Mine områder
Hjelp

Viktig informasjon innenfor lønn/skatt

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎03-05-2021 08:43 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Forskuttering av dagpenger

Det er åpnet for at permitterte kan søke NAV om forskudd på dagpenger.

 

Regjeringen har gått ut og bedt arbeidsgivere som har økonomisk mulighet til det, om å forskuttere dagpenger for 3. til 20.  dag i forbindelse med endring av permitteringsregelverket. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en plikt for arbeidsgiver.

 

Vi opplever at arbeidsgivere som har økonomi til det velger å forskuttere "NAV-dagen", dvs fra 3. til 20. permitteringsdag. 


Du skal da  oppgi "dagpengene" på samme måte som lønn, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering.


Arbeidsgiveravgiften skal sannsynligvis behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. etter folketrygdloven § 23-2 femte ledd. Her venter vi på en avklaring.

 

NAV jobber med en refusjons løsning som forventes å være klar etter påske.

 

Arbeidsgiveravgift

Lønnspliktdag 3 til 20

For arbeidsgivere som har forskuttert lønnspliktdagene 3 til 20 og får dette refundert fra NAV, skal arbeidsgiveravgift behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger.


27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

 

A-ordningen informerer om følgende:

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

 

Skatteetaten ser på hvordan en satsreduksjon gjennomføres, forutsatt at den blir vedtatt. Det kan bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin.

 

Utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift og finansskatt

Det foreslått at fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift og lønnsdelen av finansskatten utsettes for 2. termin - fra 15. mai til 15. august 2020. Vi kommer med mer informasjon når dette er bekreftet.

 

Innbetaling forskuddstrekk 

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

 

Midlertidig stopp i tvangsmulkt pga. coronaviruset

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper Skatteetaten automatisk tvangsmulkt for alle som leverer a-melding.


Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stopper vi tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

 

Det er uansett viktig å sende inn korrekte a-meldinger innen fristen eller så fort det lar seg gjøre, slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

 

Du kan lese mer på skatteetaten sine sider.

 

Har den ansatte krav på å beholde firmabilen under permittering?
Svaret på dette spørsmålet er avtaleregulert. Hvis arbeidsgiver ikke har regulert hva som skal skje med bilen hvis ansatte permitteres, eller dette på annen måte er regulert av bedriftens praksis, så vil det i mange tilfeller være riktig at den ansatte beholder bilen.


Skal ansatte som er permittert skatte av firmabilen?
Hvis den ansatte beholder bilen under permittering så gjelder de ordinære reglene for firmabilbeskatning. Fordelen skal rapporteres hver måned. Hvis den ansatte har firmabil, men ikke lønn som kan dekke skatten/forskuddstrekket så skal arbeidsgiver gi beskjed til Skattekontoret.

 

Dette vil også gjelde hvis den ansatte har andre naturalytelser, men hvor det ikke utbetales lønn.

 

Hvilke regler for beskatning gjelder når ansatte leverer inn firmabilen mens de er permittert?

Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.

 

Skatteetaten 3. april:

I tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller. Dersom firmabilen benyttes til privat kjøring skal fordelen for den ansatte beregnes og rapporteres som normalt, for antallet hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.

 

For ansatte som disponerer yrkesbil med elektronisk kjørebok og beskattes etter faktisk kjørte kilometer privat, vil det etter vårt skjønn ikke være grunnlag for endringer av beskatning ved permittering.

 

Hva kan du gjøre i lønnssystemet?

Visma.net Payroll:

"Stoppe firmabil ved permittering"

Huldt & Lillevik

"Stoppe firmabil ved permittering"

Visma Lønn

Brukertips - Permittering i Visma Lønn

 

Trekkplikt når arbeidsgiver dekker innkjøp til hjemmekontor?

Mange ansatte jobber nå fra hjemmekontor og har kjøpt skjermer, kabler mv for å kunne jobbe effektivt selv om de ikke er på kontoret. I noen virksomheter er det avtalt at arbeidsgiver skal dekke kostnaden. Vil en slik dekning være trekkfri?

 

Vi mener at svaret på spørsmålet vil avhenge av om det er arbeidsgiver eller ansatte som eier utstyret som er kjøpt inn.

 

Er dette utstyr som eies av arbeidsgiver og lånes ut til de ansatte så vil dekningen kunne anses trekkfri. Er det ansatte som blir eier at utstyret så mener vi dekningen som utgangspunkt er trekkpliktig.

 

Videre kan det gis godtgjørelse til dekning av utgifter til hjemmekontor, hvis den ansatte benytter et eget rom til hjemmekontor. Når godtgjørelsen ikke er større enn kr 1850 i løpet av inntektsåret og den ansatte skriver en utgiftsoppgave kan utbetalingen skje trekkfritt.

 

Får utlendinger utstedt skattekort nå som Skattekontorene er stengt for personlig oppmøte?

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av den ansatte via Skatteetatens sider. ID-kontroll vil bli foretatt senere når ID-kontorene gjenåpner. For å kunne gjennomføre ID-kontroll senere, må arbeidsgiver oppgi korrekt adresse, e-postadresse og telefonnummer på arbeidstakeren.

 

Skatteetaten sier de vil ta kontakt med de det gjelder når publikumsmottakene gjenåpner og det kan foretas ID-kontroll ved fysisk oppmøte.

 

Coronavirus - ofte stilte spørsmål

Visma.net Payroll

Huldt & Lillevik

Visma Lønn

 

Lønnsforum vår 2020
Les mer og meld deg på her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"