Mine områder
Hjelp

Oversikt over foreslåtte regelendringer

av Sven Ivar Lønneid

Det foreligger en rekke forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke endringer som er på gang. De foreslåtte endringene vil ha betydning for arbeidsgivere. 

 

Regjeringen foreslår nye regler i arbeidsmiljøloven for å gjennomføre EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv. Lovforslaget ble sendt ut på høring 29. juni 2022. Høringsfristen er 20. oktober 2022. Du finner regjeringens høringsbrev mm her

 

Lovforslaget innebærer blant annet følgende endringer i arbeidsmiljøloven: 

 
Nye krav til den skriftlige arbeidsavtalen

Flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen. Av nye opplysninger kan nevnes: 

 • Identiteten til innleievirksomheten ved innleie fra bemanningsforetak. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent. 
 • ansattes rett til kompetanseutvikling. Bestemmelsen er ment å innebære en informasjonsplikt med hensyn til omfanget av opplæring og generell opplæringspolitikk, og innebærer ikke en plikt for arbeidsgiver til å gi detaljert informasjon om opplæringen eller til å liste opp alle opplæringstilbud.
 • betalt fravær. Bestemmelsen forplikter arbeidsgiver til å gi skriftlig opplysning om retten til betalt fravær – nærmere bestemt varigheten av slikt fravær – betalt av arbeidsgiver. Fravær uten betaling eller der betaling kun skjer fra andre, som folketrygden, vil ikke omfattes. Fravær der arbeidsgiver supplerer med lønn på toppen av ytelser fra andre, vil derimot omfattes. 
 • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet. Forslaget vil innebære at arbeidsgiver i arbeidsavtalen skal opplyse om reglene som gjelder for fremgangsmåte og prosedyre dersom en av partene ønsker å gå til oppsigelse, og dersom arbeidsgiver vil avskjedige arbeidstaker. Forpliktelsen kan oppfylles ved å henvise til lover, forskrifter mv.
 • sosiale sikringsordninger. For å gjennomføre dette kravet, foreslår departementet derfor at det inntas en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som pålegger arbeidsgiver å informere og opplyse om, ytelser i regi av arbeidsgiver i forbindelse med sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, yrkesskade og yrkessykdom, pensjon, alderdom, uførhet, arbeidsledighet og til etterlatte, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse
I tillegg foreslåes det endringer i eksisterende innholdskrav:
 • arbeidsplassen, dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass skal arbeidsavtalen enten gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted. En slik ny presisering antas å kunne være særlig hensiktsmessig for arbeidstakere som jobber via digitale plattformer, ved fjernarbeid og andre lignende arbeidsforhold.
 • lønn, det inntas et krav om at de ulike komponentene av lønnsutbetalingen skal angis særskilt. Med dette menes ikke bare at lønn, tillegg og godtgjøringer skal skilles fra hverandre, men også at eventuelle ulike komponenter innenfor disse kategoriene skal spesifiseres særskilt. Dette innebærer blant annet at kontantytelser, naturalytelser, overtidsbetaling, bonuser og andre ytelser som arbeidstakeren mottar direkte eller indirekte for sitt arbeid skal angis særskilt.
 • arbeidstid, arbeidsavtalen skal opplyse om ordninger for vaktendringer. 
Når innholdskravene til arbeidsavtalen ikke er oppfylt
 • det foreslås en bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler. Bestemmelsen medfører at dersom det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn.
 • hvis det ikke er opplyst noe om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn og det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.
Kortere frister
 • fristen til å sørge for at en arbeidsavtale er på plass, foreslås forkortet fra 1 måned til 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte.
 • fristen for å innta endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen foreslås forkortet fra en måned til den dagen endringene trer i kraft.
Flere regler om varighet og bruk av prøvetid
 • det foreslås en skjerpelse når det gjelder prøvetidens lengde ved midlertidige ansettelser, ved å stille krav om at prøvetiden i slike tilfeller skal stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.
 • videre foreslås det å lovfeste at det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid ved fornyelse av midlertidig kontrakt eller overgang fra midlertidig til fast ansettelse dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har stått i.
Strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid
 • lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid og ordninger for vaktendringer, jf. § 10-3. Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Ved uforutsigbare arbeidstidsordninger skal denne informasjonen inkludere hvilken varslingsfrist som gjelder før oppstart av arbeid, jf. § 10-3, og innenfor hvilke dager og tidsrom arbeidstaker kan pålegges arbeid. 
 • ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid, og avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd.   

(forslagene til endringer angitt i kursiv i teksten over)

 

 • forslaget innebærer blant annet at arbeidstaker skal som hovedregel varsles senest to uker i forveien ved fastsettelse av arbeidsvakt og eventuelle endringer. Den ansatte kan avvise arbeidet uten negative følger når fristen ikke er oppfylt. 


Tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Det ble i 2019 oppnevnt et eget utvalg som blant annet har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. De leverte sin NOU 2021:9 23. juni 2021. Du kan lese denne her: NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

 

I NOU 2021:9 ser utvalget særlig på reglene om arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven og forholdet mellom det å være arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker, arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven og arbeidsgiverfunksjoner, midlertidige ansettelser innleie av arbeidskraft og bruken av entreprise/tjenestekjøp fra andre virksomheter, arbeidsmiljø, samarbeid og arbeidstakeres medvirkning og medbestemmelse. 

 

Utvalgets hovedforslag: 

 • tydeliggjøring av arbeidstakerbegrepet 
 • tydeliggjøring av arbeidsgiveransvaret og lovfesting av delt arbeidsgiveransvar 
 • styrking av arbeidstakermedvirkning på selskaps- og konsernnivå
 • fortrinnsrett og undersøkelse av annet passende arbeid i konsern
 • fjerne fri adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder etter aml. § 14-9 (2) f. Vedtatt og trådt i kraft 01.07.2022. Du kan lese mer om dette her.

 

RegelPOD

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod her eller der du pleier å høre podcast.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"