avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:48
Jeg lurer på hvordan jeg skal få laget et årsregnskap med utgangspunkt i stiftelsesdato 8.sept 2014 og til 31.12.15. Det ble ikke levert årsregnskap for 2014, og nå skal jeg sende årsregnskap til Regnskapsregisteret for hele denne perioden. Jeg ønsker at dette kun skal påvirke årsregnskapet og ikke ligningspapirene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:46
Hvordan importerer man saldobalanse fra Total Årsoppgjør til Total Periode?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:44
Er det i Total Periode mulig å få importert 31.12.15-tallene som IB-tall i et perioderegnskap pr juni 2016, eller må dette evt legges inn manuelt?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:39
Jeg forstår ikke hvorfor jeg får meldingen “Diff. mellom notegrunnlag anleggsmider og tilsvarende linje i årsregnskap”.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:36
Bokført utsatt skattefordel stemmer ikke med note og forskjellsskjemaet. Differansen oppstod i forbindelse med en fusjon i 2014. Nå ønsker revisor å "rette opp" dette og bokføre utsatt skattefordel med riktig beløp, samtidig som skattekostnaden reduseres. Hvordan løser jeg dette i Total?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:33
Skattemessig verdi driftsmidler både 01.01 og 31.12 er feil. Det ser ut til at den skattemessige verdien på lineær avskrivning ikke blir tatt med. Jeg har heller ikke mulighet til å overstyre den skattemessige verdien direkte i forskjellsskjemaet RF-1217, da feltet er grått.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:27
Jeg har koblet påkostninger leid lokale til STD-konto 1297, men tallet fremkommer ikke automatisk i skjermingsgrunnlaget under Variabler Personinntektsskjema for denne næringsdrivende-klienten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:24
Jeg har lastet inn fjorårstall fra altinn på denne klienten som er ny i år for meg. I tillegg har jeg importert saldobalansen for fjoråret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:20
Vi har en kunde som ønsker årsregnskapet på engelsk? Hvor i Total kan jeg endre dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:18
Jeg får beskjed om at note revisjon ser ut til å være påkrevet. Selskapet har valgt bort revisjon, men jeg finner ikke ut hvorfor total mener at noten skal være med.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:15
Hvilke rettigheter trenger jeg for å kunne importere fjorårstall for ENK og innehaver av enkeltpersonforetak?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 13:07
Jeg har problemer med å få importert A07 fra altinn til Total, og hvilket filformat må velges?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎06-06-2018 12:50
Vi ser at det er mulighet til eksport av saldobalanse til excel fra Total. Det spørres etter filnavn, ascii eller excel. Har dere en oppskrift?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎07-05-2018 10:20
Jeg ønsker å sende inn aksjonærregisteroppgave for selskap som er avviklet i 2016; Kan jeg gjøre dette i Total Aksjebok 2015?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎11-04-2018 14:52
Jeg prøver å føre salg av deler av anleggsmiddel nr 11, men får ikke dette til å stemme. Hvordan kan jeg endre "avgang til kostpris"? Selskapet har ikke solgt alt som er i anleggsmiddelet men bare en del av det.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎11-04-2018 14:44
Total kan flyttes til en ny maskin på 2 måter avhengig av om den eksisterende installasjonen fungerer eller ikke.     1. Flytte data fra en TILSVARENDE fungerende Total-installasjon Før du starter med å flytte data skal du installere alle årsversjoner av Total som du ønsker å få til å fungere. Start med eldste årsversjon og arbeid deg fremover.   Når installasjon av alle årene er gjort kan du enkelt og greit kopiere hele mappen \MOKASTET med "rubbel og bit" av filer og underkataloger over til den nye plasseringen hvor Total ligger. Windows vil spørre deg om du ønsker å skrive over eventuelle filer/mapper som ligger der. Svar Ja til dette. Når kopieringen er utført, skal alle data ligge korrekt på plass.   2.  Flytte data fra en TILSVARENDE, IKKE fungerende Total-installasjon Dersom tidligere Total-løsning ikke lenger fungerer kan man IKKE kopiere hele mappen \MOKASTET på tilsvarende måte som i forrige avsnitt, da dette vil gjøre at problemene fra tidligere løsning kan følge med til ny løsning ved kopiering av data. I tilfelle tidligere løsning ikke fungerer, må man være mer selektiv i filkopieringen.   