avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Disse inntektene skal være med når du beregner sykepenger

av Vanja Ramsrud

Sykepenger skal beregnes på bakgrunn av historiske inntekter. Med andre ord er det arbeidstakers inntekter i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble arbeidsufør som danner grunnlaget for sykepengeutbetalingen. Det er folketrygdloven § 8-28 som angir hvor langt tilbake i tid beregningsperioden skal settes i det enkelte tilfellet. Hovedregelen er 3 måneder.

 

Når beregningsperioden er fastsatt, må arbeidsgiver vurdere hvilke inntekter som skal inngå i beregningen. Reglene om hvilke inntekter som skal med i sykepengegrunnlaget finner vi i folketrygdloven § 8-29.

 

Inntekt som er et resultat av arbeidstakers arbeidsinnsats

For at inntekten skal tas med i beregningen av sykepenger, må den være et resultat av arbeidstakers arbeidsinnsats. Det betyr at all lønnsinntekt som arbeidstaker mottar som følge av utført arbeid, skal med i grunnlaget. Dette gjelder uavhengig av hvordan lønnen beregnes og opptjenes.

 

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold

Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold, er også å anse som en del av arbeidstakerens ordinære lønn og inngår derfor i beregningsgrunnlaget for sykepenger. Dette kan f.eks være turnustillegg, skifttillegg, utetillegg etc.

 

Bonus

Bonus som er et resultat av arbeidstakers egen arbeidsinnsats og som bortfaller under fravær skal være med i beregningsgrunnlaget for sykepenger. Merk at begge vilkår må være oppfylt for at bonusen skal regnes med.

 

Godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager

Godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider som et tillegg per arbeidstime inngår i sykepengegrunnlaget.

 

Kompensasjon for overtid

Overtidskompensasjon, herunder overtidstimen og overtidstillegget, er lønn for arbeid utover alminnelig arbeidstid og inngår ikke i grunnlaget for sykepenger. Unntak fra dette er fast overtid som er pålagt som en del av arbeidsavtalen (dette gjelder bare for noen få særskilte yrkesgrupper i politiet, militæret, sjømenn). I slike tilfeller skal godtgjørelsen for dette arbeidet inngå.

 

Feriepenger

Feriepenger inngår ikke i beregningsgrunnlaget for sykepenger. Dersom det i beregningsperioden er utbetalt feriepenger i stedet for lønn, vil dette i utgangspunktet påvirke sykepengegrunnlaget ettersom feriepengene skal holdes utenfor. Dette har lovgiver løst ved at det i slike ferieperioder skal fastsettes en inntekt som om vedkommende hadde vært på jobb.


Utgiftsgodtgjørelser

Utgiftsgodtgjørelser skal dekke utgifter arbeidstaker har i forbindelse med utførelse av arbeidet, og skal som hovedregel ikke inngå i sykepengegrunnlaget. Unntak gjelder for de tilfeller der godtgjørelsen medfører et overskudd, mao. at godtgjørelsen er høyere enn den faktiske utgiften arbeidstaker har hatt. Det er det trekkpliktige beløpet som rapporteres til a-ordningen som anses som et overskudd, og som da skal inngå i grunnlaget for sykepenger.


Naturalytelser

Naturalytelser kan f.eks være at arbeidstaker har fri bil eller mobiltelefon/internett. Dersom arbeidstaker beholder naturalytelsen også under sykefraværet, skal den ikke inngå i sykepengegrunnlaget. Arbeidstaker kan da ikke anses å ha et inntektstap. Faller derimot naturalytelsen bort under sykefraværet skal den inngå i grunnlaget med den verdien som benyttes ved forskuddstrekk av skatt.

 

Lær mer

Beregning av sykepenger og reglene for beregningsperiode kan du lære alt om på vårt kurs “Sykepenger - det du må vite” Kurset tar også for seg andre viktige temaer innenfor sykepengeområdet, blant annet arbeidsgiverperiode, ansattes egenmeldingsrettigheter og spørsmålet om arbeidstaker nå fritt kan reise utenlands med sykepenger mm. Les mer om kurset, og meld deg på her.