annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

eSkattekort og eIndkomst

11-12-2017 13:27 (Senest opdateret 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1721 Visninger

eSkattekort

eSkattekort udsendes ikke til lønmodtager, men skal rekvireres af virksomheden, der skal forestå indeholdelse af skat. Abonnementet er en forudsætning for, at du kan indberette til eIndkomst.

 

SKAT fremsender kun ET skattekort pr. ansat med samme CVR-/SE-nr. Det betyder, at du skal huske at fratræde en lønmodtager, når denne ikke længere er ansat.

 

Har du lønmodtagere, som har flere lønnumre på samme CVR-nummer, skal du rekvirere eSkattekort på ét lønnummer, de øvrige skal oprettes og vedligeholdes manuelt. Såfremt du fratræder den medarbejder, der er abonnement på (rekvireret eSkattekort), skal du genrekvirere et eSkattekort på et af de øvrige lønnumre.

 

Har en af dine ansatte bijob i en anden virksomhed, er det vigtigt at vide i hvilken virksomhed, hovedkortet skal anvendes.

 

Hver morgen vil der automatisk komme eSkattekort på de lønmodtagere, der har foretaget en ændring i deres forskudsregistrering, og ændringen udsendes automatisk til de virksomheder, som har abonnement.

 

Har du lønmodtagere, der anvender 'Frikort', vil SKAT automatisk sende opdateringer 2 gange ugentlig, hvis frikortet er blevet nedskrevet hos dig eller en anden arbejdsgiver. SKAT opdaterer efter hvad der bliver indberettet til eIndkomst. Har lønmodtageren et 'Frikort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', vil SKAT altid sende MultiLøn Erhverv et 'Frikort'. Det samme gør sig gældende, hvis en lønmodtager har et 'Bruttokort', og du rekvirerer et 'Hovedkort/Bikort', i hvilket tilfælde SKAT også altid vil sende dig et bruttokort.

 

I hovedbilledet 'Medarbejder/medarbejder stamkort' kan du se status på rekvireringen af eSkattekortet.

 

Det eSkattekort, der vil blive anvendt i forbindelse med lønkørslen, er det eSkattekort, der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

 

eSkattekort kan ikke indlæses i MultiLøn Erhverv, hvis en lønkørsel er i gang. Kommer der nye eSkattekort mens en lønkørsel er i gang – uanset om den er godkendt eller ej – så vil eSkattekortet først komme ind efterfølgende.

 

Når eSkattekort mangler

Det sker at abonnement på skattekort tabes. Det kan der være flere årsager til. Det kan være andre virksomheder, der har hentet skattekort, eller fratrådt medarbejderen. Det kan være manuelle opdateringer, som medfører at automatikken mistes, eller det kan være noget helt tredje. Visma kan ikke fortælle, hvorfor det tabes. Ønsker man mere information om dette, skal man kontakte SKAT.

 

For at genetablere abonnement i Visma Løn, skal man genrekvirere skattekort på de medarbejdere, der mangler. 

Det kan gøres på den enkelte medarbejder eller via decentral indlæsning.

 

For at se hvilke medarbejdere, der mangler eSkattekort, man man hente rapporten 'Medarbejdere uden eSkattekort' for den kommende lønkørsel.

 

Medarbejder stamoplysninger

På skærmbilledet 'Medarbejder stamoplysninger', oprettelsesbilledet, skal du angive hvilket eSkattekort, du ønsker at rekvirere på lønmodtageren, og fra hvilken dato, det skal anvendes.

 

 • 'Rekvisition Type' – Her angiver du, om du vil rekvirere et Hovedkort, Bikort eller Ingen rekvisition. 'Ingen rekvisition' må kun anvendes, hvis CPR-nr. i forvejen findes på kundeforholdet eller hvis CPR-nr. er konstrueret og med f.eks. '9991' eller '9992' som de sidste 4 cifre.

 

 • 'Startdato' – Her angiver du den dato for eSkattekort, du skal starte med at trække A-skat. Startdatoen kan dog kun være en måned ældre end dags dato.

 

Når du har klikket OK, er der tegnet abonnement på lønmodtageren.

