Mine områder
Hjelp

Nytt toleransebeløp for slitertillegg

av Ivar Grøndahl1

Slitertillegg er en ekstra ytelse for de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

 

En arbeidstaker kan tidligst ta ut slitertillegg etter fylte 62 år. Slitertillegg må tas ut før arbeidstakeren fyller 65 år.

 

Slitertillegg ytes til arbeidstaker født i 1957 eller senere, og er betinget av at arbeidstakeren:

  • har fått innvilget AFP fra Fellesordningen for avtalefestet pensjon,
  • på uttakstidspunktet for AFP var ansatt i foretak tilsluttet Sliterordningen eller SO Spekter, og
  • har hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen som ikke overstiger 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden)

Slitertillegg faller bort dersom mottakeren etter første utbetaling av slitertillegg mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr. 28.000 (toleransebeløp) i løpet av et kalenderår. 

 

Toleransebeløpet er justert fra kr 15.000 til kr 28.000, endringen vil gjelde fra og med kalenderåret 2023. 

 

Med brutto arbeidsinntekt menes lønn og tilsvarende ytelser . Det betyr at også enkelte ytelser fra NAV (bl.a. dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger), vil kunne medføre bortfall av slitertillegg.

 

Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 28.000 er overskredet. Når retten til slitertillegg har falt bort, kan nytt slitertillegg ikke innvilges.

 

Du kan lese mer om slitertillegget på Fellesordningen for AFP sine sider

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"