Mine områder
Hjelp

Hvilke rettigheter har arbeidstaker som blir syk i ferien?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎08-06-2021 13:59 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidstaker som blir syk i ferien, vil på visse vilkår kunne ha krav på ny ferie. I ferieloven § 9, nr. 1 er det regulert hvordan sykdom i ferien skal håndteres. Bestemmelsen gir arbeidstakere rettigheter både når sykdom inntrer før ferieavviklingen starter, og når sykdom inntrer i ferien.

 

Sykdom før ferien

Når arbeidstaker er syk før ferien starter, har arbeidstaker rett til å kreve at alle feriedagene skal utsettes til senere i ferieåret.

 

Det er noen vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne kreves utsettelse. For det første må arbeidstaker være helt arbeidsufør. Gradert sykmelding gir med andre ord ikke rett til å kreve utsatt ferie. Arbeidsuførheten må i tillegg dokumenteres med en legeerklæring, og arbeidstaker må fremsette krav om å få utsatt ferien senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien starter.

Ved utsettelse av ferie på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden.

 

Eksempel:
Per har avtalt tre uker ferie fra 1. juli - 19. juli, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien. Han er syk i en uke, og er frisk igjen 7.juli. Han må da komme tilbake på jobb 8. juli. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt, da han ved å utsette ferien pga sykdom før ferien, har utsatt hele ferieperioden. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at ferien fortsetter når han er frisk 8.juli, men ingen av partene kan kreve det.

 

Sykdom i ferien

Dersom arbeidstaker blir syk i ferien, kreves det også hel arbeidsuførhet samt legeerklæring, for å ha rett til å utsette ferien.

 

For å få feriedagene utsatt, må arbeidstaker kreve dette. Kravet om utsettelse må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Dagene som kan kreves utsatt som følge av sykdom i ferien, er det samme antall virkedager som arbeidstaker var syk i ferien. Dagene som utsettes skal gis som ny ferie senere i ferieåret.

 

Eksempel:
Kari har hatt 4 uker ferie. I disse 4 ukene var hun syk i 8 dager. Hun har en legeerklæring på at hun var helt arbeidsufør disse dagene. Kari kan da kreve å få utsatt 8 dager ferie til senere i ferieåret.

 

Har arbeidstaker krav på sykepenger

Dersom arbeidstaker blir syk under ferie, er det da slik at han/hun alltid vil ha krav på sykepenger? Svaret på dette er nei. Arbeidstaker kan ha rett på sykepenger, men retten vil avhenge av at alle vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt. Det stilles i folketrygdloven blant annet krav til hvor man oppholder seg når man blir arbeidsufør, at man har riktig dokumentasjon på fraværet, og at arbeidsgiver varsles om sykefraværet første hele fraværsdag. Det er altså ikke nok med at det kun kan dokumenteres arbeidsuførhet for at retten til sykepenger skal foreligge.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"