 

Genrekvirer eSkattekort

 Du skal genbestille et eSkattekort, såfremt:

 • Du ønsker at genansætte en medarbejder
 • Du ønsker at ændre abonnement fra f.eks. bikort til hovedkort
 • Hvis der er valgt 'ingen rekvisition' i forbindelse med oprettelsen
 • Hvis abonnementet skal flyttes til nyt lønnummer på samme CVR-nummer
 • Hvis eSkattekortet har fejlet ved første rekvisition
 • Hvis abonnementet er tabt i forbindelse med manuelle ændringer

 

Sådan genrekvirerer du et eSkattekort:

 

 1. Klik på Medarbejder / Medarbejder stamoplysninger
 2. Vælg Genrekvirer eSkattekort i (højremenuen)
 3. Udfyld 'Type' med Hoved- eller Bikort og angiv ’Startdato’ for, hvornår eSkattekortet skal gælde (Husk at tjekke, at datoen er rigtig)
 4. Klik på OK.

 

Hvis du skal genrekvirere på mange medarbejdere, kan det også gøres via decentral indlæsning. Brug formatet MLE-65-GREK.

 

Forhøjelse af lønmodtagerens trækprocent

Nogle lønmodtagere ønsker, at der bliver trukket lidt mere i A-skat end det, der er anført på deres eSkattekort. Det er der mulighed for. Der er oprettet et felt på skærmbilledet ’Skattekort’, hvor du kan angive den procent lønmodtageren ønsker, der skal trækkes yderligere. Feltet til den ekstra trækprocent vil forblive uændret resten af året, selvom der måtte komme et nyt eSkattekort på lønmodtageren. Du kan oprette en ekstra trækprocent på følgende måde:

 1. Klik på Medarbejder / Medarbejder stamoplysninger
 2. Vælg ’Skattekort’ i (højremenuen)
 3. Dobbeltklik på det aktive eSkattekort
 4. Kopier eSkattekort (ALT+C)
 5. Ret ’Startdatoen’ og udfyld feltet 'Ekstra trækpct.' med den trækprocent, lønmodtageren vil trækkes ekstra for.
 6. Klik på OK.

I feltet 'Trækpct.' vil du nu se den oprindelige trækprocent fra SKAT, og efterfølgende vil den ekstra trækprocent blive vist. På lønsedlen vil der blive vist en samlet trækprocent.

 

Medarbejder under § 48 E - § 48 F (forskerordningen)
 Medarbejdere omfattet af § 48 E-F har mulighed for at anvende en fast trækprocent.

 • Lønart 9919 - Skattekort / § 48E–F

 

Lønarten skal indeholde trækprocenten, som er gældende for medarbejderen: 26 %

 

Husk også, at det ikke blot er skatteprocenten, der skal være korrekt. Det skal også indberettes, at årsagen til den lave skatteprocent er, at det er en medarbejder under forskerordning. Det gøres ved at tilføje kode 99-8 under ’Felter (eIndkomst)’ på ansættelsesforholdet:

 

Nyt skatteår

Hvert år sender SKAT nye eSkattekort til de medarbejdere du som arbejdsgiver har tegnet abonnement på. eSkattekortene indlæses automatisk i MultiLøn Erhverv. Når de nye eSkattekort modtages vil en eventuel ekstra trækprocent blive nulstillet i lønsystemet.  Du skal derfor indsætte en eventuel ekstra trækprocent igen på en medarbejder, såfremt medarbejderen ønsker at fortsætte med en forhøjet trækprocent i det nye skatteår.

 

Sådan kontrollerer du eSkattekort før lønkørsel

For at sikre korrekt lønberegning bør du altid kontrollere at du har modtaget eSkattekort på dine medarbejdere.

 

Kvitteringsliste på indlæste eSkattekort

Med rapporten 'Kvitt. på indlæste eSkattekort' får du dokumenteret de eSkattekort, der er rekvireret og/eller automatisk indlæst i MultiLøn Erhverv i en nærmere angivet periode.

 

Rapporten kan bestilles for en arbejdsgiver eller et interval af arbejdsgivere, og du kan angive et tidsinterval for modtagne eSkattekort.

 

Hvis du får meddelelsen ”Intet skattekort” på listen, så skal medarbejderen henvende sig til SKAT og lade sig forskudsregistrere korrekt. Når det er sket, kan du genrekvirere skattekortet.

