avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvor mye ferie kan overføres?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hva skjer når arbeidstaker ikke har avviklet all ferien i løpet av ferieåret? Ferieåret 2020 har nå startet, og da er det mange som lurer på hva som skjer med feriedagene som ikke ble avviklet i løpet av 2019. Dette er klart regulert i ferieloven, som har bestemmelser for hvordan feriedager som ikke er avviklet på slutten av et ferieår skal håndteres.


Hvor lang ferie har arbeidstaker krav på?

Arbeidstaker har i henhold til ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager, eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si også lørdag. Ferieloven gir dermed rett på 4 uker og 1 dag ferie.

 

Ansatte over 60 har krav på tilleggsferie

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd.

Arbeidstaker har både en rett og en plikt til å avvikle denne ferien på lik linje som øvrig lovfestet ferie. Arbeidstaker kan kun motsette seg avvikling av denne tilleggsferien i den utstrekning opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

 

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet denne ferien i løpet av ferieåret, og dette ikke er pga manglende feriepengeopptjening, så skal de dagene av tilleggsferien som ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres til påfølgende ferieår.

 

Avtale overføring av ferie

Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager ferie til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring. Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

 

Automatisk overføring - sykdom og foreldrepermisjon

I noen situasjoner kan arbeidstaker nekte å avvikle ferie. Dette gjelder for eksempel dersom arbeidstaker er helt arbeidsufør, har foreldrepermisjon og mottar foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15, eller dersom arbeidstaker har omsorgspermisjon i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd.

 

Hvis arbeidstaker har ferie tilgode ved årets slutt som ikke er avviklet på grunn av en av årsakene som er nevnt over, skal de ikke avviklede feriedager overføres til påfølgende ferieår. Dette er ikke en valgmulighet arbeidstaker, eller arbeidsgiver har, men en overføring som skal gjøres uansett hva partene ønsker.

 

Eksempel: Kari blir syk i juli. Hun ble 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avvikler hun ikke ferie dette året, og 31.12 har hun igjen 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). Alle feriedagene, samt feriepengene tilhørende disse dagene, skal overføres til det påfølgende ferieåret.

 

Arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging av ferie

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at all ferien blir avviklet i løpet av ferieåret. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår.

 

Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

 

Husk feriepengene

Det er ikke kun feriedagene som skal overføres. Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

 

Dersom man tidligere på året, for eksempel i juni, utbetalte alle feriepengene samlet, samtidig som man foretok et trekk for ferie, så er det lønn for de feriedagene som er trukket, men ikke avviklet, som skal overføres til påfølgende ferieår.

 

Avtalefestet ferie ikke regulert av ferieloven

De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs. 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager. Man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie.

 

Disse avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere til hvordan disse dagene skal håndteres.

 

Avtalefestede feriedager kan, med mindre avtalen har noen begrensninger på dette, for eksempel avtales overført til neste år. Dette vil da være i tillegg til de 12 virkedagene ferie, (2uker), som man kan overføre etter ferielovens regler. Det kan også avtales at den avtalefestede ferien skal slettes, og at feriepengene tilhørende disse dagene utbetales.

 

Lær mer om feriereglene

På vårt halvdagskurs om ferie og feriepenger, kan du lære mer om hvordan arbeidsgiver skal planlegge ferieavviklingen, hvordan ferie skal håndteres ved blant annet sykdom, foreldrepermisjon og oppsigelse, samt hvordan feriepenger skal utbetales korrekt. Les mer og meld deg på her.