Mine områder
Hjelp

Plikt til å gjennomføre lønnskartlegging etter kjønn

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎16-12-2021 14:36 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven med ikrafttreden 01.01.2020. Endringene medfører blant annet at aktivitets- og redegjørelsesplikten styrkes fra nyttår.

 

Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres, herunder får visse arbeidsgivere en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn. Styrkingen innebærer videre at alle arbeidsgivere pålegges en dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt.

 

Oppsummert består endringene bl.a i:

  • den generelle plikten til å fremme likestilling utvides

Utvidelsen innebærer at arbeidsgivers aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering utvides til å innebære at arbeidsgiver må ha fokus på forhold som kan føre til diskriminering som skjer på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig. (sammensatt diskriminering)

 

  • private virksomheter med mellom 20-50 ansatte får flere plikter

Når en av arbeidslivets parter krever det (forutsetter at enten arbeidsgiver eller de tillitsvalgte krever dette) skal disse virksomhetene følge tilsvarende arbeidsmetode som offentlige virksomheter og større private virksomheter anvender på likestillingsarbeidet, jf likestillings og diskrimineringslovens §26 andre ledd. Dette innebærer bl.a risikokartlegging og iverksettelse av tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold.

 

  • aktivitetsplikten utvides - kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid og lønn fordelt etter kjønn

Arbeidsgiver skal annethvert år gjennomføre en lønnskartlegging fordelt etter kjønn, og dokumentere dette. Arbeidsgiver skal også kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid, der den ansatte ønsker å jobbe mer, jf ldl § 26 andre ledd bokstav a). 

 

  • dokumentasjon og redegjørelsesplikt

Virksomheter med færre enn 20 ansatte vil ikke omfattes av redegjørelsesplikten, men i stedet pålegges en dokumentasjonsplikt. 

 

Dokumentasjonsplikten medfører en plikt til å dokumentere arbeidet knyttet til likestilling og til å oppbevare dette. Det vil ikke være krav om at dokumentasjonen offentliggjøres, men at den på oppfordring skal fremlegges for ansatte og de tillitsvalgte, samt Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.

 

Private virksomheter med mellom 20-50 ansatte blir på samme måte ilagt en dokumentasjonsplikt, men dersom en av arbeidslivets parter krever det får de en redegjørelsesplikt. Private virksomheter med mer enn 50 ansatte pålegges derimot en redegjørelsesplikt. Plikten innebærer at arbeidsgivere skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. redegjørelsen skal gis i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"