Klientregister Fra den enkelte årsversjon må du plukke følgende filer og kopiere dem inn på tilsvarende sted i ny løsning: klireg??.dat, for eksempel klireg16.dat (inneholder klientlisten) status??.dat, for eksempel status16.dat (inneholder statuskoder) revregn??.dat, for eksempel revregnf.dat eller revregn16.dat (inneholder regnskapsførere/revisorer)   OBS!   Det er ikke sikkert at alle filene ovenfor finnes i hver årsversjon. Dersom de finnes, skal de kopieres over.   Klientdata Klientdata ligger i mappen \MOKASTET og er navngitt av brukerne. Vi kan derfor ikke fortelle hva navnet på disse er. Isteden lister vi opp programkataloger som ikke skal kopieres over.   Følgende mapper skal IKKE kopieres over: \mokastet\total?? (for eksempel \mokastet\total16) \mokastet\ascase?? (for eksempel \mokastet\ascase16) \mokastet\pncase?? (for eksempel \mokastet\pncase16)   Altinn-historikk Dersom bruker har benyttet Total til innsendelse av selvangivelser osv elektronisk til myndighetene via Altinn-portalen, ligger det datafiler i mappen \mokastet\total??\altinn\data Denne mappen må derfor kopieres over fra hver årsspesifik programkatalog, f.eks \mokastet\total16\altinn\data til tilsvarende mappe i ny installasjonsplassering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎05-04-2018 10:27
Er det mulig å benytte Total 2016 vedr produksjon av selvangivelse og ligningsskjemaer samt avviklingsregnskap for driftsåret 2017?
Vis hele artikkelen
av Torfinn Lundblad1 VISMA
Question  Hvordan har Total håndtert forholdet med justering av kapitalposter og formue / gjeld?  Answer Fra 2017 har Total Årsoppgjør to nye menypunkter i RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende og lønnsmottakere under Skatt;    1. Oppjustering alminnelig inntekt Fra og med 2016 skal skattepliktig utbytte til personlige aksjonærer, etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres. Dette følger av  Skatteloven § 10-11 første ledd . Utbytte og andre eierinntekter skal oppjusteres med en  faktor på 1,24 for 2017 (for 2018: 1,33) .  Den effektive skattesatsen for 2017 blir dermed 29,76 % (for 2018: 30,59 %)  . Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen. Dette innebærer at et skattepliktig utbytte kr.100 000 vises i skattemeldingen, mens justeringsbeløp (kr.24 000) vises i dialogen Justering av alminnelig inntekt, og forklarer avviket mellom sum grunnlag inntektsskatt i skattemeldingen og tilsvarende grunnlag i skatteberegningen.    2. Formuejustering Skatteberegningen i Total hensyntar nå verdsettelsesrabatt som gis for enkelte typer eiendeler ved beregning av formueskatt. Det er lagt til et nytt punkt på menybåndet "Formuejustering" som viser utregningen av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon. I sammenheng med beregningen fordeles gjeld forholdsmessig på den enkelte eiendelskategori, og det beregnes et gjeldsfradrag. For ektefeller beregnes gjeldsreduksjonen på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.  Eksempel: Ved oppføring av aksjer og andeler i verdipapirfond i skattemeldingen skal verdien oppføres FØR verdsettelsesrabatt i skattemeldingen (post 4.1.8 / 4.1.4). Verdsettelsesrabatten vil vises i dialogen Formuejustering (Beregning av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon), og utgjør / forklarer differansen mellom sum grunnlag formuesskatt i skattemeldingen  og tilhørende beregningsgrunnlag for formueskatt som vises i skatteberegningen.  Rettledning verdsettelsesrabatt skatteetaten.no     Husk ellers at for å få eksportert skattemelding med vedlegg for næringsdrivende og lønnsmottakere mv. til skatteetaten via altinn, må man først ha importert (og tatt i bruk) preutfylt skattemelding.  Både skattemeldingen og skatteberegningen (i PN-modulen) i Total skal kunne avstemmes direkte mot skatteetatens skatteoppgjør og utskrift av grunnlag for skatt, for evt identifisering av avvik.  Vær imidlertid oppmerksom på at Total ikke beregner renter på til gode / skyldig skatt i skatteberegningen.    Gjør det alltid til en rutine og innhent / last ned skatteoppgjør for klienter når dette foreligger, slik at man påser at dette stemmer med hva som er eksportert fra Total til skatteetaten via altinn.    Lykke til!
