Mine områder
Hjelp

Fedrekvoten - hvor fleksibelt er uttaket?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎09-06-2021 11:14 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon er regulert i folketrygdloven kapittel 14. Stønadsperioden for foreldrepenger kan deles inn i mødrekvote, fedrekvote, og en fellesperiode som foreldrene selv kan velge hvordan de skal fordele. 1. juli i år ble lengden på fedrekvoten endret.

 

Lengden på fedrekvoten

Ved fødsel er stønadsperioden for foreldrepenger 49 uker med full sats eller 59 uker med redusert sats. Ved adopsjon er stønadsperioden 46 uker med full sats eller 56 uker med redusert sats. En del av denne stønadsperioden er forbeholdt far, så sant vilkårene for fedrekvote er oppfylt.

 

Dersom barnet blir født/adoptert 1. Juli 2018 eller senere, så er lengden på fedrekvoten 15 uker. For fødsel/adopsjon til og med 30. Juni 2018, er fedrekvoten på 10 uker. For at far skal ha rett til fedrekvote, så er det et vilkår at både far og mor har opptjent seg rett til foreldrepenger. Det vil si at der far har opptjent seg rett til foreldrepenger, men ikke mor, så vil ikke far ha rett på fedrekvote.

 

Hvis far har rett på fedrekvote, men ikke tar ut stønadsperioden, så vil foreldrene miste disse 15 ukene av stønadsperioden. Unntaket er dersom mor har søkt og fått innvilget å få fedrekvoten overført til seg. Grunnlaget for slik overføring kan være dersom far enten på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller er innlagt i helseinstitusjon.

 

Har far ikke opptjent rett til foreldrepenger, overføres stønadsukene med fedrekvote til mor.

 

Uttak av fedrekvoten

Fedrekvoten kan som hovedregel tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Unntaket er ukene før termin og de første 6 ukene etter fødsel, da disse ukene er forbeholdt mor.

 

Far kan enten velge å ta fedrekvoten sammenhengende, eller å benytte seg av fleksibelt uttak av stønadsperioden. Fleksibelt uttak vil si at man enten mottar graderte foreldrepenger, eller at man utsetter stønadsperioden. Dersom man ønsker å utsette fedrekvoten er det viktig å merke seg at NAV må ha mottatt søknaden om utsettelse senest siste dag i fellesperioden. Dersom søknad mottas av NAV senere enn dette, vil det føre til en avkortning av stønadsperioden dag for dag.

 

I motsetning til uttak av fellesperioden, så stilles det ikke krav til mors aktivitet når fedrekvoten tas ut. Det vil si at mor f.eks. kan være hjemme i ulønnet permisjon samtidig som far tar ut sin fedrekvote.

 

Mor er alene om omsorgen

I de tilfellene der mor er alene om omsorgen for barnet, og hun har rett til foreldrepenger, vil hun få overført ukene med fedrekvote til seg. Mor og far kan imidlertid avtale at far allikevel skal få ta ut fedrekvoten. Far må da søke om foreldrepenger, og sende NAV en bekreftelse fra mor på at far har omsorgen for barnet de dagene det søkes om uttak av fedrekvoten.

 

Fedrekvote og ferie

Far kan avvikle ferie i stønadsperiode med fedrekvote. Han kan da enten søke om å utsette fedrekvoten med lovbestemt ferie, da vil foreldrepengene stanses når han avvikler ferie, eller han kan avvikle ferie og fedrekvote parallelt. Dersom han avvikler ferie og fedrekvote samtidig, vil han motta både foreldrepenger og eventuelt opptjente feriepenger i denne perioden.

 

Mor er ufør

Far har en selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger dersom mor er ufør. Far kan, uten at det stilles krav til mors aktivitet, ta ut foreldrepenger i samme antall stønadsdager som fedrekvoten hvis mor mottar uføretrygd fra folketrygden.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"