 

Af kvitteringslisten vil det tydeligt fremgå, hvis du har fået bikort på lønmodtagere, hvor du havde forventet hovedkort. Du kan så genrekvirere eSkattekort til de lønmodtagere, der ikke har det rigtige eSkattekort.

 

Medarbejdere uden eSkattekort

Med rapporten ’Medarbejdere uden eSkattekort’ får du et overblik over medarbejdere, hvor der ikke er modtaget et eSkattekort til den kommende lønkørsel.

 

Ophør af arbejdsgiver

Hvis en arbejdsgiver ophører med at lønbehandle i MultiLøn Erhverv, skal der sendes en afmelding fra Bluegarden til SKAT.

 

Dette kan kun ske efter forudgående henvendelse til Bluegardens kundecenter.

 

Ophør af CVR-nummer

Du skal altid kontakte Bluegardens kundecenter, hvis du ønsker at ændre CVR-nummeret i lønsystemet på en eksisterende arbejdsgiver.

 

eIndkomst

MultiLøn Erhverv indberetter automatisk til eIndkomst natten efter hver lønkørsel.

Det anbefales derfor, at du afstemmer oplysninger efter hver lønkørsel. Indbetaling af AM-bidrag og A-skat sker jf. SKATs frister

 

Ønsker du at læse mere om eIndkomst, kan du hente informationer på SKATs hjemmeside: www.skat.dk/eindkomst.

 

Ved indberetning til eIndkomst indberettes for CPR-nummer og CVR-nummer. Som standard indberettes ved hver lønkørsel:

 

 • Lønperiode
 • Dispositionsdato på lønnen
 • Forudlønnet eller Bagudlønnet
 • Landekoder
 • P-nummer.

 

Bemærk: lønperiode hentes fra kørselsselektionen. Hvis der er angivet en alternativ lønperiode i  ’Lønseddel periode’, vil denne periode blive indberettet til eIndkomst.

 

Her vises en oversigt over de felter, der vil blive oplyst til eIndkomst, såfremt der findes en værdi i feltet. Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' viser, hvad der bliver indberettet til eIndkomst:

 

 • Løntimer - Ved løntimer forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn eller som dækkes af en udbetalt løn, hvor lønnen er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens § 7 stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

 

For timelønnede er det de timer, der bliver udbetalt løn for, f.eks. lønperiodens normale timetal tillagt eventuelle overarbejdstimer, der udbetales i lønperioden.

For fastlønnede funktionærer skal der indberettes løntimer i forhold til en månedlig timenorm på 160,33 (svarende til en 37-timers arbejdsuge) plus eventuelle mer- og overarbejdstimer, der udbetales løn for i lønperioden. Der er også tale om løntimer, hvis den ansatte får løn for en periode, hvor den ansatte ikke har udført arbejde. Det kan f.eks. være en periode med afholdelse af optjent ferie, en opsigelsesperiode, hvor den ansatte er fritstillet, eller en periode med barsel, sygdom eller barns første sygedag.

I Lønartskataloget er der tilføjet en kolonne, der viser hvilke lønarter, der medgår i Løntimer.

 

 • Beskattede bruttoferiepenge – Skal bruges til at vise feriepengene, når feriepenge for timelønnede og fratrædende funktionærer indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, men ikke samtidig udbetales.
 • Beskattet SH-brutto - Skal bruges, når søgnehelligdagsbeløbet indgår i AM-indkomsten eller A-indkomsten, men ikke samtidig udbetales. Dvs. i de tilfælde hvor beløbet bliver beskattet, men ikke samtidig udbetales. Lige som feriepenge til timelønnede.

 