Vis hele artikkelen
av Torfinn Lundblad1 VISMA
Question  Har Total Årsoppgjør en løsning for effektiv unnlatelse av årsberetning og evt erstatte denne med note om fortsatt drift?  Answer Ja, små foretak kan unnlate årsberetning fra 2017. Små foretak som ikke utarbeider årsberetning må imidlertid gi opplysning i note dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, jf. regnskapslovens § 7-46.   Vær oppmerksom på at vi har programmert Total 2017 ved at forsidemal til årsregnskapet kan endres slik at dersom linjen for Årsberetning inneholder teksten #ÅRSBERETNING# i kombinasjon med at fane Årsberetning i årsregnskapet er tom, vil linjen ikke vises i forsideoppsettet. Dette kan redigeres under Forsideinformasjon og "Endre standard" fra menyen når du står i Rapporter | Årsregnskap.  Ved endring av standard forsideinformasjon, vil da oppføringen Årsberetning trigges kun når fane Årsberetning under Rapporter | Årsregnskap har innhold.    Vi har også laget en ny notemal for "Usikkerhet om fortsatt drift".  Denne ligger under steget Ny nummerert note, angi regnskapslinje og du kommer til steg for "Velg notetype", endrer til Automatisk noteelement og kan skrolle ned og velge mellom "Fortsatt drift manuell" og "Fortsatt drift, usikkerhet manuell". Noteinnholdet som vises etter å ha klikket på "Fullfør" må anses som en veiledende tekst, og må manuelt redigeres med konkret informasjon.    Plikten til å si noe i note om fortsatt drift etter loven gjelder kun dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, men noen kan også ønske å si noe om dette selv om det ikke er usikkerhet.  Dette vil bero på en faglig konkret vurdering.    Lykke til!
Vis hele artikkelen
av Torfinn Lundblad1 VISMA
Spørsmål  Har ikke Total implementert mulighet for oppføring av 96% av markedsverdi? Svar  Jo, men ettersom skatteetatens presisering ble kunngjort samme dag som vi la ut siste versjon av Total Oppdaterer (15.mars 2018), kom denne dessverre ikke med i oppdateringen.    Vi har derfor laget en linkoppdatering som kan lastes ned og installeres på vanlig måte;  HUSK at Total må være helt lukket av samtlige brukere av installasjonen av programmet når oppdatering kjøres.   Total oppdaterer link: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/TOTAL2017_Oppdatering.e xe Oppdatering zip: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/Total17.zip   Denne vil da følge inkludert i neste versjon av Total Oppdaterer. Dersom du nå ønsker å få dette på plass, slik at 96% av markedsverdi  for ikke børsnoterte aksjeselskap (i stedet for 100%) overføres til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 (Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017), må link overfor lastes ned og installeres. Dersom du vil avvente til neste versjon av Total Oppdaterer for ikke å belaste f.eks. ASP-leverandør med linkoppdatering, foreslår vi at du setter saken på vent. Dette er f.eks. relevant dersom du venter med å sende skattemelding mv for de selskapene som benytter markedsverdi for verdsettelse av næringseiendom.      Under har vi satt inn link som fører deg til skatteetatens presisering når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom, hvor du kan lese mer om dette;    https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/presisering---skjema-rf-1098-formue-av-naringseiendom-2017-nar-ikke-borsnoterte-aksjeselskap-krever-dokumentert-markedsverdi-lagt-til-grunn-ved-verdsettelse-av-naringseiendom/   Fortsatt lykke til med årsoppgjøret!
Vis hele artikkelen