cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Deltidsansatte får fortrinnsrett til del av stilling

by Monica Bremtun-Olaussen -

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som gjør at deltidsansatte etter lovendringen kan kreve fortrinnsrett til deler av en ledig stilling.

 

Bakgrunnen for lovendringene er en dom i Høyesterett fra 2016 som fravek tidligere praksis i Tvisteløsningsnemnda om at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til deler av en stilling. Regjeringen begrunnet sitt lovforslag med at formålet med fortrinnsretten, som er å redusere uønsket deltid og å styrke kvinners stilling på arbeidsmarkedet, skal ivaretas best mulig.

 

Den deltidsansattes fortrinnsrett er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

 

Tvist om fortrinnsretten

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige i en sak om fortrinnsrett, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

 

Det blir nå lovfestet at tvisteløsningsnemdas vedtak skal ha rettskraft. At avgjørelsen er rettskraftig betyr at den er endelig og ikke kan overprøves. Dette innebærer at dersom søksmål ikke reises innen fristen, som er åtte uker etter at det ble gitt underretning om nemndas vedtak, har nemndas avgjørelse samme virkning som en rettskraftig dom.


Når trer lovendringene i kraft?

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019.

 

Du kan lese mer om endringene i Prop. 57 L (2017–2018).