Mine områder
Hjelp

Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎08-06-2021 14:12 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Senest oppdatert: 01. september 2020 kl. 08.55.

 

Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering? 

 

Det er varslet ytterligere presiseringer i regelverket, artikkelen vil fortløpende bli oppdatert. 


Permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger “saklig grunn” og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Coronaviruset og virkningen av dette vil for mange virksomheter innebære at de har en “saklig grunn” for å permittere. Dette vil f.eks kunne være tilfelle ved at det foreligger problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten.


Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.


For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt en del midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.

 

Utbetalinger ifbm permittering

Arbeidsgiverperiode ved permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering er økt fra 2 dager til 10 dager, med virkning for alle permitteringer som iverksettes fra og med 1 september 2020.

Lønnskompensasjon

Lønnskompensasjon fra NAV i forbindelse med permittering er opphørt fra 01. september 2020.

 

Det er ikke lenger mulig for arbeidsgiver å søke refusjon for forskuttert lønnskompensasjon etter 31. august 2020.


Dagpenger

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige er oppjustert og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.


Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.


Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er opphevet.
Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, er endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

 

Nye regler om egenmelding og arbeidsgiverperiode for sykepenger

 
3 dager arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres fra 16 kalenderdager til tre kalenderdager for coronarelatert fravær. De nye reglene gjelder fra 16. mars. Merk at det er kun ved coronarelatert fravær at arbeidsgiverperioden er redusert. Det vil si at for andre typer sykefravær, så vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.

 

De nye reglene gjelder fra og med 16. mars. Dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne datoen. Det vil si at dersom sykefraværet for eksempel starter 10. mars, så vil NAV refundere sykepenger fra og med 16. mars.

 

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra NAV.

 

Egenmelding

I en midlertidig periode gjaldt det særskilte regler for arbeidstakers bruk av egenmelding. Disse midlertidig endringene gjaldt til og med 31. mai 2020. Fra og med 01. juni 2020 gjelder igjen de ordinære reglene for egenmelding i folketrygdloven, dette gjelder også ved corona-relatert fravær.

 

Refusjon

For sykefravær som skyldes corona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Det er nå laget et nytt refusjonsskjema for arbeidsgiver som dekker denne situasjonen.

 

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon av sykepenger fra dag 4-16, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes corona-pandemien.

 

Du kan lese mer om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona her.

 

Du kan finne skjema, og mer informasjon om dette på nettsidene til NAV.

 

Miste retten til sykepenger

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

 

Retten til sykepenger ved coroanrelatert sykefravær

-Arbeidstaker er smittet av coronaviruset

Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at de øvrige grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt så har arbeidstaker krav på sykepenger.


-Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset

Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert, kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at arbeidstaker faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at han/hun er smittebærer.


-Jobbe hjemmefra?

Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor. Dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

 

-Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene

Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

 

Nye regler om omsorgspenger

Ved stenging av barnehage eller skole vil arbeidstaker ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge arbeidstaker kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett de har til ytelsen.

 

Antall dager med omsorgspenger som yrkesaktive har rett til ble igjen endret fra 1. juli 2020. Antall dager med omsorgspenger ble fra denne datoen nullstilt, dette innebærer at arbeidstaker fra 1. juli og ut året 2020, vil ha krav på det antall dager med omsorgspenger som han/hun normalt ville hatt krav på i løpet av hele kalenderåret.

 

Det økte antall dager med omsorgspenger som ble midlertidig vedtatt i forbindelse med covid-19-pandemien vil falle bort fra 1. juli. Uansett hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet første halvår 2020, så er det den nye kvoten som arbeidstaker vil ha rett til fra 1. juli.

 

Overføring mellom foreldre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av COVID-19-pandemien.

 

Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Omsorgspenger ved særlige smittevernhensyn når skoler og barnehager åpner

Det kan også i perioden fram til og med 31. desember 2020 gis rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

 

Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger ved slike særlige smittevernhensyn.

 

Forskuttering og refusjon av omsorgspenger

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10. Arbeidsgiver må også som hovedregel forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen. Arbeidsgiver søker refusjon fra NAV via den digitale inntektsmeldingen.

 

I forbindelse med at skoler og barnehager ble stengt på grunn av covid-19-pandemien, så ble arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger midlertidig redusert fra ti til tre dager. For fravær fra og med 1. juli, ble dette endret, og fra denne datoen må alle arbeidsgivere igjen dekke det som gjenstår av den normale arbeidsgiverperioden på 10 dager før de kan få refusjon fra NAV.

 

Maksimal arbeidsgiverperiode vil i 2020 være ti dager, som i normalår. De dagene som er dekket av arbeidsgiver frem til 1. juli 2020, og som ikke er refundert av NAV, inngår i de 10 dagene som er arbeidsgiverperioden.

mer om dette her.

 

De nye reglene for sykepenger, egenmelding og omsorgspenger er regulert i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-....

7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"