Help

Releases Youforce Skills Management

Sorteren op:
Skills management 2022-04 EN V3 Version 3 - 1 april 2022 -  in subject New filter discription we changed the text of paragraph Solution Version 2: - 30 maart 2022 - Added: New filter description Solved messages Incomplete set of filters in Skills management (change #3291650) Message In Skills Management an incomplete set of filters was available. Only Departments and Functions are presented. Solution From this release on we will present all filters the administrators have assigned for your organization. Action No action is required.   Changed and improved New filter description Why Following a number of responses from users, it became apparent that there was a lack of clarity regarding the difference between the Trainings and Ad hoc Trainings filters. The existing filter Trainings only shows courses that come from the Learning management module. The new filter Ad hoc Trainings (release 2022-02) only shows courses that are added directly in Skills management (manual or import).  Solution To point out this distinction, we changed the filter name of   Ad hoc Trainings to: Trainings (added to Skills) .  
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:22 (Bijgewerkt op 01-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 204 Weergaven
Skills management 2022-04 NL V3 Versie 3 - 1 april 2022 - van het onderwerp Nieuwe filternamen is de tekst bij Oplossing aangepast Versie 2 - 30 maart 2022 - toegevoegd: Nieuwe filternamen Opgeloste meldingen Incomplete set van filters in Skills management (change #3291650) Melding In Skills Management is een incomplete set van filters beschikbaar. Alleen Afdelingen en Functies zijn beschikbaar. Oplossing Vanaf deze release presenteren wij alle filters die door de applicatiebeheerder aan jou zijn toegekend. Actie Geen actie noodzakelijk. Gewijzigd en verbeterd Nieuwe filternamen Waarom Naar aanleiding van een aantal reacties van gebruikers bleek dat er onduidelijkheid bestond over het verschil tussen de filters Opleidingen en Ad-hoc-Opleidingen. Het bestaande filter Opleidingen toont alleen opleidingen die vanuit de module Opleidingsmanagement komen. Het filter Ad-hoc-opleidingen toont alleen opleidingen die rechtstreeks in Skills management zijn toegevoegd (handmatig of via import).  Oplossing Om dit onderscheid te verduidelijken hebben we de filter-benaming van Ad-hoc-Opleidingen gewijzigd in:  Opleidingen (toegevoegd aan Skills) Actie Geen actie noodzakelijk.    
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:24 (Bijgewerkt op 01-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 238 Weergaven
New We like to have your feedback! Why To improve our solutions we like to have your feedback on our products. How From July on we will be asking you for feedback on Skills Management within the application. What do you think of our software? We will ask you one question and request for a short elaboration if applicable. This will help us in getting a better understanding of your prioritie. In return it will  help us in aligning these priorities with the development and planning of improvements. The survey is anonymous and will not be shared outside of Visma | Raet. See an example of a survey below. Your action No action needed. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 21:14 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 182 Weergaven
Nieuw Wij horen graag jouw mening! Waarom Om onze producten en services te verbeteren horen wij graag jouw mening. How Vanaf juli vragen we je in  de applicatie om feedback over Skills Management. Wat vind je van onze software? We stellen je één vraag en vragen indien van toepassing om een korte toelichting. Dit helpt ons om jouw ervaringen met en prioriteiten over onze producten beter in kaart te brengen.  Jouw antwoorden helpen ons toekomstige ontwikkelingen af te stemmen op gewenste inhoud en planning van nieuwe en verbeterde functies. De enquête is anoniem en wordt niet gedeeld buiten Visma | Raet. Bekijk hieronder een voorbeeld van een enquête. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 21:12 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 227 Weergaven
Solved Messages Professional competency attachment form (#14785890) Message An employee sees in the Skills Management Profile page an upload form. Solution For an employee, we have removed the upload form from the profile page. Before After: Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:20 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
Opgeloste meldingen Upload formulier op Persoonlijke pagina van medewerker (#14785890) Melding Een medewerker heeft ten onrechte de mogelijkheid tot uploaden van bestanden. Oplossing Wij hebben de mogelijkheid tot uploaden verwijderd voor een medewerker.  Vóór Na: Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 19:18 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven
Nieuw E-mail over verloop van vakbekwaamheid verzonden naar leidinggevende Melding De e-mail over het verloop van vakbekwaamheid wordt momenteel alleen verzonden naar de relevante werknemer. De leidinggevende van de werknemer moet echter ook op de hoogte worden gesteld wanneer de vakbekwaamheid van een werknemer op het punt staat te verlopen. Oplossing  De e-mail naar de leidinggevende wordt gelijktijdig met de kennisgeving aan de werknemer verzonden, op basis van de onderstaande instellingen: Frequentie herinnering verloopdatum vakbekwaamheid (aantal dagen tussen systeemdatum en verloopdatum vakbekwaamheid) – Wanneer deze waarde lager is dan de geconfigureerde waarde, wordt de e-mail verzonden. Herinnering verloopdatum vakbekwaamheid – Met deze instelling wordt bepaald of de e-mail wordt verzonden. Frequentie herinnering verloop – Interval (in dagen) waarmee herinneringsmails worden verzonden. Kennisgevingen via e-mail aan leidinggevenden worden verzonden op basis van de sjabloon Laat de manager weten dat vakbekwaamheid vervalt binnenkort. In dit sjabloon kunnen het onderwerp en de tekst van de e-mail waar nodig worden aangepast. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 16:36 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven
New Competency expiration email sent to manager Message The competency expiration email is currently sent to the relevant employee only. However, the employee's manager also needs to be notified when employee competencies are about to expire. Solution    The email to the manager is added at the same time as the employee notification, based on the settings below: Professional Competence Reminder due date frequency (Number of days between the system date and competency expiration date) - When this value is smaller than configured, the email will be sent. Reminder expiration date Professional Competence - This setting determines whether the email is sent. Expiry reminder frequency - Interval (in days) at which reminder emails will be sent. Manager email notifications are based on the template 'Manager notification about professional competence expiration' ('Laat de manager weten dat vakbekwaamheid vervalt binnenkort'). In this template, you can change the email subject and body text if needed. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 16:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 192 Weergaven
Solved Changes Skills filter enabling list has values without a name (change #9655899) Message Three filter sections were not presented despite being enabled in the configuration list.  Solution  The missing filters will now be presented in the filter list. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:43 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
Skills Management 02-2020 Opgeloste wijzigingen De filterlijst voor vaardigheden bevat waarden zonder naam (change #9655899) Melding Drie filtersecties worden niet weergegeven terwijl deze wel zijn ingeschakeld in de configuratielijst.  Oplossing  De ontbrekende filters worden nu weergegeven in de filterlijst. Publishing Date : 1/27/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:22 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven
Solved Changes Employee profile access check box is unchecked (change #8888886) Message The employee cannot log into Skills management, because the employee profile mark Access is getting unchecked automatically. Solution In Performance Management, the access level removing/setting functionality also impacts Skills management, because of the same employee role. Such functionality was not meant for Skills management. Because of this additional criteria are added, which will select an application for which data should be impacted and Access level mark won't get unchecked. Your action Navigate to Settings Open Access levels Select the level for Employee   In the employee view, employee position translation in Dutch is incorrect (change #10705246) Message In the Skills Management employee view, The term for employee position is Rol, not Role  Solution Changed Dutch translation, from Role to Rol Publishing Date : 4/26/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:39 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 203 Weergaven
Opgeloste meldingen Aankruisvak voor toegang tot profiel van medewerker is niet geselecteerd (change #8888886) Melding Medewerkers kunnen zich niet aanmelden bij Skills Management, omdat het aankruisvak Toegang voor het profiel van de medewerker automatisch niet is geselecteerd. Oplossing Het toegangsniveau in Performance Management voor het verwijderen of instellen van de functionaliteit is ook van invloed op Skills Management, omdat het bij dezelfde medewerkersrol hoort. Dergelijke functionaliteit was niet bedoeld voor Skills Management. Er zijn aanvullende gegevens nodig zodat voor de juiste applicatie het toegangsniveau wordt bepaald en dit niet meer spontaan uitgezet wordt. Uw actie Navigeer naar Beheer Open Toegangsniveaus Selecteer het toegangsniveau Medewerker De vertaling voor de functie van medewerkers is onjuist in de weergave voor medewerkers (change #10705246) Melding In de weergave voor medewerkers in Skills Management moet de term voor de functie van de medewerker Rol zijn in plaats van Role.  