 • Felt 13 - A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 14 - A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 15 - Indeholdt A-skat
 • Felt 16 - Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 17 - Særlig Pensionsbidrag
 • Felt 19 - Værdi af fri bil til rådighed
 • Felt 20 – Fri telefon fra 01.01.2012 (tidl. Multimediebeskatning)
 • Felt 21 - Værdi af fri kost og logi
 • Felt 26 – Værdi sundhedsforsikring
 • Felt 36 - B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 38 - B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag
 • Felt 40 - Naturalieydelse fra fonde og foreninger
 • Felt 45 - Sats-type for ATP-bidrag
 • Felt 46 - ATP-bidrag, uden særlig sp-bidrag af sygedagpenge m.v. fra offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og lign. (f.eks privatskoler)
 • Felt 48 - Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
 • Felt 50 - Værdi af fri helårsbolig
 • Felt 51 - Værdi af fri sommerbolig her i landet, fra 01.01.2010 Værdi af fri sommerbolig
 • Felt 52 - Værdi af fri lystbåd
 • Felt 53 - Værdi af fri TV-licens
 • Felt 55 – Personalegoder over bagatelgrænsen
 • Felt 56 – Personalegoder uden bagatelgrænse
 • Felt 63 - Frikort offentlig befordring
 • Felt 66 - Ansattes årlige andel vedrørende pc-ordning
 • Felt 68 - Yderligere oplysninger til rubrik 68
 • Felt 69 - Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse
 • Felt 70 - Den del af felt 69, der er indbetalt til pensionsordning
 • Felt 71 - Den del af felt 69, der er værdi af tingsgaver
 • Felt 83 – Sødage
 • Særlig indberetning – Anvendes til medarbejdere med bopæl i udlandet eller fiktivt cpr.nr. vises i rapporten med krydsmarkering, som oplysning om at adresseoplysninger er indsendt særskilt på medarbejderen. Multiløn Erhverv indsender automatisk denne oplysning
 • Nettofp IÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år.
 • Feriedage IÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for indeværende år.
 • Nettofp SÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer).
 • Feriedage SÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for sidste år (funktionærer).
 • Nettofp FÅ – Anvendes til indberetning af nettoferiepenge, der skal afregnes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer).
 • Feriedage FÅ – Anvendes til feriedage, som skal indberettes til FerieKonto og/eller indberettes til feriepenge.dk for forrige år (funktionærer).
 • FP udbetaler – CVR.NR. på feriepengeudbetaleren. Nettoferiepenge til FerieKonto indberettes default med FerieKontos CVR.NR. anvendes andre ferieformer opsættesdette på Arbejdsgiver stamopl.,

Produktionsenhedsnummer (Pnr.)

Alle virksomheder i Danmark, som har to eller flere produktionsnumre, skal indberette oplysninger om Produktionsenhed til eIndkomst, hvis der udbetales løn eller anden indkomst.

Produktionsenhedsnummeret er et entydigt identifikationsnummer på 10 karakterer (tal). Nummeret erstatter en eventuel tidligere arbejdsstedskode og kan ses på CVR's website www.cvr.dk.

 

 Produktionsenhedsnummer (Pnr.) på Arbejdsgiver

Arbejdsgivere, som har flere adresser, har også flere produktionsenhedsnumre, udover det ene produktionsenhedsnummer, som tilhører hovedfirmaet. Hoved produktionsenhedsnummeret lægges ind i feltet ’Pnr’ på Arbejdsgiver stamoplysninger i forbindelse med opstarten på MultiLøn Erhverv.

 

Produktionsenhedsnummer (Pnr.) på Lønmodtagere

Lønmodtagere, der er er ansat på et andet P-nummer, skal have deres eget P-nummer på deres Ansættelsesforhold, det sættes på i feltet ’Afv. pnr’.

 

Har de flere arbejdssteder og P-nummer derfor ikke kan oplyses, skal du i stede informere om dette, så der ikke automatisk beregnes kørsesfradrag. Det er også det der kaldes ’X i felt 11’, og det sættes på under ansættelsesforholdet, Felter (eIndkomst).

 

Første indberetning i året

Vær opmærksom på, at når du indberetter den første lønkørsel i kalenderåret, må indberetning på de enkelte felter år-til-dato aldrig blive negative, da indberetningen til eIndkomst vil blive afvist på den aktuelle lønmodtager.

 

Negative indberetninger resten af året kan modtages hos SKAT, men kun, hvis der tidligere er indberettet beløb til det samme felt. Såfremt der ikke er mulighed for modregning hos SKAT, vil indberetningen på den aktuelle lønmodtager blive afvist.

 

Afstemning af oplysninger til eIndkomst pr. lønmodtager

Rapporten 'Afstemningsliste (eIndkomst)' er en csv-fil, som viser hvilke oplysninger, der er indberettet til SKAT på den enkelte lønmodtager i hver lønkørsel.

