Mine områder
Hjelp

Arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner får rett til sykepenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2021 08:12 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Denne ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver.

 

Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og skal vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

 

Reglene om sykepenger for utestengte arbeidstakere finner vi i kapittel 3A i “Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien”.

 

Rett til sykepenger ved innreiserestriksjoner

Retten til sykepenger gjelder for arbeidstakere som er medlemmer av folketrygden, og som var ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.

 

Retten gjelder dersom arbeidstaker må være borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien, og ikke mottar andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode. Det er fortsatt utenlandske arbeidstakere som har anledning til å reise til Norge, så det er viktig å avklare at arbeidstaker faktisk må være borte fra arbeidet pga innreiserestriksjonene. Det er kun da arbeidstaker vil kunne ha rett til sykepenger etter disse midlertidige reglene. Du kan lese mer om innreiserestriksjonene på nettsidene til regjeringen.

 

Har arbeidstakere avsluttet et arbeidsforhold etter innreiserestriksjonene startet, så gjelder retten til sykepenger for perioden fra 29. januar 2021 og fram til arbeidsforholdet ble avsluttet.

 

Vilkår for rett til sykepenger

Arbeidstaker må oppfylle kravet til opptjeningstid i folketrygdloven § 8-2 for å ha rett til sykepenger etter de nye bestemmelsene. Skjæringstidspunktet for vilkåret om opptjeningstid er det tidspunktet vedkommende skulle gjenopptatt arbeidet i Norge.

 

Retten til sykepenger gjelder bare når fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, og vil falle bort dersom arbeidsforholdet avsluttes.

 

Når det skal vurderes om arbeidstaker har rett til sykepenger så er det en rekke av de ordinære vilkårene for sykepenger som det ikke skal tas hensyn til. Dette gjelder kravet til arbeidsuførhet i folketrygdloven § 8-4, kravet til dokumentasjon i form av legeerklæring i § 8-7, oppfølging mv. i regi av Arbeids- og velferdsetaten § 8-7a og arbeidstakers medvirkningsplikt etter § 8-8.

 

Fravær fra arbeid på grunn av innreiserestriksjonene medfører ikke at arbeidsforholdet anses som avbrutt etter folketrygdloven § 8-15 andre ledd.

 

Antall sykepengedager

Sykepenger man mottar etter disse reglene skal ikke telle med i antall sykepengedager etter folketrygdloven § 8-12, og kan gis uavhengig av om arbeidstaker i utgangspunktet har brukt opp sykepengedagene sine uten å ha opptjent seg rett til nye sykepenger fra trygden.

 

Kompensasjonsnivå og beregning av sykepengene

Sykepenger gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven.

Sykepengene skal beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Skjæringstidspunktet for beregningen er 29. januar 2021.

 

Utbetaling av sykepenger og refusjon

Arbeidsgiveren skal forskuttere og utbetale sykepengene som arbeidstaker har rett til etter de nye regelen om sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien, og kan kreve refusjon fra trygden.

 

En arbeidsgivers refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram.

 

For å få refusjon må arbeidsgiveren bekrefte at personen det søkes om refusjon for, har tapt inntekt på grunn av innreiserestriksjoner, og at vilkåret om opptjeningstid i folketrygdloven § 8-2 er oppfylt.

 

En arbeidsgiver som har utbetalt lønn slik at en arbeidstaker ikke har tapt inntekt, kan kreve refusjon tilsvarende det arbeidstakeren ville hatt krav på i sykepenger etter dette kapittelet.

 

Dersom en arbeidsgiver i strid med regelverket ikke utbetaler sykepenger etter de midlertidige reglene i “Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien” kapittel 3A , skal trygden utbetale sykepengene til arbeidstaker.

 

Bortfall av rett til sykepenger, grunnlag for andre ytelser m.m.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd, kan nektes sykepenger etter kapittel 3A i den midlertidige forskriften til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien.

 

Ferie

Det utbetales ikke sykepenger under lovbestemt ferie. Dersom ferien omgjøres i samråd med arbeidsgiveren, kan det utbetales sykepenger. Dersom ferie skal omgjøres må dette gjøres i enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, ingen av partene kan kreve dette.

 

Det ytes ikke feriepenger for utbetalinger av sykepenger etter kapittel 3A i den midlertidige forskriften.

 

Hvordan søke om refusjon fra NAV?

NAV har nå lagt ut mer informasjon om hvordan arbeidsgiver søker refusjon. 

 

De personene i virksomheten som har lov til å sende inntektsmelding, kan også sende refusjonskrav.

 

I søknadsskjemaet legger arbeidsgiver inn periode og det månedlige beløpet den ansatte vanligvis ville fått, under normale forhold.  Sykepengene skal beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Les mer om hvordan du beregner månedsinntekten her. NAV regner ut sluttsummen og avkorter til 70 prosent. Du kan lese mer om dette, samt finne refusjonsskjema på nettsidene til NAV.

 

Innberetning i a-meldingen

Forskuttering av sykepenger ved innreiserestriksjoner innberettes i a-meldingen på samme måte som ordinære sykepenger. For ansatt med fast lønn innberettes det som "Kontantytelse - Fastlønn" for timelønnede "Kontantytelse - Timelønn".

 

Vær oppmerksom på at det ikke beregenes feriepenger av denne ytelsen. NAV vil derfor ikke refunderer feriepenger her heller. Du må derfor lage en ny lønnsart som ikke genererer feriepengegrunnlag hvis arbeidsgiver ikke skal ta kostnaden med feriepenger på disse sykepengene.

 

Her kan du finne brukertips i visma.net.Payroll for å lage lønnsart.

Her kan du finne et brukertips i Vima Lønn for å lage lønnsart.

Her kan du finne et brukertips i Huldt & Lillevik Lønn for å lage lønnsart.

 

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger. I den måneden arbeidsgiver får refundert sykepengene, skal arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget reduseres med samme beløp som refunderes fra NAV. Dette gjøres på samme måte som ved refusjon av "ordinære sykepenger".

 

Ikrafttredelse og opphør

Kapittel 3A som omhandler sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien, gis virkning fra 29. januar 2021.

 

De midlertidige reglene vil gjelde så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"