Mine områder
Hjelp

Bilgodtgjørelse - beregning etter nye satser i statens særavtaler

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:18 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Brukes egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få bilgodtgjørelse (også kalt kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse). Mange arbeidsgivere har avtalt at ansatte skal få dekket sine utgifter i medhold av statens sats. Statens satser er regulert i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

 

Særavtalene utløp ved nyttår. Partene, dvs hovedsammenslutningene i staten (Akademikerne, Unio, YS og LO) og staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), klarte ikke å komme til enighet om ny avtale ved årsskiftet slik de pleier. Innholdet og satsene er derfor avgjort av særskilt tvistenemnd. Siden det er tvistenemnda, og ikke partene, som har avgjort innholdet i avtalen så foreligger det usikkerhet knyttet til hvordan noen av bestemmelsene skal tolkes. KMDs kommentarer til avtalen vil bli publisert i august, dette vil gi ytterligere veiledning i hvordan avtalen skal forstås.

 

Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder for bilgodtgjørelse i særavtalen når ansatte bruker egen bil på reise for arbeidsgiver fra 22. juni 2018.

 

Statens sats for kilometergodtgjørelse fra 22. juni 2018

For reiser foretatt fra og med 22. juni 2018 er satsen for kilometergodtgjørelse kr 3,90 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og både for reiser i Norge og utlandet. Satsen gjelder også elbil.

 

Statens sats for kilometergodtgjørelse                                                    

Kr 3,90 pr km                      

 

Tillegg til kilometergodtgjørelsen

Før har ansatte med arbeidssted Tromsø hatt krav på kr 0,10 ekstra pr kilometer i godtgjørelse. Tillegget er tatt ut av gjeldende avtale, og er erstattet av et tillegg på kr 0,10 til ansatte som fyller “drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen”. Vi er usikre på om dette vil medføre en realitetsendring når det gjelder hvem som kan få tillegget.

  

Ordlyden i bestemmelsen som regulerer når den ansatte kan kreve passasjertillegg er endret i avtalen. Slik vi forstår det har det ikke vært partenes intensjon å begrense ansattes mulighet til passasjertillegg, slik at ansatte fortsatt skal kunne kreve kr 1,00 pr passasjer pr kilometer. Vi forventer at KMD presiserer dette nærmere når kommentarene til avtalen kommer i august.

 

Type tillegg                                                                                           

Sats                       

Passasjertillegget

Kr 1,00

Tilhengertillegget

Kr 1,00

Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei                                                               

Kr 1,00

Skattefri sats for bilgodtgjørelse

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2018 er kr 3,50 pr km.  Denne satsen gjelder fra 1.1.2018. Satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil. Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km ekstra fordi de fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen.

 

Passasjertillegget, tilhengertillegget og tillegget kjøring på bygg- og anleggsvei gitt i medhold av statens særavtaler kan utbetales skattefritt.

Skattepliktige overskudd ved utbetaling av kilometergodtgjørelse etter særavtalen etter 22. juni 2018

 

Statens sats

Skattefri sats

Skattepliktig overskudd

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil

Kr 3,90 pr km

Kr 3,50 pr km

Kr 0,40 pr km

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen (Tromsø)

Kr 0.10 pr km

Kr 0,00 pr km

Kr 0,10 pr km

 

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av skattepliktig overskudd.

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler skattefritt når man følger statens satser.

Motorsykkel over 125 cc

Kr 2,95 pr km        

Snøscooter og ATV

Kr 7,50 pr km

Båt med motor

Kr 7,50 pr km

Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidler           

Kr 2,00 pr km

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"