 

Afstemning af oplysninger til eIndkomst total

Rapporten 'Sumtotal (eIndkomst)' viser summen, pr. oplysningsfelt over hvor meget, der er indberettet til SKAT på den enkelte arbejdsgiver i hver enkelt lønkørsel

 

Felter eIndkomst – indberetningstyper og beskæftigelseskoder

En lang række udbetalte ydelser og andre forhold omkring medarbejderen skal stadig oplyses til SKAT. Disse oplysninger skal i MultiLøn Erhverv indeholde en evt. værdi pr. lønperiode, og startdatoen skal altid være lønperiodens startdato. Hvis du vælger en anden dato, kan du risikere, at den samme ydelse bliver indberettet til SKAT i flere lønperioder. Oprettes et eIndkomst felt for en begrænset periode, skal du huske at anføre slutdato på indberetningstypen/beskæftigelseskoden.

 

Indberetningskoder/Indkomsttyper kan også indberettes i en supplerende lønkørsel i MultiLøn Erhverv, dog ikke uden lønbehandling. Vær opmærksom på, at en supplerende lønkørsel vil indeholde ’Felter eIndkomst’ som eventuelt har været med i den ordinære kørsel. Det er vigtigt, at du eventuelt sætter en slutdato på de ’Felter eIndkomst’, der indeholder en værdi, som ikke skal medtages igen i en supplerende kørsel. Slutdatoen skal være den, der gælder for senest kørte løn.

 

Såfremt en supplerende lønkørsel kun indeholder negative tal for en medarbejder, vil der ikke blive indberettet tekster eller krydsmarkeringer igen på den pågældende. Det betyder, at:

 

 • ATP felt 45 type medtages kun ved en positiv indberetning
 • dk og felt 11 krydsmarkeringer medtages ikke ved negativ indberetning, men medtages under positiv, når der er både positive og negative felter til eIndkomst
 • Rubrik 68 kode 52 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke ved negativ indberetning
 • Rubrik 68 kode 62 med rubrik 40 krydsmarkering og tekst fra felt 40 medtages ikke ved negativ indberetning.

 

Nogle indberetnings-/beskæftigelseskoder kan ikke indberettes samtidig. Her vil der kun ske indberetning til eIndkomst af den ene kode, og hvilken kode det er, vil fremgå af rapporten ’Afstemningsliste (eIndkomst). Det er tale om følgende koder:

 

 • 68 - 60 + 68 - 61
 • 68 - 27 + 68 - 45 + 68 - 46
 • 68 - 28 + 68 - 44
 • 68 - 70 + 68 - 71
 • 99 - 4 + 99 - 5 + 99 - 8

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan foretage efterregulering på disse felter. Hvis du har glemt at indberette, skal du manuelt trække tidligere indberetning tilbage og genindberette manuelt til SKAT med de rigtige koder tilknyttet. Der er følgende Indberetningskoder, og der er beskrevet hvad der indberettes:

 • 10 - 0 Kode for Barsel-DK, indberetter kode 6750000005
 • 11 - 0 Anden arbejdsadresse, krydsmarkering
 • 40 - 0 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 1 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 2 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 3 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 4 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 40 - 5 Naturalieydelse fra fonde mm., krydsmarkering og tekst
 • 63 - 0 Frikort til offentlige befordringsmidler, krydsmarkering
 • 66 - 0 Ansattes årlige andel vedrørende PC-ordning, indberetter beløb
 • 68 – 1 FK1 - lovligt forsinkede efterreguleringer
 • 68 - 27 DIS indkomst, anden, kodeværdi og dage
 • 68 - 28 Søindkomst, kodeværdi og dage
 • 68 - 34 Søindkomst, Færøerne, Grønland, kodeværdi og dage
 • 68 - 37 Skattepligtig gruppelivsforsikring, kodeværdi
 • 68 - 44 Pensionslignende ydelser til tidligere ansatte, kodeværdi
 • 68 - 45 Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, kodeværdi
 • 68 - 46 Fratrædelsesgodtgørelse beskattes gamle regler, kodeværdi
 • 68 - 49 Skattefri uddannelsesydelse, kodeværdi og beløb
 • 68 - 50 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §16, kodeværdi
 • 68 - 51 Tegnings- og aktiekøbsret ligningsloven §28, kodeværdi
 • 68 - 52 Vederlag i aktier lign.loven §7H, kodeværdi og krydsmarkering felt 40
 • 68 - 57 DIS indkomst, begrænset fart, kodeværdi og dage
 • 68 - 60 Personalegoder direktører, kodeværdi
 • 68 - 61 Personalegoder som udbytte til hovedaktionær, kodeværdi
 • 68 - 62 PC anskaffet reduktion i bruttoløn, kodeværdi
 • 68 - 63 Efterløns- og flexydelsesbidrag, kodeværdi og beløb
 • 68 - 70 Skattepligtig offentlig tilskud, kodeværdi og beløb
 • 68 - 71 Skattefri offentlig tilskud, kodeværdi
 • 68 - 74 Anden pension, kodeværdi
 • 68 - 97 Skattefrie uddelinger fra fonde mv., kodeværdi

