Mine områder
Hjelp

Riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten

av Anonymous (Oppdatert ‎03-05-2021 08:24 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Hvorfor er det viktig å velge riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten? I a-meldingen rapporterer arbeidsgiver inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger hver måned. Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå (SSB) har derfor til enhver tid oppdaterte opplysninger.

 

Det er også andre etater og institusjoner som kan bruke opplysningene fra a-meldingene etter samtykke eller hjemmel i lov, dette gjelder blant annet Fellesordningen for AFP og Husbanken. På sikt skal også OTP-grunnlaget hentes fra opplysningene i a-meldingen.


Her er en oversikt de mest brukte lønnsbeskrivelsene for kontantytelser, og når de som utgangspunkt er ment brukt. Alle lønnsbeskrivelsene finner du i veiledningen til a-meldingen.


Fastlønn
Lønnbeskrivelsen brukes når lønn utbetales månedlig, ukentlig eller det gjøres en annen fast utbetaling. Fastlønn omfatter avtalt fast bruttolønn og fast avtalt overtidsgodtgjørelse.


Timelønn
Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats. Det skal spesifiseres antall timer som ligger til grunn for timelønnen.


Faste tillegg
Faste tillegg er tillegg som kommer regelmessig ved hver lønnsutbetaling, og er knyttet til personlige egenskaper, evner eller ansvar. Beskrivelsen brukes når du utbetaler på faste tidspunkt og beløpet er en fast størrelse. Eksempler på faste tillegg er tillegg for ansvarsvakter, fagansvar og lederansvar.


Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
Beskrivelsen benyttes hvor den ansatte får et uregelmessig tillegg for å være tilgjengelig, men hvor han ikke er på arbeidsplassen. Dette omfatter for eksempel vakttillegg, beredskapstillegg, hjemmevakt mv.


Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid
Denne lønnsbeskrivelsen skal brukes når arbeidsgiver gir tillegg på grunn av forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller -sted. Det regnes som arbeidet tid så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet. Dette gjelder selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver.
Eksempler på tillegg som skal rapporteres er skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, samt tillegg for arbeid på kveld eller om natten.


Bonus
Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater som for eksempel resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme mv. Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn er ikke bonus, og skal rapporteres på egen lønnsbeskrivelse.


Overtid
Overtid er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg og der kun overtidstillegget kommer til utbetaling. Overtid etter arbeidsmiljøloven skal ikke inngå i sykepengegrunnlaget.


Helligdagstillegg
Skal brukes hvis den ansatte har krav på tillegg til ordinær lønn for arbeid utført på helligdag, for eksempel på 1. og 17. mai. Det er kun tillegget som skal rapporteres under denne lønnsbeskrivelsen.


Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv
Lønnsbeskrivelsen skal brukes både på honorar og godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el.


Sluttvederlag
Sluttvederlag er definert som kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver, og er ofte avtalt i «sluttpakker». Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling.


Sluttvederlag rapporteres som hovedregel som lønn uavhengig av om det er en løpende ytelse eller et engangsbeløp. Hvis det foreligger rettskraftig dom som slår fast at oppsigelsen er usaklig eller avskjedigelsen er urettmessig kan erstatning for ikke økonomisk skade utbetales trekkfritt inntil 1,5 G. Rapporteres da som «kontantytelse – skattefri erstatning».

 

Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
Kontantytelser som er honorar, prosent-, provisjonslønn eller etter akkord skal rapporteres på denne lønnsbeskrivelsen. Honorarer eller godtgjørelser til medlem av styre, representantskap, råd eller lignende skal oppgis som styrehonorar.


Feriepenger
Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes. Samlede feriepenger rapporteres, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. 


Annet
Lønnsbeskrivelsen skal i utgangspunktet omfatte alle kontantytelser som ikke naturlig hører inn under en spesifisert lønnsbeskrivelse. Annet er f.eks riktig å bruke ved refusjon av arbeidsreise, ved refusjon eller godtgjørelse til overtidsmat utover skattefri sats og ved refusjon av elektronisk kommunikasjon uten bilag.

 

NAV har tidligere sagt at dette er en lønnsbeskrivelse som ikke skal inngå i grunnlaget for beregning av sykepenger, dette er nå endret. Ytelser som innberettes med lønnsbeskrivelse kontantytelse-annet vil bli regnet inn i inntektsgrunnlaget til den ansatte

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"