Oplossing De vertaling is gewijzigd van Role naar Rol. Publishing Date : 4/26/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 246 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Modified and Improved Print page setup in Internet Explorer Why In Internet Explorer, the print of the Profile page in Skills Management is not properly aligned. Your action If you want better alignment of this page, please go to Internet Explorer and click on the Tools menu on the right top of the screen. After this, choose Print | Page Setup and select the option Print Background Colors and Images".  After this, the Profile page will be better aligned.  Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:03 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 185 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release.   De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen   wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Gewijzigd en verbeterd Print instelling in Internet Explorer Waarom In Internet Explorer wordt de afdruk van de profielpagina niet juist uitgelijnd. Oplossing Door het aanpassen van de print-instellingen verbeterd de uitlijning in Internet Explorer Uw actie Ga naar Internet Explorer en klik op het Tools menu rechtsboven in het scherm. Kies voor Print | Page Setup en selecteer de optie Print Background Colors and Images.  Na het opslaan van deze keuze wordt de profilepagina beter uitgelijnd. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:00 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Solved Messages Sort on training date is not working in Skills profile page Message Sorting on session/completed date is not working in the training section of the Skills profile page. Solution  Sorting on column completed / session date now works properly. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 16:35 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Opgeloste meldingen Sorteren op trainingsdatum werkt niet in de profielpagina van vaardigheden Melding Er kan niet worden gesorteerd op de datum van voltooiing van een sessie in het gedeelte Opleiding van Vaardigheden→profielpagina. Oplossing Sorteren op de kolom afgerond/Sessie werkt nu naar behoren. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 16:31 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 203 Weergaven
Modified and Improved Skills - Languages are not Multilingual in languages drop-down. Message The languages in the drop-down menus are not multilingual. Solution The list of language will now be presented in the selected language of the user. Solved Changes A skill cannot be added if it has the same education level and field of study as a previous skill .  Why Adding a new training program with same "Education Level" and "Field of Study" will result in an error as shown below. How The Validation to check on "Education Level" and "Field of Study" has been removed. Now multiple training programmes can be added. Publishing Date : 1/30/2019
Volledig artikel weergeven
30-01-2019 22:05 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Vaardigheden - De talen in de vervolgkeuzelijst Talen zijn niet meertalig. Melding De talen in de vervolgkeuzelijsten zijn niet meertalig. Oplossing De lijst met talen wordt nu gepresenteerd in de taal die de gebruiker heeft geselecteerd. Opgeloste wijzigingen Er kunnen geen vaardigheden worden toegevoegd wanneer het opleidingsniveau en de opleidingsrichting hetzelfde zijn als in een eerdere vaardigheid.  Waarom Wanneer u een nieuw trainingsprogramma met hetzelfde Opleidingsniveau en dezelfde Opleidingsrichting toevoegt, verschijnt de foutmelding die hieronder wordt weergegeven. Hoe De validatie van Opleidingsniveau en Opleidingsrichting is verwijderd. Hierdoor kunt u meerdere trainingsprogramma's toevoegen. Publishing Date : 1/30/2019
Volledig artikel weergeven
30-01-2019 22:00 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 168 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Nieuwe filteropties bij Skills zoeken Waarom Om het zoeken in Skills te verbeteren hebben wij nieuwe filteropties toegevoegd Hoe De filteroptie onder de tegel Skills zoeken is uit gebreid met nieuwe keuzes: Opleiding Persoonlijke training Actie Geen actie noodzakelijk  
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 12:20 (Bijgewerkt op 24-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 287 Weergaven
Changed and improved New filter options in Skills search Why To improve the search in Skills we have added new filter options How The filter option under the tile Skills search has been extended with new choices: Training Personal training Action No action is required  
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 12:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Labels