avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Elektronisk signatur

29-12-2015 22:26
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1108 Visninger
Visma mener Visma.net Expense støtter "Lov om elektronisk signatur"
Visma legger føringene fra Skattedirektoratet til grunn og mener på bakgrunn av dette at Visma Expense oppfyller kravene til elektronisk signatur.
Visma har selv praktisert reiseregninger i Expense med elektronisk signatur siden krav om originalkvitteringer ble fjernet 01.07.14. Dette etter å ha forelagt saken for vår revisor.
Erfaringer viser (oppdatert desember 2015) at de aller fleste av våre kunder gjør det samme. 
Det er dessverre ikke slik at myndighetene vurderer ulike IT-systemer og godkjenner dem. 
 
Tilleggsinformasjon (formelt)
Det er arbeidsgiverne som må ta stilling til om systemet er godt nok, på bakgrunn av føringene fra Skattedirektoratet, dette følger av kunngjøringen.
"Nærmere om kravet til signatur på reiseregninger i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 tredje og sjette ledd. Det er ved utstedelse av en reiseregning et krav om at denne blant annet skal inneholde arbeidstakerens underskrift, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (3) og (6).  Skattedirektoratet har i brev av 8. juli 2004 vurdert hvorvidt elektronisk signatur på reiseregninger kan godtas. Hovedinnholdet i brevet er som følger:
Forskriften av 14. oktober 1976 utelukker ikke elektroniske løsninger. [Forskriften er opphevet. Bestemmelsen er inntatt i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (3) og (6)]. Det må imidlertid stilles relativt strenge krav for å sikre at hensynene bak kravet til underskrift opprettholdes.
Det fremgår av lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 6 første punktum at kvalifiserte signaturer alltid vil fylle et formkrav om underskrift, forutsatt at disposisjonen kan gjennomføres elektronisk. Andre elektroniske signaturer kan oppfylle slike krav, jf. § 6 annet punktum. Et sentralt element i vurderingen av om en disposisjon kan gjennomføres elektronisk vil være om hensynene bak underskriftskravet i så fall blir ivaretatt.
Generelt skal underskrift dekke følgende funksjoner: Autentisering, integritets- og bevissikring, seremoniell-/varslingsfunksjon og tradisjon.
En elektronisk løsning må gi tilfredsstillende sikkerhet for at utsteder er korrekt angitt (identitetskontroll, signaturkrav) og at reiseregningen ikke er endret etter utstedelse (integritetskrav). Hvilke krav som skal settes for å likestille håndskrevet underskrift med en elektronisk løsning vil bero på en konkret vurdering, der man blant annet ser på risikoen for sikkerhetsbrudd.
Ett av formålene med regelverket er å kunne knytte ansvar for reiseregningen til en bestemt fysisk person. Løsningen må tilby sikker lagring av hvem som har undertegnet reiseregningen. Det må også være en tilfredsstillende sikring mot at uvedkommende signerer. Ulike mekanismer kan her være aktuelle for å styrke autentiseringen (tokomponents autentisering, for eksempel noe en kan og noe en har, - passordkvalitet, utleveringsrutiner). Dessuten vil krav om tidsmessig nærhet mellom signering og autentisering styrke tilliten til løsningen.
Arbeidsgiveren må vurdere om en elektronisk signatur oppfyller disse kravene, jf. ovenfor."
Aktuelt brukertips