Mine områder
Hjelp

Nå bør arbeidsgiver planlegge ferie

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-11-2022 13:00 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Mange arbeidstakere har igjen feriedager som det må legges en plan for hvordan skal avvikles. Arbeidsgiver bør nå planlegge hvordan restferien til de ansatte skal avvikles, slik at det er tid før ferien til å overholde drøftningsplikten og fristen i ferieloven vedrørende underretning.

 

Antall feriedager

Ferieloven gir arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager, eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si også lørdag. Ferieloven gir dermed rett på 4 uker og 1 dag ferie.

 

I tillegg til ferielovens ferie, så har mange virksomheter avtaler om ekstra ferie. Det vanlige ved slike avtaler er at potten med feriedager fylles opp slik at man totalt har 5 uker ferie.

 

Ferieloven gir også rett på ekstra ferie når arbeidstaker når en viss alder. Fra det året arbeidstaker fyller 60 år, gis det ekstraferie på 6 virkedager. Deles denne ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

 

Hovedferie og restferie

En ting er hvor mange dager ferie arbeidstaker har krav på å få avvikle, noe annet er når de har rett til å avvikle den. Ferieloven § 7 skiller mellom hovedferie og restferie. Forskjellen på de to definisjonene er når på året arbeidstaker kan kreve å få avvikle ferie.

 

Hovedferie kan arbeidstaker kreve å avvikle i hovedferieperioden, som er 1. juni til 30. september. I denne perioden kan arbeidstaker kreve å få avvikle 3 uker ferie i sammenheng.

 

Det står da igjen 1 uke og 1 dag av den totale ferien som arbeidstaker har krav på innenfor ferieåret. Disse dagene er definert som restferie.

 

I tillegg kommer eventuell avtalefestet ferie. Det er opp til avtalen når denne eventuelt skal avvikles.

 

Kan kreves samlet

Arbeidstaker kan ikke kreve å få avvikle restferien på et spesielt tidspunkt, men kan kreve at den skal avvikles i løpet av ferieåret, og at den skal avvikles samlet. Det vil si at dersom arbeidsgiver f.eks. fastsetter at arbeidstaker skal avvikle restferien med en dag i uken, så kan arbeidstaker protestere og kreve å få avvikle dagene samlet.

 

Det er arbeidsgiver som bestemmer når på året restferien skal avvikles. Hvis arbeidsgiver, for eksempel, gir arbeidstaker beskjed om at 1 uke og 1 dag skal avvikles i slutten av februar, så er dette innenfor arbeidsgivers styringsrett.

 

Drøfting og underretning

Ferieloven har regler vedrørende drøfting og underretning av ferie som gjør at arbeidsgiver bør starte ferieplanleggingen i god tid før ferien faktisk skal avvikles. 

 

Når det gjelder drøfting av ferien, så skal arbeidsgiver i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid, jfr ferieloven § 6 (1). Begrepet ”i god tid” er et skjønnsmessig begrep og inneholder ikke noen klar frist for når drøftingene senest må gjennomføres. Likevel må drøftingene gjennomføres så tidlig at det er mulig for arbeidstaker å påvirke plasseringen av ferien.

 

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette, jfr ferieloven § 6 (2). Med ”særlige grunner” tenker man her spesielt på driftsmessige forhold. Det skal nokså mye til før det foreligger tilstrekkelige grunner for at arbeidsgiveren ikke skal overholde underretningsplikten.

 

For at arbeidsgiver skal klare å holde disse fristene, så er det altså viktig at ferieplanleggingen gjøres i god tid, slik at drøftingsplikten og underretningsfristen overholdes.

 

Kan restferien slettes?

Som hovedregel skal all ferie avvikles i løpet av ferieåret. Det er mulig til å avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie, (2 uker), til neste ferieår. Merk at dette avhenger av at begge partene er enige, ingen kan altså kreve slik overføring av ferie til påfølgende ferieår. Du kan lese mer om reglene for overføring av feriedager på Visma Blogg.

Dersom arbeidstaker har manglende feriepengeopptjening, kan de feriedagene man ikke har feriepenger til å dekke lønnsbortfallet for slettes dersom arbeidstaker ønsker det. Det kan du lese mer om her.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også!

I en av våre RegelPODer snakker vi mer om restferie og reglene for denne. Hør episoden her.

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod  her: høre podcast

 

Utbetaling av feriepenger

Det er ferieloven § 11 som styrer hvordan feriepengene skal utbetales. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

 

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Det vil si at dersom arbeidstaker avvikler 1 uke og 1 dag ferie i februar, så skal tilsvarende del av feriepengene utbetales i forbindelse med avviklingen av denne ferien.

 

Årsoppgjørskurs

Hva må du tenke på ved årsskifte når du arbeider med lønn, skatt og personal?

På vårt årsavslutningskurs for deg som jobber med lønn og personal, ser vi nærmere på hva arbeidsgiver må tenke på ved årsskifte når det gjelder lover og regler.

Kurset arrangeres som live digitalt kurs og som fysisk kurs i Visma sitt auditorium på Skøyen i Oslo.

Fysisk kurs på Skøyen.

Digitalt kurs.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"