Indkomsttyper

Man kan indberette følgende indkomsttyper udover 0 i MultiLøn:

 

 • 99 - 4 Anden personlig indkomst/ej lønansat
 • 99 - 5 B-indkomstmodtager./ej lønansat
 • 99 - 8 48E - F -forskerordning.
 • 99 - 9 AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ans. Forhold. Vær særligt opmærksom på, at løn i under denne indkomsttype både kan indberettes i felt 13 og felt 14. Ved lønart 8209 går det i felt 13 og ved lønart 8210 går det i felt 14. Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indberette for lige præcis jeres medarbejdere.

Det er kun muligt at indberette én kode 99 pr medarbejdernummer i hver lønperiode.

 

Sådan oprettes en indberetningskode/indkomsttype til eIndkomst:

 

 1. Klik på Medarbejder / Ansættelsesforhold
 2. Vælg Felter eIndkomst i højremenuen
 3. Tryk på ALT+N
 4. Angiv rubrik = f.eks. 68, Klik på Opslagsknappen
 5. Vælg koden, som du ønsker at indberette og HUSK, at hvis der er en værdi, skal værdien være oplyst pr. lønperiode
 6. Angiv ’Startdato’ og en evt. ’Slutdato’
 7. Klik på OK for at gemme.

Fratrædelse af en medarbejder

Fratrædes en medarbejder i MultiLøn Erhverv, stoppes der ikke for indberetning af felter til eIndkomst, hvis der udbetales ydelser efter fratrædelsen. Eventuelle krydsmarkeringer eller koder til eIndkomst bør derfor afsluttes med samme dato som medarbejderen fratrædes, hvis der f.eks. udbetales bonus eller andre beløb, efter at medarbejderen er fratrådt

 

Kvittering på eIndkomst fra SKAT

Når der er indsendt indberetning til SKAT, vil der - efter klokken 19.30 - komme en kvitteringsliste retur fra SKAT, som kan ses under ’Rapporter’/’Vis job’. Listen hedder ’eIndkomst kvitteringsliste’ og vil vise, om indberetningen er godkendt helt eller delvist, eller om der er kommentar til indberetningen fra SKAT.

Viser Kvitteringsliste eIndkomst fejl i indberetningen, er det vigtigt at kontrollere indberetningen til eIndkomst, på medarbejdere med fejl. Det gøres på SKATs hjemmeside via tast selv. Her skal beløb fra ’Tast selv’ sammenholdes med rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ for lønperioden, og der skal ske rettelser svarende hertil.

 

Der er to former for fejlmeddelelser:

 

 • A = Advis. Dette betyder, at der er en anmærkning på indberetningen. Såfremt der ikke står i fejlmeddelelsen, at CPR-nummer er afvist hos SKAT, er der indberettet til eIndkomst
 • F = Fejl. Dette betyder at der er en fejl i indberetning. Her er det vigtigt, at eIndkomstindberetningen kontrolleres på SKAT’s Tast Selv hjemmeside. Der kan eventuelt være tale om flere afviste felter. De afviste felter skal herefter indberettes manuelt.

Fravalg af indberetning til eIndkomst

Skal du ikke indberette til eIndkomst, er det muligt at fravælge dette i MultiLøn Erhverv såfremt der anvendes finansfunktionalitet.

 

For at der ikke skal indberettes til eIndkomst skal du oprette:

 

 • Tilmelding 31 - Fravalg eIndkomst

Når denne tilmelding er oprettet, vil der ikke blive sendt data til eIndkomst. Der vil derfor heller ikke være data i følgende rapporter:

 

 • Sumtotal
 • Afstemningsliste eIndkomst
 • Afstemningsliste eIndkomst (år til dato)
 • Årstotal
Fremhævet tråd