Mine områder
Hjelp

Hjemmekontor i utlandet - har du tenkt på konsekvensene?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎21-03-2022 15:48 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Hjemmekontor har de siste årene blitt en vanlig praksis, og vi ser at stadig flere ønsker å arbeide på hjemmekontor i utlandet. Er dette ok, og hva bør arbeidsgiver tenke på i slike tilfeller?

 

Arbeidsrettslig

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjerne avtale at arbeidstaker arbeider på hjemmekontor i utlandet, men dette er ikke noe arbeidstaker kan kreve.

 

Blir arbeidsgiver og arbeidstaker enige om at arbeidstakeren skal arbeide i utlandet, og dette skal vare i lenger enn en måned, så må det inngås en skriftlig arbeidsavtale før avreise, jfr aml § 14-7.

 

Avtalen må som et minimum inneholde følgende:

  • varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
  • valutaen vederlaget skal utbetales i,
  • eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,
  • eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise.

I tillegg skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Du kan lese mer om innholdskravene til denne avtalen på Visma blogg.

 

Det er viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til hvilket lands lover som vil være gjeldende i arbeidsforholdet ved arbeid fra utlandet. Er det lovgivningen i det landet arbeidsgiver holder til i, eller i det landet arbeidstaker arbeider fra man må forholde seg til? Arbeidsgiver bør avklare hvilke konsekvenser det har vedrørende skatt, arbeidsgiveravgift, rapportering og trygderettigheter som pensjon, sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger. Arbeidstid, ferie og forsikringer er andre viktige tema å få på plass før en ansatt reiser ut av Norge. Det er viktig at dette er noe arbeidsgiver har tenkt på før arbeidet i utlandet starter, slik at begge parter har en klar oppfattelse av hvilke rettigheter og plikter de har.

 

Har du fått med deg at det er vedtatt endringer i forskriften som regulerer arbeid på hjemmekontor? De nye reglene trer i kraft 1. juli 2022. Du kan lese mer om dette her.

 

Trygderettslig

Arbeid i utlandet kan ha betydning for arbeidsgivers betaling av arbeidsgiveravgift og betaling av trygdeavgift. Selv om man har en norsk arbeidsgiver, så betyr ikke det nødvendigvis at man er medlem av norsk folketrygd.

 

Det er viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver å avklare dette. Dette blant annet fordi hvilket lands trygdelovgivning man er omfattet av påvirker rettigheter og plikter ved egen sykdom, syke barn og ved fødsler og adopsjon. Dersom man skal være omfattet av norske regler om sykepenger, egenmelding, sykt barn dager, foreldrepenger, OTP mm, så kreves det medlemskap i norsk folketrygd. Det er altså ikke nok å være ansatt av en norsk arbeidsgiver for at disse reglene skal være gjeldende. Er man medlem av et annet lands trygdeordning, så vil man være omfattet av dette landets trygderegler.

 

Det er ulike regler for ulike land, og for hvor lenge det skal arbeides i utlandet. Det er viktig å merke seg at noen land har registreringsplikt og rapporteringsplikt allerede fra første arbeidsdag. Dette kan også gjelde for arbeid på hjemmekontor, og selv om man arbeider for en norsk arbeidsgiver.

 

Når man skal avklare trygdetilhørighet, så må man først finne ut hvilke regler som gjelder for den aktuelle arbeidstakeren. Det er tre ulike “grupper” man kan plassere arbeidstaker i for å finne ut hvilke regler som er aktuelle. Dette er følgende:


Vi anbefaler at arbeidstaker ved arbeid i utlandet kontakter NAV, eventuelt trygdemyndigheten i det landet man arbeider fra, for en nærmere avklaring av trygdemedlemskapet. NAV har også god informasjon om dette på sine nettsider. Du kan lese mer om dette her.

 

Skattetrekk og rapportering av lønn

Som arbeidsgiver skal du som hovedregel trekke skatt, beregne og innbetale arbeidsgiveravgift, og rapportere lønn og ytelser gjennom A-meldingen.

 

Når en ansatt har anledning til å utføre arbeid for arbeidsgiver fra en leilighet eller hytte i utlandet, skal lønnen innrapporteres som lønn opptjent i utlandet med angivelse av landkode. Naturalytelser skal også som hovedregel rapporteres med landkode.

 

Her er lenker til a-ordningen sin veiledning:

Dersom ansatt ikke er medlem av norsk trygd, skal det ikke beregnes norsk arbeidsgiveravgift. I slike tilfeller må du sjekke hvilke plikter du har som arbeidsgiver i landet hvor din ansatt jobber fra “hjemme- eller hyttekontor”.

 

En norsk arbeidstaker som jobber fra hjemmekontor i utlandet vil fortsatt være skattepliktig til Norge. Arbeidstaker vil også kunne bli skattepliktig etter intern rett i arbeidslandet når arbeidet utføres der.

 

Hvis arbeidsoppholdet i utlandet er mer enn 183 dager eller hvis hjemmekontoret anses som et fast driftssted, blir arbeidstaker også skattepliktig til arbeidslandet. Norge har skatteavtale med mange land, noe som hindrer at arbeidstaker blir “dobbeltbeskattet”.

 

Som arbeidsgiver skal du forholde deg til innlest skattekort. Det er ikke norsk arbeidsgivers ansvar hvis arbeidstaker har “hjemmekontor” i et land Norge ikke har skatteavtale med, og at arbeidstaker dermed trekkes skatt i Norge og må innbetale skatt til arbeidslandet. I slike tilfeller bør arbeidstaker kontakte skatteetaten og få utskrevet nytt skattekort.

 

Det er imidlertid god personalpolitikk at arbeidsgiver informerer sine ansatte om forhold rundt trygdemedlemskap og skatt før det innvilges at ansatt kan arbeide fra hjemmekontor i utlandet.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"