avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Retten til å utsette eller gradere foreldrepengene

Vanja Ramsrud

Utgangspunktet for foreldrepengeperioden er at den løper sammenhengende i 59 eller 49 uker fra permisjonsstart. Loven åpner imidlertid for at foreldre kan velge et mer fleksibelt uttak av foreldrepenger ved at stønadsperioden på visse vilkår kan utsettes eller graderes.

 

Utsettelse av stønadsperioden

Utsettelse av stønadsperioden innebærer at stønadsdager forskyves og tas ut på et senere tidspunkt i perioden.

 

Vilkårene for å kunne utsette uttaket av foreldrepenger er enten at arbeidstaker skal avvikle lovbestemt ferie, jobbe på heltid eller at vedkommende på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet. Også tilfeller der forelderen eller barnet er innlagt i helseinstitusjon vil gi rett til å utsette stønadsperioden for foreldrepenger.

 

  • Ferie

Når det gjelder utsettelse av stønadsperioden på grunn av ferie, presiseres det i loven at det kun er den lovbestemte ferien som gir rett til utsettelse. NAV har gitt uttrykk for at det er opp til arbeidsgiver å vurdere om det er lovbestemt eller avtalefestet ferie som skal avvikles, og at NAV i slike tilfeller vil legge til grunn de opplysninger som arbeidsgiver gir.

 

  • Arbeid på heltid

I forhold til å søke utsettelse på grunn av arbeid på heltid er det et tilleggsvilkår at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Kravet til jobb på heltid innebærer at arbeidstaker må jobbe i 100 % stilling. En deltidsansatt vil med andre ord ikke ha rett til utsettelse av stønadsperioden ved å gjenoppta sin deltidsstilling.

 

  • Avhengig av hjelp til å ta seg av barnet

Også de tilfeller der stønadsmottaker på grunn av sykdom eller skade er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet gir rett til utsettelse av stønadsperioden. Et tilleggsvilkår her er at dette behovet dokumenteres med legeerklæring.  

 

Gradert uttak av foreldrepenger

Gradert uttak av foreldrepenger betyr at arbeidstaker kombinerer uttak av foreldrepenger med delvis arbeid. I utgangspunktet kan hele stønadsperioden for foreldrepenger graderes, med unntak av de ukene som er forbeholdt mor i forbindelse med fødsel, dvs 3 uker før fødsel og de første 6 ukene etter fødsel.

 

Det er et vilkår for gradert uttak at det foreligger en skriftlig avtale med arbeidsgiver om delvis arbeid. Hver av foreldrene kan bare ta gradert uttak ut fra avtale med én arbeidsgiver av gangen.

 

Gradering av foreldrepenger tar alltid utgangspunkt i en 100 % stilling. Foreldrepengene utgjør da differansen mellom en 100 % stilling og den stillingsandelen arbeidstaker har. Det samme gjelder i de tilfeller en arbeidstaker har en deltidsstilling. F.eks vil en arbeidstaker med en 50 % stilling kunne gjenoppta arbeidet fullt ut samtidig som vedkommende kan motta 50 % foreldrepenger. En arbeidstaker som jobber fullt i en 100 % stilling vil derimot ikke ha mulighet til å motta foreldrepenger samtidig.

Loven åpner også for at foreldrene kan ta ut graderte foreldrepenger samtidig. Hovedregelen er at slikt samtidig uttak ikke kan overstige 100 %.   

 

Både utsettelse og gradering av foreldrepenger innebærer at stønadsperioden forlenges. En begrensning i hvor lenge uttaket kan strekkes ut i tid fastsettes i loven ved at siste frist for uttak av foreldrepenger er dagen før tre år etter omsorgsovertakelsen eller fødselen. Uavhengig av om uttaket av foreldrepenger er lovlig forskjøvet etter reglene om utsettelse eller gradering, så kan altså stønadsperioden aldri forlenges utover tre år. Foreldrepenger som ikke er tatt ut innen dette tidspunktet vil bortfalle.

 

Digital inntektsmelding

Nytt fra 2019, er at arbeidsgiver skal rapportere avtaler om heltidsarbeid, gradert arbeid og/eller perioder med lovbestemt ferie på inntektsmeldingen. Dette må gjøres for at arbeidstaker skal få utsatt eller gradert foreldrepengeperioden.

 

Du kan lære mer på Lønnsforum vår 2019 om hvordan dette rapporteres korrekt på inntektsmeldingen i Visma Lønn og/eller i Huldt og Lillevik Lønn.

4 Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Hvorfor åpner ikke NAV for at vi kan sende inntektsmelding før 4 uker før foreldrepermisjon? De har i tillegg 4 ukers behandlingstid. Vi opplever at den ansatte får purring om manglende innsendelse av inntektsmelding allerede den dagen vi kan sende inn inntektsmelding.

CONTRIBUTOR *

Ja, det er ikke bra for noen. Jeg har lagt inn klage på dette på NAV.no og forklart at lønnen kan være klar tidligere. Kan bare oppfordre andre til det samme - kanskje det skjer endringer da.

CONTRIBUTOR *

Hvor på NAV.no legger du inn slike "klager"/ønsker?

Hei @KristinSkaarseth 

 

Her kan du finne kontaktinformasjon til nav: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros.