Mine områder
Hjelp

Endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 11:19 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som gjør at det i lovteksten defineres hva som er fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger på innleie.

 

Endringene har blant annet sin bakgrunn i uklarhet rundt ansettelsesavtaler, særlig i bemanningsbransjen og bruken her av “fast ansettelse uten garantilønn” som ikke gir arbeidstaker en forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt. I tillegg så har omfanget av innleid arbeidskraft i enkelte bransje ført til at det er ønskelig å begrense bruken av innleie.

 

Fast ansettelse

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er arbeidstaker skal ansettes fast. Etter lovendringen presiseres det i arbeidsmiljøloven § 14-9 hva som anses som fast ansettelse:

 

“Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.”

 

Definisjonen presiserer at en fast ansettelse er tidsubegrenset og at arbeidstaker har fullt stillingsvern etter arbeidsmiljøloven kapittel 15.

 

I tillegg slås det fast i definisjonen at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Dette innebærer at arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt, for at det skal anses som en fast ansettelse. Denne presiseringen er for å hindre at det inngås såkalte “nulltimerskontrakter” eller ”fast ansettelse uten garantilønn”. Sistnevnte er kontrakter som ikke sier noe om hvor mye arbeidstaker faktisk skal arbeide.

 

Det må altså være avtalt et konkret arbeidsomfang som vil forplikte arbeidsgiver og som da vil gi arbeidstaker sikkerhet i forhold til hvor mye han skal arbeide. Dersom arbeidsavtalen ikke gir forutsigbarhet for arbeid vil denne ikke oppfylle kravene til fast ansettelse.

 

Definisjonen av fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 vil gjelde for alle faste arbeidsforhold uavhengig av bransje.

 

Innleie

Det er vedtatt en innstramming når det gjelder innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Endringen gjelder muligheten til å avtale innleie med tillitsvalgte. Etter dagens regler kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie i virksomhet som er bundet av tariffavtale. Etter lovendringen må virksomheten, for å kunne inngå slike avtaler, være bundet av en tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett (har minst 10 000 medlemmer).

 

Dersom man har inngått avtaler om innleie med tillitsvalgte før lovendringen trer i kraft, er det vedtatt en overgangsregel som gjør at avtalen kan videreføres etter lovvedtaket frem til 1. juli 2019.

 

Når trer endringene i kraft?

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019.

 

Du kan lese mer om endringene i Prop. 73 L (2017–2018).

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"