avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Total Årsoppgjør

Finn informasjonen du trenger som Total Årsoppgjør - alt fra artikler om midlertidige forskjeller til "skattemessig varelager, nyheter og tilgang til ressurser som nedlastingsfiler
Siste nytt

Det har nå kommet en oppdatering for de som har problemer med kobling fra Total 2017 til Visma eAccounting for import av saldobalanse.
Alle registrerte Total kunder skal ha mottatt informasjon om Total Årsoppgjør 2017. Finner du ikke denne så finner du det du trenger på våre sider.
Question Hvordan har Total håndtert forholdet med justering av kapitalposter og formue / gjeld? Answer Fra 2017 har Total Årsoppgjør to nye menypunkter i RF-1030 Skattemeldingfor næringsdrivende og lønnsmottakere under Skatt; 1. Oppjustering alminnelig inntekt Fra og med 2016 skal skattepliktig utbytte til personlige aksjonærer, etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres. Dette følger avSkatteloven § 10-11 første ledd. Utbytte og andre eierinntekter skal oppjusteres med enfaktor på 1,24 for 2017 (for 2018: 1,33). Den effektive skattesatsen for 2017 blir dermed 29,76 % (for 2018: 30,59 %). Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen. Dette innebærer at et skattepliktig utbytte kr.100 000 vises i skattemeldingen, mens justeringsbeløp (kr.24 000) vises i dialogen Justering av alminnelig inntekt, og forklarer avviket mellom sum grunnlag inntektsskatt i skattemeldingen og tilsvarende grunnlag i skatteberegningen. 2. Formuejustering Skatteberegningen i Total hensyntar nå verdsettelsesrabatt som gis for enkelte typer eiendeler ved beregning av formueskatt. Det er lagt til et nytt punkt på menybåndet "Formuejustering" som viser utregningen av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon. I sammenheng med beregningen fordeles gjeld forholdsmessig på den enkelte eiendelskategori, og det beregnes et gjeldsfradrag. For ektefeller beregnes gjeldsreduksjonen på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld. Eksempel: Ved oppføring av aksjer og andeler i verdipapirfond i skattemeldingen skal verdien oppføres FØR verdsettelsesrabatt i skattemeldingen (post 4.1.8 / 4.1.4). Verdsettelsesrabatten vil vises i dialogen Formuejustering (Beregning av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon), og utgjør / forklarer differansen mellom sum grunnlag formuesskatt i skattemeldingen og tilhørende beregningsgrunnlag for formueskatt som vises i skatteberegningen.Rettledning verdsettelsesrabatt skatteetaten.no Husk ellers at for å få eksportert skattemelding med vedlegg for næringsdrivende og lønnsmottakere mv. til skatteetaten via altinn, må man først ha importert (og tatt i bruk) preutfylt skattemelding. Både skattemeldingen og skatteberegningen (i PN-modulen) i Total skal kunne avstemmes direkte mot skatteetatens skatteoppgjør og utskrift av grunnlag for skatt, for evt identifisering av avvik. Vær imidlertid oppmerksom på at Total ikke beregner renter på til gode / skyldig skatt i skatteberegningen. Gjør det alltid til en rutine og innhent / last ned skatteoppgjør for klienter når dette foreligger, slik at man påser at dette stemmer med hva som er eksportert fra Total til skatteetaten via altinn. Lykke til!
Question Har Total Årsoppgjør en løsning for effektiv unnlatelse av årsberetning og evt erstatte denne med note om fortsatt drift? Answer Ja, små foretak kan unnlate årsberetning fra 2017.Små foretak som ikke utarbeider årsberetning må imidlertid gi opplysning i notedersomdet er usikkerhet om fortsatt drift, jf. regnskapslovens§ 7-46. Vær oppmerksom på at vi har programmert Total 2017 ved at forsidemal til årsregnskapet kan endres slik at dersom linjen for Årsberetning inneholder teksten #ÅRSBERETNING# i kombinasjon med at fane Årsberetning i årsregnskapet er tom, vil linjen ikke vises i forsideoppsettet. Dette kan redigeres under Forsideinformasjon og "Endre standard" fra menyen når du står i Rapporter | Årsregnskap. Ved endring av standard forsideinformasjon, vil da oppføringen Årsberetning trigges kun når fane Årsberetning under Rapporter | Årsregnskap har innhold. Vi har ogsålaget en ny notemal for "Usikkerhet om fortsatt drift". Denne ligger under steget Ny nummerert note, angi regnskapslinje og du kommer til steg for "Velg notetype", endrer til Automatisk noteelement og kan skrolle ned og velge mellom "Fortsatt drift manuell" og "Fortsatt drift, usikkerhet manuell". Noteinnholdet som vises etter å ha klikket på "Fullfør" må anses som en veiledende tekst, og må manuelt redigeres med konkret informasjon. Plikten til å si noe i note om fortsatt drift etter loven gjelder kun dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, men noen kan også ønske å si noe om dette selv om det ikke er usikkerhet. Dette vil bero på en faglig konkret vurdering. Lykke til!
Spørsmål Har ikke Total implementert mulighet for oppføring av 96% av markedsverdi? Svar Jo, men ettersom skatteetatens presisering ble kunngjort samme dag som vi la ut siste versjon av Total Oppdaterer (15.mars 2018), kom denne dessverre ikke med i oppdateringen. Vi har derfor laget en linkoppdatering som kan lastes ned og installeres på vanlig måte; HUSK at Total må være helt lukket av samtlige brukere av installasjonen av programmet når oppdatering kjøres. Total oppdaterer link: https://cdl.mamut.com/bin/Total/2017/TOTAL2017_Oppdatering.exe Oppdatering zip: https://cdl.mamut.com/bin/Total/2017/Total17.zip Denne vil da følge inkludert i neste versjon av Total Oppdaterer. Dersom du nå ønsker å få dette på plass, slik at 96% av markedsverdifor ikke børsnoterte aksjeselskap (i stedet for 100%) overføres til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 (Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017), må link overfor lastes ned og installeres. Dersom du vil avvente til neste versjon av Total Oppdaterer for ikke å belaste f.eks. ASP-leverandør med linkoppdatering, foreslår vi at du setter saken på vent. Dette er f.eks. relevant dersom du venter med å sende skattemelding mv for de selskapene som benytter markedsverdi for verdsettelse av næringseiendom. Under har vi satt inn link som fører deg til skatteetatens presisering når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom, hvor du kan lese mer om dette; https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/presisering---skjema-rf-1098-formue-av-naringseiendom-2017-nar-ikke-borsnoterte-aksjeselskap-krever-dokumentert-markedsverdi-lagt-til-grunn-ved-verdsettelse-av-naringseiendom/ Fortsatt lykke til med årsoppgjøret!