Mine områder
Hjelp

Nytt reiseregulativ - virkningstidspunkt fra 22.06.2018

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:19 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Følgende endringer gjelder innenlandsavtalen:

 • Kilometergodtgjørelse
  Satsen for km.godtgjørelse reduseres fra kr. 4,10,- pr. km. til kr. 3,90,- pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle type biler. Det vil si at egen km. sats for el-bil fjernes. I tillegg oppheves skillet på kjøring over og under 10 000 km.

 • Tillegg for tjenestekjøring i Tromsø
  Tillegget for tjenestekjøring i Tromsø er opphevet.
  I stedet gis et tillegg på kr. 0,10,- pr. km. dersom den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Det må redegjøres nærmere for denne utgiften.

 • Satser for kostgodtgjørelse
  Reiser over 12 timer med overnatting - satsen økes fra kr. 733,- til kr. 754,-
  Reiser over 12 timer uten overnatting - satsen økes fra kr. 537,- til kr. 552,-
  Reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer - satsen økes fra kr. 289,- til kr. 297,-

 • Reiser som varer ut over hele døgn (“6-timersregelen”)
  På reiser med varighet 6 timer eller mer inn i neste døgn, fikk de ansatte tidligere full kostsats for et ekstra døgn.
  Dette er endret til:
  6 - 12 timer inn i neste døgn: kr. 297,-
  12 timer eller mer inn i neste døgn: kr. 552,-

 • Måltidstrekk
  Måltidstrekk på 20% for frokost, 30 % for lunsj, 50% for middag skal alltid trekkes fra satsen for reiser over 12 timer med overnatting - kr. 754,-.
  Slik vi forstår det vil dette gjelde selv om den ansatte har krav på en av de andre satsene for dagsreiser.

 • Mobilt arbeidssted
  Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.

 • Makssats overnatting på hotell
  Øvre grense på kr. 1 800,- for dekning av overnatting på hotell eller lignende fjernes.

 • Nattillegg
  Nattillegget er uendret. Satsen for 2018 vil fortsatt være kr. 430,-.

 

Følgende endringer gjelder utenlandsavtalen:

 • Kilometergodtgjørelse
  Ved bruk av egen bil i utlandet gjelder samme satser som i innenlandsavtalen. Det betyr kr. 3,90,- uavhengig av antall kjørte km. I tillegg gjelder denne satsen ved bruk av el-bil i utlandet.

 • Satser for kostgodtgjørelse
  Reiser f.o.m 6 timer inntil 12 timer - satsen reduseres fra ⅔ av satsen i det aktuelle landet/byen, til 50% av gjeldende sats.

 • Reiser som varer ut over hele døgn (“6-timersregelen”)
  6 - 12 timer inn i neste døgn: 50% av kostsats for det aktuelle landet/byen.
  12 timer eller mer inn i neste døgn: full kostsats for det aktuelle landet/byen.

 • Måltidstrekk
  Måltidstrekk gjennomføres med samme trekk som ved reiser i Norge - 20% trekk for frokost, 30% trekk for lunsj, og 50% trekk for middag.
  Slik vi forstår det skal trekket alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for døgnreiser. Dette gjelder selv om den ansatte kun har krav på 50% av kostsatsen.

 • Kompensasjonstillegg
  Kompensasjonstillegget økes fra kr. 491,- pr. døgn til kr. 515,- pr. døgn.

 • Kostsats for hvert enkelt land
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal via ECA heretter beregne kostsatsene for hvert enkelt land. Tidligere har dette blitt gjort av utenrikstjenesten.

Nærmere informasjon kommer når statens særavtaler med kommentarer er publisert.

25 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"