avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Tips til deg som skal ansette sommervikar

av Vanja Ramsrud (Oppdatert ‎08-06-2021 13:59 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Mange arbeidstakere avvikler hovedferien sin i løpet av sommermånedene. For å holde driften i gang i denne perioden er det mange virksomheter som derfor har behov for å ansette vikarer. Her er noen tips til hva arbeidsgiver bør tenke på når sommervikaren skal ansettes.

 

Skal arbeidstaker ansettes fast eller midlertidig?

Hovedregel i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast. Midlertidig ansettelse er kun tillatt der det foreligger et særskilt grunnlag som angitt i arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd. Litt avhengig av hva slags arbeid sommervikaren skal utføre er det flere grunnlag for midlertidig ansettelse som kan være aktuelle i en slik situasjon.

 

Arbeid av midlertidig karakter
Dette kan være grunnlag for midlertidig ansettelse av sommervikaren der arbeidet knytter seg til til et bestemt oppdrag eller der arbeidet er å anse som sesongarbeid. Sistnevnte forutsetter at arbeidet bare kan utføres til bestemte tider av året, for eksempel arbeid i turistsesongen og servering ved utesteder om sommeren. I forarbeidene til loven er det angitt at også klart avgrenset sesongarbeid vil kunne oppfylle vilkåret, selv om arbeidskraftbehovet oppstår regelmessig.

 

Vikariat
Et vikariat vil si at den som ansettes jobber i stedet for en annen eller andre. Mange sommervikarer vil nok falle i denne kategorien nettopp fordi de fyller det arbeidskraftbehovet som oppstår når de andre ansatte avvikler ferie. Merk at det i utgangspunktet ikke er noe krav om at vikaren utfører samme arbeid som den eller de vedkommende vikarierer for. Arbeidsgiver kan med andre ord foreta en intern omfordeling av arbeidsoppgaver ved fravær.

 

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
Dette innebærer at arbeidsgiver kan ansette uten å måtte begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse. Den som ansettes kan delta i ordinære arbeidsoppgaver uten ytterligere begrunnelse.

En sommervikar vil kunne ansettes på generelt grunnlag, men bestemmelsen innebærer noen begrensninger som arbeidsgiver bør være klar over. Denne typen ansettelse kan ikke ha en varighet på mer enn 12 måneder, og ansettelser på generelt grunnlag kan ikke overstige mer enn 15 % av arbeidstakerne i virksomheten.

Dersom arbeidstakeren ikke får tilbud om ny stilling etter avtaleperiodens utløp, vil det i tillegg inntre en karantene. Det betyr at arbeidsgiver de neste 12 månedene ikke vil ha anledning til å ansette en ny person på generelt grunnlag for å utføre arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten.

 

Arbeidsavtale

Det skal opprettes skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det inngås en skriftlig arbeidsavtale.

 

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås umiddelbart.

 

Alle arbeidsavtaler skal opprettes i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6, som angir minimumskrav for hva en arbeidsavtale skal inneholde. Merk at dersom arbeidsforholdet er midlertidig, skal grunnlaget for midlertidig ansettelse fremgå av arbeidsavtalen.

 

Hva har arbeidstaker krav på i lønn?

Hva arbeidstaker skal ha i lønn er i utgangspunktet et spørsmål som må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom bedriften er bundet av en tariffavtale, kan det imidlertid være bestemmelser om lønn i disse avtalene som avgjør hva arbeidstakeren har krav på.

 

I enkelte bransjer er det innført minstelønn. Dette skjer gjennom allmenngjøringsforskrifter som fastsetter regler om minstelønn i ulike bransjer. Allmenngjøringsforskriftene gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift, og gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere. På arbeidstilsynet sine nettsider ligger en oversikt over hvilke bransjer som omfattes av allmenngjorte tariffavtaler.

 

Ferie/feriepenger

Også ansatte i kortvarige arbeidsforhold omfattes av ferieloven og har krav på feriepenger. Feriepengene skal beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, det er med andre ord ikke lov å inkludere feriepengene i lønna. Når arbeidsforholdet avsluttes har arbeidstaker krav på å få utbetalt feriepengene som er opptjent.

 

Arbeidstid/Overtid

Sommervikaren omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på lik linje med andre arbeidstakere. Det betyr at det er klare rammer i loven for hvor mange timer en arbeidstaker samlet kan jobbe i løpet av 24 timer/7 dager, og for hvor mange overtidstimer den enkelte lovlig kan jobbe.

 

Regler for arbeid av barn og ungdom

Arbeidsmiljøloven kapittel 11 setter grenser for arbeidsgivers mulighet til å ansette barn og ungdom. Begrensningene er begrunnet i at barn og ungdom har behov for et særlig vern, og at de ikke utsettes for skadelig arbeid, eller at arbeidet som går ut over skolearbeidet.

 

-Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid, men med unntak for deltakelse i filminnspilling eller teater, der det tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Det må også gis skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og det må foreligge forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

 

-For barn fra 13-15 år utvides rammene for arbeid noe. Barn som har fylt 13 år kan utføre "lett" arbeid, f.eks. kontor- og butikkarbeid.

 

-Ungdom mellom 15-18 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Arbeidsgiver må gjøre en vurdering av dette i hvert enkelt tilfelle
og eventuelt gjøre det som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling for arbeidstakeren.

Merk at visse typer arbeid er forbudt å utføre av personer under 18 år. I forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 12-6 gis en oversikt over hvilke type arbeid som omfattes av dette forbudet.

 

-Arbeidstaker som har fylt 18 år kan ta de aller fleste jobber, men noen typer arbeid har egne aldersgrenser.

 

Skattekort - frikort

Arbeidsgiver må bestille skattekort for alle ansatte. Dette kan gjøres via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet. Ungdom som skal ha skattekort/frikort, må selv bestille dette. Har de flere arbeidsgivere, kan de selv fordele fribeløpet mellom dem. Det vil forenkle arbeidet på «lønningskontoret» hvis bedriften informerer sommervikaren om rutiner vedrørende skattekort/frikort ved ansettelsen.