avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Tips

av Karianne Robøle-Sørensen

Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i a-meldingen

Tips den ansatte mottar på jobb er ansett å være skattepliktig inntekt. Men med unntak av prosentlønnet personale har ikke arbeidsgiver hatt ansvaret for å beregne og innbetale forskuddstrekk av tips. Det har vært opp til arbeidstakerne selv å legge beløpet inn som skattepliktig inntekt på skattemeldingen. Dette har i liten grad vært gjort, og er noe av bakgrunnen for at reglene er endret.

 

Fra 1. januar 2019 plikter arbeidsgiver å beregne forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportere hver enkelt ansatts andel av tipsen i a-meldingen. Dette innebærer at arbeidsgiver nå må holde oversikt over fordelingen av tips mellom de ansatte. Dette gjelder både tips som gis direkte fra en kunde, og tips gitt etter en fordeling fra arbeidsgiver.

 

Siden tips i utgangspunktet er en gave fra kundene, og ikke avtalt lønn fra arbeidsgiver så er det imidlertid noen spørsmål som er dukket opp hos arbeidsgivere som praktiserer de nye reglene.

 

Kan arbeidsgiver trekke kostnader fra tipsen?

Et tema som har blitt diskutert i mediene de siste ukene er hvorvidt arbeidsgiver i kraft av arbeidsgivers styringsrett kan trekke fra kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og administrative kostnader mv i tipspengene.  

 

Partene i arbeidslivet har helt ulike standpunkt i dette spørsmålet. Slik vi ser det vil det trolig ikke være ett svar på dette spørsmålet som vil gjelde alle arbeidsgivere. Spørsmålet må vurderes konkret i hver enkelt virksomhet. I vurderingen vil det blant annet være relevant å se på hva som står i de ansattes arbeidsavtaler om tips, og om arbeidsgiver tidligere har hatt mulighet bestemme over forhold knyttet til tipsen.

 

Inngår tips i feriepengegrunnlaget?

Ferieloven slår fast at feriepenger skal beregnes på på grunnlag av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Utgangspunktet vil derfor være at det skal beregnes feriepenger på tips. Det er imidlertid blitt anført at det implisitt i ferieloven er en forutsetning om at det kun er arbeidsvederlag fra arbeidsgiver som er omfattet av loven. Man mener da at tips derfor faller utenfor feriepengeopptjeningen. Til mange arbeidsgiveres frustrasjon er det imidlertid ikke kommet en avklaring på dette spørsmålet. Vi mener derfor at det er uavklart hvorvidt tips skal inngå i feriepengegrunnlaget.  

 

Sykepenger

Det synes være enighet om at tips skal inngå i sykepengegrunnlaget.

 

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

Hovedregelen er at arbeidsgivers premie til OTP-ordningen skal beregnes på grunnlag av den lønnen arbeidstakeren mottar fra virksomheten. Det er skattepliktig lønn som regnes som “lønn”. Det er imidlertid mulig å gjøre unntak fra dette utgangspunktet for overtidsgodtgjørelse, skattepliktige naturalytelser og andre varierende eller midlertidige tillegg.  

 

Det er hevdet at tips kan holdes utenfor OTP-grunnlaget siden dette ikke er en ytelse som ikke er mottatt fra virksomheten. Det er også hevdet at siden det er frivillig for kunden å gi tips, så vil tipsens størrelse ikke være forutberegnelig, og at tips derfor vil være et varierende eller midlertidige tillegg.

 

Om tips er en varierende ytelse eller ikke må derfor vurderes konkret på bakgrunn av de forholdene som gjelder på den enkelte arbeidsplassen. Hvis tips må anses å være et et varierende eller midlertidige tillegg, og det er gjort unntak i innskuddsplanen, vil tips kunne unntas grunnlaget for beregning av premie til OTP